> 
 > 
 > 
Acomiada't de les comissions en les teves targetes BBVA

Acomiada't de les comissions en les teves targetes BBVA

Oblidar-te de les comissions en les teves targetes BBVA és molt senzill:

 • Selecciona el compte que tens contractada a BBVA a què vols vincular la teva targeta de crèdit o dèbit.

 • I descobreix els requisits que has de complir per a no pagar quota per emissió i manteniment de targeta de crèdit o dèbit.


Si tens un Compte Va Amb tu, no pagaràs quota per emissió i manteniment de la teva targeta si compleixes, almenys, una de les condicions que et detallem a continuació.

Ingressos     Complir almenys un requisit
Nòmina
Igual o superior a 800€ en, almenys, 2 dels últims 4 mesos.
Pensió  Igual o superior a 300 € durant, almenys, 2 dels últims 4 mesos.
Desocupació
Igual o superior a 300 € durant, almenys 2 dels últims 4 mesos.
Ingressos periòdics
Rebre ingressos per transferències o xecs que sumeixen almenys 2.500€ al trimestre.

També pots dir adéu a les comissions:

 • Si ets titular de més de 1.000 accions BBVA, en el compte associat al contracte de valors (les accions han d'estar dipositades en un únic contracte).
 • O mantens un saldo mensual mitjà de més de 60.000 € en comptes, dipòsits o productes d'estalvi o inversió en almenys 2 dels últims 4 mesos, sempre que algun dels titulars del compte també consti com a primer titular d'aquests productes.

Coneix els requisits per obtenir l'exempció de comissió per emissió i administració d'una targeta.

Condicions Compte Blue

Si tens un Compte Blue, no pagaràs quota per emissió i manteniment de la targeta si compleixes, almenys, una de les condicions que et detallem a continuació.

Opció 1. Si tots els titulars del compte tenen menys de 21 anys. 

Opció 2. Si algun dels titulars del compte tenen entre 21 i 29 anys.

El/els titulars del compte hauran d'utilitzar la targeta vinculada al compte Blue BBVA almenys una vegada al mes: és a dir, efectuar retirades d'efectiu a crèdit o dèbit amb targeta en caixers automàtics o pagar amb la targeta en botigues físiques o en línia. 

Opció 3. Fer un ingrés de diners amb les següents condicions:

Consulta aquí les condicions aplicables al teu compte perquè puguis gaudir d'aquests avantatges.

Ingressos     Complir almenys un requisit
Nòmina
Igual o superior a 800€ en, almenys, 2 dels últims 4 mesos.
Pensió  Igual o superior a 300 € durant, almenys, 2 dels últims 4 mesos.
Desocupació
Igual o superior a 300 € durant, almenys 2 dels últims 4 mesos.
Ingressos periòdics
Rebre ingressos per transferències o xecs que sumeixen almenys 2.500€ al trimestre.

Coneix els requisits per obtenir l'exempció de comissió per emissió i administració d'una targeta.

Avantatges

En el compte

Sense comissions d'administració i manteniment d'un dels comptes detallats en l'ANNEX *.

En les targetes

Sense comissió anual per emissió i manteniment d'una de les targetes de crèdit o dèbit detallades en l'ANNEX *, que estiguin domiciliades en el compte i emeses a nom d'algun dels titulars.

 • A qui beneficia aquest estalvi?
  • A tots els titulars del compte, que deixaran de pagar la comissió referida d'una de les seves targetes. Només serà objecte d'exempció una targeta per cada titular del compte.
 • Si es té més d'una targeta, sobre quin s'aplica aquest estalvi?
  • En cas d'existir diverses targetes a nom del mateix titular estarà exempta la targeta que tingui una comissió anual per import més alt, sempre que l'any en curs no s'hagués eximit ja del pagament d'una altra comissió de targeta. 

En cas de no haver-hi més d'una del mateix import, es beneficiarà la targeta del qual contracte s'hagi subscrit en la data més recent.

