> 
 > 
 > 
Assegurança Circulació Maquinària Agrícola BBVA

Assegurança Circulació Maquinària Agrícola BBVA

Amb l'Assegurança Circulació Maquinària Agrícola podràs protegir els teus tractors, recol·lectores, motocultors, semiremolcs i remolcs d'ús propi.

 • Tarifa plana, sense impacte del bonus per no sinistralitat.

 • Àmplies cobertures.COBERTURES
Responsabilitat civil de subscripció obligatòria
 • L'obligació d'indemnitzar a un tercer els danys i perjudicis causats per l'ús i circulació del vehicle, quan l'assegurat sigui civilment responsable en virtut del que preveu la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, sent assegurats tant el propietari del vehicle com el conductor.
Responsabilitat civil complementària o voluntària
 • En excés de la responsabilitat civil obligatòria, es garanteix fins al límit de 50.000.000 € de les indemnitzacions degudes.
Responsabilitat civil de la càrrega
 • Es garanteix la responsabilitat civil extracontractual del conductor i/o propietari per danys causats a tercers derivada dels objectes o mercaderies transportades en el vehicle assegurat fins al límit de 60.000 €.
Responsabilitat civil per incendi del vehicle
 • Es garanteix la responsabilitat civil per incendi del vehicle, per danys causats a tercers a conseqüència d'un incendi originat en el vehicle assegurat quan aquest es troba estacionat. Límit 60.000 €.
Responsabilitat civil per treballs efectuats
 • Es garanteix el pagament de les indemnitzacions a satisfer com a conseqüència de la responsabilitat extracontractual derivada dels danys causats a tercers amb motiu dels treballs agraris o ramaders fins al límit garantit a les condicions particulars. Límit: segons capital contractat 30.000 / 60.000 €.
Llunes
 • Es cobreix el parabrisa, vidres del darrere i finestres laterals, incloent-hi el valor dels vidres i les despeses de col·locació/reparació fins a un màxim de 600 € per sinistre.
Incendi, robatori i pèrdua total
 • Es garanteixen els danys parcials o la pèrdua que pugui patir el vehicle assegurat, com a conseqüència d'incendi, robatori o accident.
Accidents corporals del conductor
 • A l'efecte d'aquesta cobertura es garanteixen, en cas de defunció del conductor a conseqüència d'un accident de circulació, un capital de 6.000 € i, en cas d'invalidesa permanent, un capital de 12.000 €. Assistència sanitària: 1.500 € en centres fora dels concertats.
Danys propis soferts pel vehicle assegurat
 • Aquesta cobertura comprèn, dins els límits establerts en la pòlissa, els danys parcials o la pèrdua total que pugui patir el vehicle assegurat com a conseqüència d'un accident produït per una causa exterior, violenta i instantània, en qualsevol cas independentment de la voluntat del conductor, trobant-se el vehicle tant en circulació com en repòs o en curs de transport. Per consegüent, queden expressament compresos en les garanties de l'assegurança els danys causats per:
  • Bolcada o caiguda del vehicle, xoc d'aquest amb altres vehicles o amb qualsevol altre objecte mòbil o immòbil.
  • Enfonsament de terrenys, ponts i carreteres.
  • Fets malintencionats de tercers, sempre que l'assegurat hagi fet el possible per evitar-los i el fet no es derivi de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí, tumult popular, fets o actuacions de les forces armades o de les forces i cossos de seguretat en temps de pau, la cobertura dels quals correspon al Consorci de Compensació d'Assegurances, d'acord amb les condicions de l'article 29.
  • Accidents produïts per vici de material, defecte de construcció o mala conservació, entenent-se que les garanties de l'assegurador en tals casos es limiten a la reparació del dany produït per l'accident i no a la de les parts defectuoses o mal conservades.
  • Danys o desperfectes ocasionats en la tapisseria interior del vehicle assegurat, amb motiu de l'ajuda a víctimes d'accident, fins a un màxim de 300 euros.
  • El trencament de llunes, amb l'abast i les exclusions que hi ha per a aquesta cobertura.
  • Danys ocasionats per pedra que no tinguin la consideració legal de riscos extraordinaris. Quan es pacti expressament a les condicions particulars, la garantia compresa en aquest article es podrà limitar a la pèrdua total del vehicle assegurat
Defensa jurídica
 • Es cobreix l'assistència jurídica en matèria d'infraccions administratives, de trànsit, de circulació i de seguretat viària.

