Zer funtzio du konkurtso-administrazioak?

Figura horren funtsezko egitekoak azalduko dizkizugu

Lehiaketako administrazioak funtzio oso garrantzitsuen arduraduna da (aurrerago azalduko dira). Horiek era kolegiatuan jardungo dira, epaileak funtziook kideei banaka ezartzen dizkien kasuetan salbu. Prozedura zailtasun handikoa bada, epaileak funtzio jakin batzuek laguntzaileei eskuordetzea baimendu diezaieke.

Lehiaketako administrazioaren funtsezko funtzioak dira, besteak beste: zordunak, bere ondare ahalmenak erabilita, egindako jardueretan esku hartzea, ekitaldian ezeztatu bada zorduna ordezkatzea, masa aktiboaren inbentarioari gehitu beharreko lehiaketako administrazioaren txostena egitea edo aurkeztutako hitzarmenaren proposamenak ebaluatzea.

Goiko bannerra Negocios kontua Goiko bannerra Negocios kontua
Negozioak kontua
Zure negoziorako kontua, mantentze komisiorik gabe.
Lehiaketako Administrazioak prozeduran adierazitako kreditu guztiak barne hartzea azaldu beharko du, bai legeriak ezarritako epe eta moduan adierazi direnak, baita lehiaketan ezarritako edozein modutan ere. Lehenengo kasuan, emaitza zordunaren liburu eta dokumentuak izango da. Onartutakoei lotuta, kredituak honela sailkatuko dira, legeriari jarraiki: pribilegiatuak - pribilegio berezia edo orokorra -, arruntak eta menpekoak.

Lehiaketako administrazioaren funtzioa

Lehiaketako administrazioaren funtzioa konplexua da, eta funtzio ezberdinez osatuta dago. Funtzio horiek 22/2003 Lehiaketako Legean ezartzen dira, uztailaren 9koan, 33. artikuluan, eta azaltzen diren kategorietan banantzen da:

a) Prozesala:

 • 1.º Bazkidearen edo bazkideen aurka jardutea, lehiaketaren adierazpena baino lehenagoko zorren arduradun badira.
 • 2.º Pertsona juridiko lehiakidearen ardura eskubideak burutzea, bere administratzaile, ikuskari edo likidatzaileen aurka.
 • 3.º Beharreko kasuan, ondasunen eta eskubideen bahitura eskatzea, agente hauenak, besteak beste: administratzaile, likidatzaile, izatezko edo eskubidezkoak, ahaldun orokor edo lehiaketa adierazi baino bi urte lehenago egoera horretan zegoena, bazkideak edo lehiaketaren adierazpena baino lehenagoko sozietatearen zorren arduradun diren bazkideak, 48. artikuluan esan bezala.
 • 4.º Beharrezko kasuan, bahituraren kentze edo ezeztatzea eskatzea, horrek lehiakidearen jarduera profesional edo enpresariala larriki zailtzen badu. Salbuespena izango dira bahitura administratiboak. Kasu horietan, ezin izango da ez kendu ezta ezeztatu ere, 55. artikuluari jarraiki.
 • 5.º Lehiaketaren adierazpena baino lehen zordunaren aurka kaleratzea bideratzea, baita errentamendu-kontratuaren baliagarritasuna birgaitzea ere, sustapena indarrean sartu baino lehenago.
 • 6.º Hutsalketa-akzioak eta bestelako aurkaratzeak burutzea.
 • 7.º Kondenatzearen exekuzioa eskatzea, epaileak administratzaile, ahaldun edo bazkideak defizita estaltzea kondenatzeko kasuan.
 • 8.º Laburbildutako prozeduraren eraldaketa eskatzea, era arruntean, edo prozedura arrunta eskatzea, laburtuta.
 • 9.º Zorduna izapidean dauden prozedura judizialetan ordezkatzea.
 • 10.º Izaera ez pertsonaleko ekintzetan jardutea.

b) Zordunak berak edo haren administrazio organoek dituztenak:

