Testu legala

 • Hobariaren ordainketa kapital higigarriaren etekintzat hartzen da eta atxikipenaren mende dago. Aurrezkiaren likidazio oinarrian integratuko da; hark indarreko eskalako dagokion tipoan ordaintzen ditu zergak, hartzailearen zerga egoitza zer lurraldetan dagoen.

  Aurreko zenbakian aurreikusitako kasuan hobaria itzuliz gero, kapital higigarriaren etekin negatibotzat hartuko da, eta zerga-araudian ezarri eta indarrean dauden konpentsazio-arauak aplikatuko zaizkio. 

  Partaideak/Bazkideak hobaridun ekarpenekin sortutako eskubide finkatuak mantendu behar ditu, 5 urtez jarraian, hobaria ordaintzen den egunetik hasita. 

  Partaideak/Bazkideak hauek ere bete behar ditu epe berean: 

  1. Partaideak/Bazkideak planean dituen eskubide finkatuak ezin dira intsuldatu, ez osorik, ez partzialki, BBVA Taldekoak ez diren erakundeek sustatutako pentsio plan, banako aurreikuspen plan edo bermatutako aurreikuspen planetara.

  2. Partaideak/Bazkideak planean dituen eskubide finkatuak ez dira intsuldatu behar, ez osorik, ez partzialki, BBVArenak diren baina kanpaina honetan sartzen ez diren pentsio plan, banako aurreikuspen plan edo bermatutako aurreikuspen planetara.

  Baldintza hori bete ezean, jasotako hobaria itzuli beharko du, arau hauei jarraikiz:

  1. Ordainketa egin eta hurrengo bost urteetan partaideak/bazkideak BBVA taldekoak ez diren erakundeek sustatutako pentsio plan, banako aurreikuspen plan edo bermatutako aurreikuspen planetara intsuldatzen baditu, osorik edo partzialki, planeko eskubide finkatuak, hobaria itzultzera behartuta dago, intsuldatutako partaidetzen kopuruari dagokion zati proportzionalean, ekarpena egin zen datako likidazio balioa aintzat hartuta, eta partaideak/bazkideak planean daraman denboraren arabera.

  2. Ordainketa egin eta hurrengo bost urteetan partaideak/bazkideak BBVArenak diren baina kanpaina honetan sartzen ez diren pentsio plan, banako aurreikuspen plan edo bermatutako aurreikuspen planetara intsuldatzen baditu, osorik edo partzialki, hobariari lotutako eskubide finkatuak, hobaria itzuli beharko du, intsuldatutako partaidetzen kopuruari dagokion zati proportzionalean, ekarpena egin zen datako likidazio balioa aintzat hartuta, eta partaideak/bazkideak planean daraman denboraren arabera. 

  3. Epe horretan zehar partaideak/bazkideak kanpaina honetako hobariari lotutako eskubide finkatuak diru bihurtzen baditu, osorik edo partzialki, planen erregelamenduetan aurreikusitako kontingentzia edo salbuespenezko likidezia kasuengatik, partaideak/bazkideak kanpaina honetako hobaria itzuli behar du, diru bihurtutako partaidetzen kopuruari dagokion zati proportzionalean, ekarpena egin zen datako likidazio balioa aintzat hartuta, eta partaideak/bazkideak planean daraman denboraren arabera, salbu eta prestazioa aldizkako errenta gisa ematen bada; halakoetan, ez da itzuli beharrik hobaria. 

  Partaideak/Bazkideak baimen ezeztaezina ematen dio BBVAri eskudiruzko gordailuak aplikatzeko, baita BBVAn gordailututa egon daitezkeen era guztietako kreditu-eskubideak, merkataritzako efektuak edo balore tituluak egiteko ere, haien zenbatekoa erabilita itzul dadin hobaria, zenbateko hori noraino heltzen den.

  Gainera, ezin bada itzuli hobaria aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera, partaideak/bazkideak modu ezeztaezinean hitzematen du planetik jasotzen duen zenbatekoa erabilita itzuliko duela hobaria. 

  Kontsultatu BBVAn likidezia alertak, arrisku adierazlea eta pentsio-plan bakoitzeko partaideen funtsezko datuak dituen dokumentua.