En uns altres serveis

 • Relatiu a xecs: sense comissió per emissió de xecs en euros del compte i també sense comissió de compensació i negociació per ingrés de xecs nacionals en euros. 
 • Relatiu a despeses de correu: no es pagaran despeses de correu per l'enviament d'informació relativa a l'emissió i compensació de xecs.

Requisits

Menors de 21 anys

Si tots els titulars del compte estan en aquesta franja d'edat, tenen dret a tots els avantatges anteriors.

Des de 21 anys fins a 25 anys

Si tots els titulars del compte estan en aquesta franja d'edat i es compleix que el primer titular del compte:

 • Té contractada i activada una de les Targetes BBVA.
 • Té formalitzat el contracte multicanal (1).
 • Té el telèfon mòbil i adreça de correu electrònic en la base de dades de BBVA.

Informació d'interès sobre aquest punt:

 • Què s'entén per targeta activada en aquesta franja d'edat?

Que no tingui cap tipus de bloqueig (per exemple, una targeta està bloquejada perquè encara no s'ha activat amb el PIN).

Des de 26 fins a 29 anys

Si tots els titulars del compte estan en aquesta franja d'edat i es compleix que el primer titular del compte:

 • Tenen una Targeta BBVA, activa i domiciliada en el compte.
 • Té formalitzat el contracte multicanal (1).
 • Té el telèfon mòbil i l'adreça de correu electrònic en la base de dades de BBVA.

Informació d'interès sobre aquest punt:

 • Què s'entén per targeta activa en aquesta franja d'edat?

Aquella que té una utilització mínima d'almenys 7 moviments, ja siguin compres en comerços o disposicions d'efectiu, durant els 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de febrer, març, abril i maig. Per al còmput de les operacions es considera la data de càrrec en la targeta de crèdit o en el Compte en cas que la targeta sigui de dèbit.

 • Com m'asseguro que el meu número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic estan en la base de dades de BBVA?

Només s'ha de trucar al 91 224 94 26 i facilitar-se'ls a l'operadora, o bé, introduir-los en la zona privada de bbva.es. 

Clients amb nòmina, pensió, prestació de desocupació o ingressos periòdics per a qualsevol edat

Quan qualsevol dels titulars tingui domiciliada en el compte pels següents imports mínims, sempre pel mateix concepte i mitjançant un únic abonament cada mes:

 • Nòmina per transferència mensual d'almenys 600€.
 • Pensió per transferència mensual d'almenys 300€.
 • Ingrés mensual per Prestació de Desocupació d'almenys 300€.
 • Un altre tipus d'ingrés periòdic mensual d'almenys 600€.
 • Prestacions per Plans de Pensions Individuals BBVA, Plans de Previsió Individuals BBVA o Plans de Treball BBVA mensual d'almenys 300€. 

I es compleixi amb almenys una de les 2 següents condicions:

 • Tenir almenys 5 càrrecs per càrrecs (rebuts) domiciliats de serveis.
 • Tenir una targeta BBVA, de les incloses en l'ANNEX *, activa i domiciliada en el compte. 

Informació d'interès sobre aquest punt:

 • Què es considera nòmina, pensió o prestació per desocupació, a l'efecte d'Adeu Comissions?

Els 3 tipus d'ingressos fan referència a les transferències realitzades en concepte de nòmina, pensió o desocupació. En tots els casos és necessari que l'ingrés es rebi correctament identificat mitjançant la codificació bancària corresponent.

Es consideren a l'efecte d'Adeu Comissions únicament les pensions contributives, no contributives i complementàries originades per la Seguretat Social. Per complir amb aquest requisit, els ingressos han de ser de la mateixa naturalesa i rebre's en almenys 2 dels 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de febrer, març, abril i maig. Si un compte rep un abonament en concepte de nòmina en febrer i un abonament en concepte de pensió en abril el compte no complirà aquest requisit.

 • Què es considera un altre tipus d'ingrés periòdic?