 • 1.º Hitzarmenaren onarpen judizialeraino edo likidazioaren zabaltzeraino ezinbestekoak uste diren xedapen jarduerak egitea, enpresaren bideragarritasuna bermatzeko edo lehiaketa jarraitzeko diruzaintzak eskatzen dituen beharrak betetzeko.
 • 2.º Pertsona juridiko lehiakidearen organo kolegiatuetara joatea.
 • 3.º Jarduerarekin jarraitzeko beharrezkoak ez diren xedapen ekitaldiak egitea, inbentarioan emandako balioarekin bat datozen eskaintzak aurkeztean.
 • 4.º Lehiaketaren epaileari kontu-ikuskariaren izendapena ezeztatzea beste batengatik urteko kontuen egiaztapenerako.
 • 5.º Aurretiazko esleipen judizial bidez, zordunari dagozkion eskubide politikoen burutzea onartzea beste erakunde batzuetan.
 • 6.º Atzeratu diren ekarpen sozialen ordainketak eskatzea.
 • 7.º Kreditu mailegu eta bestelako kontratuak birgaitzea, behar baino lehenagoko epemuga amortizazio-kuotak edo sortutako interesak ez ordaintzegatik dela eta. Lehiaketa sortu baino hiru hilabete lehenago gertatzean onartuko da, 68. artikuluan ezarritako baldintzak gertatzen badira.
 • 8.º Ondasun higigarri eta higiezinen erosketa kontratuak birgaitzea, kontraprestazioarekin edo atzeratutako preziorekin, ebazpena lehiaketa adierazi baino hiru hilabete lehenago bada, 69. artikuluan ezarritakoari jarraiki.
 • 9.º Baimena eskatzea ezgaitutako administratzaileak enpresaren buru izaten jarraitu dezan.
 • 10.º Bazkideen batzarrerako deialdia egitea ezgaituek utzitako postuak beteko dituztenen izendapena egiteko.
 • 11.º Zordunari eskeak edo helegiteak eskatzeko aukera ematea, baita bere ondarean eragina izan dezakeen edozein gai auzizale irekitzea, onartzea edo amore ematea, pertsonalak ez diren akzio kasuetan salbu.
 • 12.º Lehiaketa beharrezkoa izatekotan, zordunaren ondasunaren gaineko administrazio eta xedapen fakultateak ordezkatzea, 40.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, eta, bereziki:
  • i) Jarduera profesional edo enpresakoaren jarraipenerako beharrezko neurriak hartzea.
  • ii) Urteko kontuak auditoriara sartzea eta mende uztea.
  • iii) Epaileari betetzeke dauden elkarrenganako betebeharrak dituzten kontratuen ebazpena eskatzea, lehiaketaren intereserako izatekotan.
  • iv) Zerga-ordainketa adierazpen eta autolikidazioen aurkezpena.
 • 13.º Lehiaketa boluntarioan, zordunaren ondarearen administrazio eta xedapen fakultateetan esku hartzea, 40.1 artikuluari jarraiki, eta, bereziki:
  • i) Kontuen adierazpena ikuskatu.
  • ii) Giro edo trafikoaren berezko jarduera edo operazioak zehaztea. Jarduera betetzeko beharrezkoak direnez, izaera orokorrarekin baimenduko dira.
  • iii) Administrazio organoaren administrazio eta xedapen ekitaldiak baimentzea edo baieztatzea.
  • iv) Zordunari auziak bertan behera, erabat edo partzialki berdintzea, edo amore ematea baimentzea, auziak bere ondarean eragina badu.
  • v) Eskeen aurkezpena baimentzea.
  • vi) Zerga adierazpen eta autolikidazioen aurkezpena.

c) Laneko materian:

 • 1.º Lehiaketa datan egokitutako ebazpen judizialak betetzea, izaera kolektiboko lan baldintzen aldaketa nabarmeneko prozeduretan, lekualdaketa kolektiboetan, kaleratze kolektiboetan, kontratuen etenduran edo lanaldi murrizketan.
 • 2.º Lehiaketaren epaileari lan baldintzen aldaketa nabarmena eskatzea, baita lan kontratuen kentzea edo bertan behera uztea, lehiakidea enplegatzailea den kasuan.
 • 3.º Aldaketa nabarmeneko prozeduretan parte hartzea, izaera kolektiboko lan baldintzetan, lekualdatze kolektiboak, kaleratze kolektiboan, kontratuen etenduran edo lanaldi murrizketan, lehiaketa bitartean hasi badira, eta, beharrezko kasuan, langileen ordezkariekin adostea.
 • 4.º Lehiakideen kontratuak amaitzea edo etetea goi-zuzendaritzako langileekin. 5.º Epaileari goi-zuzendaritzako kontratuen kalte-ordainek ondorioztatutako ordainketa atzeratzeko eskaera egitea, kalifikazio epaia egin arte.
Erdiko bannerra Negocios kontua Erdiko bannerra Negocios kontua
BBVA Autonomo eta Enpresa txiki eta ertainentzat
Haien jarduera profesionalerako kontua behar duten autonomoei eta enpresa txiki eta ertainei zuzendutako kontua.

d) Hartzekodunen eskubideei buruzkoak:

