Hipoteca inversa

Unha hipoteca inversa é un tipo de préstamo hipotecario no que a entidade bancaria aboa unha renda mensual ao cliente a cambio de que este ofreza a súa vivenda como garantía. De maneira moi resumida, funciona de maneira inversa a unha hipoteca normal.

Con carácter xeral, este tipo de produto financeiro está especialmente dirixido a clientes maiores de 65 anos (aínda que dependendo da entidade bancaria pode ir ata os 70 anos) que xa teñan unha vivenda en propiedade. A diferenza das hipotecas tradicionais, o cliente que subscribe a hipoteca inversa non deberá devolver o capital prestado, serán os seus herdeiros os que deban facer fronte a este custo. A cambio de hipotecar a súa vivenda, o titular recibirá unha renda mensual que pode ser temporal, vitalicia ou de disposición única, en función do que contratase.

No caso da hipoteca inversa temporal, percibirase unha cota mensual polo período de tempo fixado no contrato. O importe total que se vai recibir será o equivalente ao valor da vivenda, polo que este tipo de hipotecas provén unha cota mensual superior á vitalicia, ao ter unha duración limitada. Porén, unha vez cuberto o valor da vivenda, deixarase de percibir a renda. Nesta modalidade de hipoteca inversa, as rendas non tributan polo IRPF.

Pola súa banda, a hipoteca inversa vitalicia garante unha renda mensual para toda a vida do titular da hipoteca. Ao non existir unha data de vencemento, a renda mensual percibida é menor que nas hipotecas inversas de tipo temporal. Ademais, este tipo de préstamo pode contar cun seguro de renda vitalicia que se activaría no momento no que a renda recibida polo titular supere o máximo do valor da hipoteca.

Se se contrata unha hipoteca inversa de disposición única, recibirase un único pagamento baseado no valor de taxación da vivenda ao comezo da hipoteca.

É importante sinalar que unha, vez consumido o valor da vivenda a través das rendas mensuais, non se perderá o uso desta. Ademais, pode haber máis dun titular na hipoteca, polo que só se verá vencida (no caso de ser vitalicia ou de non cumprir o prazo acordado) cando falecesen ambos titulares.

No referente á devolución do préstamo hipotecario, correrá a cargo dos herdeiros, que deberán decidir entre vender o inmoble e pagar o restante da débeda, pagar a débeda cos seus propios fondos ou, en caso de non poder facelo, contratar unha nova hipoteca para pagar a débeda pendente.

Tamén che podería interesar