Traspassos d'efectiu a través de Càrrec SEPA, transferències o ingressos de xecs per un import mínim unitari de 600€ mensuals durant 3 dels 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de febrer, març, abril i maig.

Els abonaments rebuts en concepte de Bizum no es consideren a l'efecte d'Adeu Comissions.

 • Què es consideren prestacions per Plans de Pensions BBVA, Plans de Previsió Individuals BBVA o Plans de Treball BBVA?

Abonaments unitaris en concepte de prestació per Plans de Pensions Individuals BBVA, Plans de Previsió Individuals BBVA o Plans de Treball BBVA per un import mínim de 300€ mensuals durant 3 dels 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de febrer, març, abril i maig. 

 • Quan tindrà efecte el requisit relatiu a càrrecs (rebuts)?

S'entendrà complerta aquesta condició quan s'hagin carregat en el compte almenys cinc càrrecs (rebuts) de qualsevol emissor en els 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de febrer, març, abril i maig. 

 • Què s'entén per targeta activa a l'efecte d'Adeu Comissions?

Una targeta activa és aquella que té una utilització mínima d'almenys 7 moviments, ja siguin compres en comerços o disposicions d'efectiu, durant els 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de febrer, març, abril i maig. Per al còmput de les operacions es considera la data de càrrec en la targeta de crèdit o en el Compte en cas que la targeta sigui de dèbit.  

Clients amb saldo mitjà mensual superior a 60.000€

 • Només per això tenen dret a tots els avantatges descrites. 

Informació d'interès sobre aquest punt:

 • Com funciona en el cas d'un saldo mitjà mensual superior a 60.000€?

Algun dels titulars del compte (sense tenir en compte l'ordre de titularitat en el compte) ha de figurar com primer titular de productes financers de la qual suma de saldos mitjans mensuals sigui superior a seixanta mil euros, durant dos dels quatre mesos naturals anteriors a què precedeix a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de gener, febrer, març i abril.

 • Quins productes es tindran en compte per aplicar aquesta exempció?

Comptes a la vista, d'estalvi i a termini, fons d'inversió, comptes de valors, plans de pensions, unit enllaç, i els següents assegurances d'estalvi: PIAS BBVA, Eurotermini BBVA, Rendes BBVA, Rendes assegurades BBVA, Rendes variables BBVA, Rendes diferides BBVA, Rendes PPA BBVA i PPA Acumulació BBVA. 

 • I com es calcula el saldo mitjà mensual?

Per a aquest càlcul utilitzarem el valor final del dia, sobre les següents referències per producte:

 • Comptes, el saldo creditor.
 • Fons d'inversió, plans de pensions i unit enllaços, el valor liquidatiu.
 • Comptes de valors, el valor efectiu.
 • Assegurances d'estalvi, el saldo menys la retenció fiscal. Informació d'interès sobre aquest punt:
 • Només per ser titular d'almenys 1.000 accions BBVA, es tindrà dret a tots els avantatges descrites. 

Informació d'interès sobre aquest punt:

 • Quins són els requisits respecte al compte dipositària de les accions?

Les 1.000 accions han d'estar dipositades en una única compte o referència de valors en, almenys, un dels 2 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos d'abril i maig. 

No computaran la suma dels valors dipositats en diverses referències.

El compte que s'estalviarà les comissions serà aquella que a més d'estar en l'ANNEX*, tingui associada el contracte de valors com a compte operativa (per a càrrecs i abonaments). 

Titulars que facin activitats professionals o mercantils per compte propi

Quan es facin els següents tipus d'ingressos en el compte per un import total d'almenys 600€ mensuals:

 • Traspàs efectiu a través de Càrrec SEPA. 
 • Abonament de remeses de càrrecs (rebuts) domiciliats.
 • Ingressos d'efectiu.
 • Ingressos de xecs.
 • Transferències.
 • Ordres de pagament agrària.
 • Procedents de l'operativa de contractes de Factoring o Confirming.
 • Procedents de la negociació de documents i crèdits comercials.
 • Procedents de la facturació a través de TPV contractat amb BBVA.
 • Prestacions per Plans de Pensions Individuals BBVA, Plans de Previsió Individuals BBVA o Plans de Treball BBVA mensual per un import mínim unitari de 300€. 

