Tractament legal

Denominació social: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 

Número d'identificació fiscal: CIF A-48265169 

Domicili social: Plaza San Nicolás, 4, 48005 Bilbao 

Inscripció en el Registre Mercantil: BBVA està inscrita al Registre Mercantil de Biscaia, tom 2.083, foli 1, full BI-17-A, inscripció primera 

Adreça electrònica de contacte: Per a qualsevol consulta, l'usuari pot posar-se en contacte amb BBVA a través de l'adreça electrònica servicioatencioncliente@grupobbva.com

A continuació, s'exposen els termes i condicions d'ús del lloc web (d'ara endavant, "les condicions d'ús"), que els usuaris han de complir en tot moment.