 • En cas de pèrdua total o desaparició del teu vehicle assegurat, el contracte quedarà extingit i tindràs dret a rebre la prima del període en curs no consumida.
 • Àmbit territorial:  
  • Les cobertures de responsabilitat civil de subscripció voluntària, danys propis, incendis, robatori, trencament de llunes, defensa jurídica, reclamació de danys, i accidents personals són aplicables a tot el territori de l'espai econòmic europeu i dels estats adherits al conveni multilateral de garantia, així com al Marroc. La cobertura de responsabilitat civil de treballs efectuats és aplicable en el territori nacional.
  • La cobertura de responsabilitat civil de subscripció obligatòria tindrà efecte:
   • Dins el territori nacional fins als límits quantitatius que les disposicions vigents, en cada moment, estableixin amb aquest caràcter de subscripció obligatòria.
   • A l'estranger, quan el fet es produeixi a l'estranger, però dins l'àmbit territorial de l'espai econòmic europeu i dels estats adherits a l'acord entre les oficines nacionals d'assegurances dels estats membres de l'espai econòmic i d'altres estats associats. Aquesta garantia es concedeix dins els límits i en les condicions previstes com a obligatòries en la legislació de l'estat en el territori del qual s'hagi produït el sinistre.
   • No obstant això, si el sinistre es va produir en un estat membre de l'espai econòmic europeu, s'aplicaran els límits de cobertura previstos en l'apartat anterior, sempre que aquests siguin superiors als establerts en l'estat on s'hagi produït el sinistre.
   • Per als territoris no determinats a l'apartat 1, serà necessària l'emissió de la carta verda corresponent.

Quines són les seves característiques principals?

 • Vehicles assegurables:
  • Tractors.
  • Recol·lectores.
  • Motocultors.
  • Semiremolcs.
  • Remolcs.
 • Durada: és una assegurança anual i renovable.
 • Forma de pagament: el pagament de la primera prima es produirà en el moment de formalitzar el contracte, i les següents en els venciments corresponents.
 • Cancel·lació: fins a un mes abans del venciment sense cost addicional.

Quins requisits calen?

Tenir més de 18 anys i carnet de conduir.


Fins quan la puc contractar?

En qualsevol moment. Es pot contractar fins a 9 mesos abans del venciment de la teva assegurança actual, i respectem el preu que et proposem avui.

Companyia asseguradora

LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., amb CIF A48037642, inscrita en el Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, clau núm. C-0467, el control de l'activitat de la qual correspon a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d'Economia i Indústria i Competitivitat de l'Estat.


Mediador

BBVA Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. amb domicili social a Madrid, Calle Azul n. 4, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 24602, secció 8a, full M62255 amb CIF A/78581998, així com en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General i Assegurances i Fons de Pensions, organisme dependent del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de l'Estat espanyol amb la clau OV0060. No estant obligat a fer l'activitat de mediació d'assegurances exclusivament per a LIBERTY SEGUROS, ni a facilitar assessorament d'acord amb l'obligació de dur a terme una anàlisi objectiva que s'imposa als corredors d'assegurances. L'assessorament que es presta és per contractar una assegurança, podent sol·licitar informació sobre les entitats asseguradores per a les quals fa la mediació, sens perjudici del dret que l'assisteix per concertar l'assegurança amb qualsevol altra entitat.

BBVA Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. té concertada una assegurança de responsabilitat civil i una garantia financera constituïda. Pertany al grup d'empreses la matriu de les quals és el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. en un 100% del seu capital social.