I addicionalment, que en aquesta mateix compte, es compleixi almenys 2 dels següents 5 supòsits:

 • Pagament mensual d'assegurances socials o col·legis professionals, per import igual o superior a 175€.
 • Tenir almenys 5 càrrecs per càrrecs (rebuts) domiciliats de serveis.
 • Pagament de nòmines, per import igual o superior a 600€ al mes.
 • Pagament de tributs estatals, autonòmics o municipals, per un import igual o superior a 100€ al mes.
 • Que algun dels titulars tingui una Targeta BBVA, activa i domiciliada en el compte.

No obstant això, clients titulars de comptes recollides en l'Annex d'aquestes bases*, de la qual activitat empresarial esté englobada en els CNO 0029 (Agricultor) ó 0061 (Treballador per compte propi d'explotacions agrícolas o de pesca), es podrán acollir als avantatges del Programa complint únicamente 2 dels 5 supòsits anteriorment descrits, sense que sigui necessari acreditar ingrés algun en el compte.

Informació d'interès sobre aquest punt:

 • Criteris de compliment de les diferents condicions.
  • Ingressos d'almenys 600€, es revisarà que els ingressos, independentment de la forma que es facin, s'han produït en almenys 3 dels 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o de realització de l'operació, segons l'exempció que es tracti.
  • Assegurances socials o col·legis professionals, pagament a través del compte en 2 dels 4 mesos naturals anteriors a la liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció que es tracti.
  • Nòmines, pagament a través de la compta amb avantatges en 2 dels 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció que es tracti. 
  • Càrrecs (rebuts) domiciliats, s'entendrà complerta aquesta condició quan s'hagin carregat en la compta amb avantatges almenys 5 càrrecs (rebuts) de qualsevol emissor en els 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o de realització de l'operació, segons l'exempció que es tracti. 
  • Tributs, pagament a través de la compta amb avantatges en 2 dels últims 6 mesos naturals anteriors a la liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció que es tractin.  

Un mes natural és el període comprès entre el primer i l'últim dia de cada mes tots dos inclosos.

Més informació

Quan s'aplica el Programa Adeu Comissions?

S'aplica automàticament i podràs beneficiar-te dels seus avantatges per mantenir un compte i complir els requisits. Tanmateix, el Banc deixarà sense efecte l'aplicació de les exempcions en els següents casos:

 • Si es cancel·la el compte, per qualsevol motiu. 
 • Si deixen de complir-se els requisits i condicions que donen drets a les exempcions.
 • Quan segons el parer del Banc, algun dels titulars del compte hagin fet una actuació fraudulenta per obtenir l'exempció. 

Quina durada té?

L'aplicació dels avantatges esmentades tindrà caràcter indefinit, per bé que BBVA es reserva la possibilitat de modificar les condicions del Programa així com cancel·lar-ho en qualsevol moment.

En cas que el Banc decidís modificar o cancel·lar el Programa Adeu Comissions, el notificarà als beneficiaris del mateix. Aquesta notificació es farà, amb dos mesos d'antelació, mitjançant comunicació individual als clients beneficiaris del Programa.

Què fer en cas d'incidències?

Per a qualsevol dubte relatiu a l'aplicació o interpretació d'aquest Programa, els clients/titulars podran adreçar-se a qualsevol oficina de BBVA, o bé per escrit a:

BBVA Servei d'Atención al Client

Apartat de Correus 1598
28080 Madrid

* Pots consultar aquí les bases del Programa Adeu Comissions.

(1) El contracte Multicanal estableix les condicions que regulen els canals que posa BBVA a la teva disposició per a la contractació de productes i serveis (web, app, banca Telefónica, ATM, etc) i que pot signar en qualsevol moment en la teva oficina, a través de bbva.es i App BBVA.