 • 1.º Masaren aurka kredituen ordaintzeko agindua aldatzea, egoki ikusten denean, 84.3. artikuluan aurreikusitako terminoen arabera.
 • 2.º Hartzekodunen zerrenda sortzea, eta prozeduran adierazitako kredituak bertan barne uztea edo ateratzea, kreditu berriak behin betiko hartzekodun zerrendan kudeatzea eta kreditu horien gehikuntzaren inguruan informatzea, hitzarmenaren proposamena onartu baino lehen.
 • 3.º Likidazio fasearen hasiera eskatzea, jarduera profesional edo enpresariala etetean.
 • 4.º Bere ordainketa masari kargatuko dion pribilegio bereziko kredituen titularrei komunikatzea, inolako ondasun eta eskubideak burutu gabe. 5.º Epaileari iraupeneko karga eskatzea, pribilegio berezira ondasunen salmenta egoteko kasuan.
 • 6.º Epaileari kreditu arrunten aldez aurreko ordainketa eskatzea, masaren aurkako kredituen eta pribilegiatuen ordainketa nahikoa den arte.

e) Txosten eta ebaluazioaren funtzioak:

 • 1.º Epaileari 75. artikuluan aurreikusitako txostena aurkeztea.
 • 2.º 82. artikuluko edukiarekin masa aktiboko inbentarioa egitea.
 • 3.º Epaileari aditu independenteen izendapena proposatzea.
 • 4.º Hitzarmenaren aurreratutako proposamenaren edukia ebaluatzea.
 • 5.º Hartzekodunen eta behin betiko inbentario zerrenda egitea, 96.5 artikuluan aurreikusitakoarekin.
 • 6.º hitzarmenaren edukia Ebaluatu, ordainketen planari dagokionez eta, bere kasuan, laguntzen dio bideragarritasunaren planarekin.
 • 7.º Salmentaren berri ematea zordunaren enpresaren osotasun gisaa.
 • 8.º Lehiaketako epaileari hiruhileko txostenak aurkeztea likidazio operazio egoeren inguruan, baita likidazioan egindako operazioak justifikatzen dituen azken txosten bat ere.
 • 9.º Epaileari gertaera garrantzitsuen txosten arrazoitu eta dokumentatu bat aurkeztea lehiaketaren kalifikaziorako, lehiaketa errudun edo ustekabezko lehiaketa kasuan ebazpen proposamen batekin.
 • 10.º Epaileak lehiaketaren emaitza aukeratu baino lehen kredituen osotasuna ordaintzea edo hartzekodun ezagunen osotasuna bertan behera uztea informatzea.
 • 11.º Prozeduran sortutako inbentarioaren eta hartzekodunen zerrenda eguneratzea berrirekitze kasuan.

f) Balio eta likidazio jardueren funtzioak:

 • 1.º Administratzaile edo likidatzaileak ordezkatzea likidazio fasea hastean.
 • 2.º Epaileari likidazio plan bat aurkeztea lehiaketaren masa aktiboa diren ondasun eta eskubideak burutzeko.
 • 3.º Epaileari pribilegio bereziko kredituek eragina duten ondasunen salmenta zuzena eskatzea.

g) Idazkaritzaren funtzioak:

 • 1.º Lehiaketaren adierazpenaren komunikazio elektronikoa Zerga-administrazioaren Estatuko Agentziarekin eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrarekin.
 • 2.º Hartzekodunei lehiaketaren adierazpena eta haien kredituak komunikatzeko betebeharra komunikatzea.
 • 3.º Hartzekodunei 95. artikuluan aurreikusitako behin-behineko hartzekodunen zerrenda komunikatzea.
 • 4.º Hartzekodunen kreditu komunikazioak jasotzea.
 • 5.º Hartzekodunen Batzarrean Epaitegiaren Idazkariarengana joatea edo batzarra presiditzea, epaileak hala badio.
 • 6.º Hartzekodunen Batzarretara joatea.
 • 7.º Hartzekodunei lehiaketaren adierazpenaz informatu, haien ohiko bizileku edo egoitza atzerrian badago.
 • 8.º Adierazpen autoaren eta beste prozeduren publizitate erregistrala atzerrian eskatzea, lehiaketaren intereserako bada.
 • 9.º Atzerriko hartzekodunen kredituen komunikazio idatziak gaztelaniara itzultzeko eskatzea.
 • 10.º Legean aurreikusitako komunikazio telematikoak egitea.

h) Lege honek edo beste batzuek hautematen dituzten edozein.

Adierazitako funtzioak aurreikuspen zehatzen arabera burutuko dira lehiaketa mota edo prozesuaren fasearen arabera.

CTA Negocios kontua CTA Negocios kontua
Enpresak - Honek ere interesa zaitzake Enpresak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

 • Enpresa bat bere tamainaren arabera sailkatzeko irizpideak zeintzuk diren azaltzen dizugu.
 • Azalduko dizugu nola laguntzen duten langile bakoitzak ordaindu behar dituen zergak ezartzen haien diru-sarreren arabera
 • Aldi baterako elkarketa estrategiko honi buruz jakin behar dituzun xehetasun guztiak azalduko dizkizugu.