Hipoteca ponte

Unha hipoteca ponte é un tipo de préstamo hipotecario que permite adquirir unha nova casa ou piso cando aínda se está pagando o préstamo da actual vivenda, que pola súa parte se desexa vender. Deste xeito, a nova hipoteca que se contrata cubrirá o custo da vivenda que se vai comprar máis a contía pendente de devolución do préstamo da vivenda actual, así como os custos de xestión asociados á operación.

Desde o momento de contratar esta hipoteca, disporase de 2 a 5 anos –segundo as condicións– para vender o inmoble anterior. Así, durante estes primeiros anos da vida da hipoteca terase que facer fronte ao pagamento dunha cota que pode ser de tres tipos:

  • Cota con carencia de capital: do mesmo xeito que nun período de carencia nunha hipoteca corrente, co pagamento desta cota só se fai fronte ao xuro do préstamo, polo que non se amortiza capital pendente de devolución, aínda que o seu custo é inferior ao dunha cota normal.
  • Cota especial reducida: o importe da cota será sensiblemente inferior ao das cotas posteriores á venda da vivenda orixinal aínda que a maioría do diñeiro investido irá destinado a pagar xuros.
  • Cota normal: amortízase capital e xuro ao seu ritmo normal. 

A hipoteca ponte permite, ademais, conseguir un financiamento de ata o 100 % do valor de taxación da nova vivenda, así como cubrir os seus gastos, mentres non se sobrepase o 80 % do valor total de taxación das dúas vivendas.

Pola súa banda, o período de amortización pode chegar a ser de ata 40 anos e as entidades bancarias non adoitan cobrar unha comisión por amortización parcial tras a venda da primeira vivenda.

Os requisitos de concesión deste tipo de hipotecas, non difiren dos que se piden para unha hipoteca corrente, xa sexa a tipo fixo ou variable. Isto comprende trámites notariais, rexistrais e fiscais habituais, comprobación da solvencia do titular e taxación de ambos os dous inmobles, entre os principais custos.

Porén, as garantías esixidas para a concesión dunha hipoteca ponte son habitualmente maiores ao ser unha operación bancaria que entraña un maior risco para a entidade.

Tamén che podería interesar