> 
 > 
 > 
Préstec Estudis Superiors a 2 anys

Préstec Estudis Superiors a 2 anys

Amb el Préstec Estudis Superiors a 2 anys, podràs pagar estudis preuniversitaris, universitaris o superiors, tant a l'àmbit nacional com a l'estranger.

 • Interès fix del 3,95% TIN (TAE 4,13%).
 • De 3.000€ a 75.000€.
 • D'1 a 8 anys.
 • Sense comissió d'obertura.

Sol·licitar


Tipus d'interès

 • Tipus d'interès fix del 3,95% TIN (TAE 4,13%).
 • No cal domiciliar nòmina o pensió per aconseguir aquest tipus d'interès.
 • Concessió subjecta a aprovació per part de BBVA.

Finalitat

 • És un préstec personal que t'ofereix la possibilitat de finançar el cost de tota la teva carrera universitària en un només producte. Podràs pagar tant el teu grau, màsters, el doctorat, estudis de postgrau, com els estudis dels teus fills (col·legis, intercanvis a l'estranger).

Requisits

 • Tots els titulars del préstec (pares i fills) han de tenir compte a BBVA.

Import

 • Des de 3.000 € fins a 75.000 €.
 • Disposició: En el moment de la sol·licitud del préstec estudis, has d'indicar el total que sol·licites encara que disposis del mateix en diferents cursos o períodes. Així cada any hauràs de comunicar a la teva oficina BBVA quina quantitat del total del préstec per a estudis universitaris vols disposar i justificar-la amb la presentació de factura proforma, matrícula, contractes de lloguer, etc. que acreditin el destí de la disposició.

Termini

 • Termini total: D'1 a 8 anys.
 • Període de carència de capital (entre 1 i 5 anys): Durant aquest període, que com a màxim serà igual que la durada dels estudis, el client pot fer disposicions sobre el total de l'import concedit. Així, les quotes mensuals només corresponen al pagament dels interessos generats per les quantitats disposades, i per tant, durant aquest període no es paga capital. Transcorregut el període de carència, no es podran fer més disposicions sobre l'import del préstec concedit.
 • Període d'amortització: Una vegada acabat el període de carència, s'inicia el període d'amortització. Aquest període es calcularà per la diferència entre el termini total de l'operació i el termini de carència. Les quotes corresponen al pagament dels interessos i del capital disposat.

Comissions

 • Comissions de cancel·lació parcial o total:
  • 0,50% sobre l'import a cancel·lar si queden menys de 12 mesos per pagar el préstec en línia per a estudis.
  • 1% sobre l'import per cancel·lar si queden més de 12 mesos.

Fins quan es pot contractar?

Oferta vàlida fins al 31/12/2019.

Préstec de 9.000€ per retornar en 5 anys, amb 3 anys de carència i disposició total a l'inici.

 • TIN: 3,95% TAE: 4,13% (1).
 • Total interessos de carència durant període de 3 anys: 1.068,40€.
 • Quotes mensuals d'interessos durant període de 3 anys: 31,17€ o 28,25€ depenent dels dies del mes (2).
 • Quotes mensuals d'amortització durant el període de 2 anys: 390,62€.
 • Import total per retornar : 10.479,38€.

(1) Per al càlcul de la TAE s'han tingut en compte les despeses de correu: 0,60 € mensuals.

(2) La quota d'interessos mensuals poden variar depenent del número de dies que tingui el mes corresponent a la liquidació.

Volem que compleixis les teves metes fàcilment, per això, et donem les respostes que necessites:

Sol·licitar un préstec és molt senzill 

 • Calcula la teva quota amb el nostre simulador. 
 • Emplena el formulari de sol·licitud. 
 • Quan rebem el formulari, contactarem amb tu per demanar-te informació addicional. 
 • Amb totes les dades, analitzarem l'operació. Si tota la informació és correcta i BBVA aprova el préstec, ja només quedaria signar. 
 • I 24 hores després d'haver signat, ja podràs gaudir del préstec. 

Quant es triga a aconseguir un préstec 

Des que rebem el teu formulari, el termini aproximat és de 2 setmanes, depenent de l'agilitat per aconseguir els documents i la coordinació de les cites amb el gestor.

 • Has d'utilitzar el finançament de manera responsable per poder fer front a les quotes i així evitar possibles recàrrecs en forma de comissions o interessos.
 • En cas d'endarreriments en el pagament mensual de la quota, s'aplicaran els corresponents interessos de demora. El fet de no efectuar els pagaments us podria portar greus conseqüències (per exemple la venda forçosa) i dificultar l'obtenció d'un crèdit.
 • Abans de signar el contracte, rebràs la informació normalitzada europea sobre el crèdit al consum.
 • Per criteris de prudència i de responsabilitat en la concessió de préstecs, el banc pot sol·licitar la intervenció de l'operació davant notari.
 • Tens dret a desistir del contracte de préstec durant el termini de 14 dies naturals següents a la celebració del contracte, sense cap cost addicional.

Glossari

 • Taxa anual equivalent (TAE): tipus d'interès que indica el cost o rendiment efectiu d'un producte financer. La TAE es calcula d'acord amb una fórmula matemàtica normalitzada que té en compte el tipus d'interès nominal de l'operació, la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, etc.), les comissions bancàries i algunes despeses de l'operació.
 • Tipus d'interès nominal (TIN): és un percentatge fix que s'aplica a la quantitat prestada i que determina la quota que cal pagar a l'entitat financera.