Lísing

Descobreix els avantatges que t'ofereix aquest finançament per al teu negoci. Tria la fórmula de finançament que millor s'adapti a les necessitats del teu negoci:

 • Leasing Immobiliari.

 • Leasing Mobiliari.

Sol·licitar


Servei dirigit a negocis que duen a terme una activitat comercial, industrial, agrària o de serveis que necessiten equipament, vehicles, mobles, un local, una nau o qualsevol altre bé.

Nosaltres comprarem el bé que ens indiquis, en una gran varietat de països, perquè el teu negoci pugui disposar-ne mitjançant còmodes quotes de lloguer i sense necessitat de fer un gran desemborsament. A més, quan s'acabi el contracte d'arrendament, podràs optar a la compra del bé.

Et podem ajudar a emprendre la inversió en béns mobles i immobles que vulguis dur a terme i aconseguir deduccions fiscals molt interessants en funció del règim fiscal.

 • Possibilitat d'assegurar els béns finançats, per cobrir íntegrament el capital pendent d'amortitzar en cas de pèrdua total i robatori. 
 • Possibilitat de contractar una assegurança de vida associada a l'operació que cobreixi íntegrament el capital pendent d'amortitzar en cas de defunció del titular. 
 • Com a alternativa a les dues opcions anteriors, possibilitat de gestionar el risc d'oscil·lació de tipus d'interès en aquests finançaments a mitjà i llarg termini.
 • Import: des de 2.000 €.

Costos

 • Tipus d'interès variable amb revisions periòdiques o tipus d'interès fix durant tota la vida de l'arrendament financer.  
  • Depèn del bé arrendat en lísing que contractis.
 • Les comissions d'estudi i obertura varien segons la modalitat contractada.
 • Cancel·lació anticipada:
  • Si cancel·les abans del termini mínim legal: l'incompliment del termini mínim té uns costos en impostos. Pregunta al teu gestor BBVA.
  • Si cancel·les després del termini mínim legal, se't podrà aplicar una comissió de cancel·lació.

Requisits

 • Has de ser autònom o una pime.
 • Has de tenir un compte a BBVA.
 • Has de contractar una assegurança sobre el bé, designant BBVA com a beneficiari, que inclogui la responsabilitat civil i la pèrdua del bé.
 • El teu Gestor BBVA t'informarà de la documentació que has de presentar.
 • La concessió del lísing està subjecta a l'autorització prèvia per part de BBVA.

Avantatges per al teu negoci

 • És una fórmula de finançament a mitjà i llarg termini (període mínim de 2 anys per a béns mobles i de 10 per a béns immobles), per a obtenir beneficis fiscals.
 • Les quotes són una despesa fiscalment deduïble (subjecta a límits en algun cas).
 • Finançament del 100% de l'import de la inversió sense impostos, ja que el lísing es constitueix per la quantitat total de la factura exclòs l'IVA/IGIC.
 • Realització del pagament dels béns adquirits, amb la productivitat afegida que ells mateixos generen.
 • Com que permet al proveïdor del bé cobrar al comptat, podràs obtenir algun descompte que reverteixi en el teu finançament.
 • Facilita el càlcul exacte dels costos d'explotació.
 • En acabar el període d'arrendament, tens 3 opcions:
  • Comprar el bé pel seu valor residual.
  • Contractar un nou lísing pel valor residual.
  • Tornar el bé a BBVA.
 • No necessites tenir disponibilitat de fons per fer front a l'IVA/IGIC en el moment de l'adquisició del bé, ja que el paga el banc. 
 • Difereix el pagament de l'IVA/IGIC en diversos exercicis: evita tenir un excés d'impost suportat en un mateix exercici que normalment no es pot compensar.

És una fórmula de finançament sota arrendament financer dirigida a negocis que duen a terme una activitat comercial, industrial, agrària o de serveis que els possibilita finançar béns immobles construïts o en construcció afectes a la seva activitat.

Una vegada finalitzat el període d'arrendament financer, tindràs la possibilitat d'exercir l'opció de compra fixada en el contracte. El termini mínim fixat per la llei per a aquest tipus de finançament és de 10 anys.

Avantatges fiscals

 • Acceleració de l'amortització en funció de la dimensió del negoci i del coeficient d'amortització fiscal del bé.
 • Per a les empreses que per la seva activitat repercuteixen molt impost a tercers, l'impost que suporten via quotes de lísing els ajuda a compensar-ho.

Leasing Immobiliari polivalent pagament final

És una fórmula de finançament sota arrendament financer , amb un pagament final elevat (última quota), dirigida a negocis que desenvolupen una activitat comercial, industrial, agrària o de serveis per tal de possibilitar el finançament de béns immobles construïts o en construcció, que puguin tenir diverses utilitats o usos i que puguin albergar diferents activitats comercials o empresarials afectes a la seva activitat.

Permet tenir l'oportunitat d'accedir a immobles en millor ubicació i d'una mida més gran que amb un finançament tradicional i, a més, et pots aprofitar d'importants avantatges fiscals. El termini d'aquestes operacions és d'un mínim de 10 anys i un màxim de 15 anys.

Avantatges fiscals:

 • Acceleració de l'amortització.
 • Compensació d'impostos per als negocis que per la seva activitat repercuteixen molt impost a tercers. 
 • Estalvi de costos:
  • Compravenda: En les segones transmissions, en els casos que no hi hagi renúncia de l'exempció, si el venedor és subjecte passiu d'impost, el client s'estalvia l'AJD sobre l'import de la compravenda.
  • Arrendament: Quan es tracti d'un lísing immobiliari en construcció, el període de construcció no forma part del preu del contracte i, per tant, no es gira AJD sobre la càrrega financera i impost d'aquest període.

Lísing calendari de pagaments

Està destinat a operacions de lísing en què hi hagi un període inicial (bé o perquè el bé s'està construint, o bé perquè el client ha negociat un ajornament en el pagament) i, per tant, ens encarregarem de realitzar pagaments al subministrador del bé, en dates diferents fins a la seva finalització.

Possibilita finançar qualsevol bé moble o immoble amb un període inicial de pagament de quotes únicament d'interès més impost, en funció dels desemborsaments efectuats pel banc en cada moment.

Quan acaba el contracte, el client arrendatari pot adquirir la titularitat dels béns exercitant l'opció de compra.

Avantatges fiscals:

 • Càrrega financera fiscalment deduïble (sense límits.
 • Els excessos amortitzats financerament i no deduïts fiscalment per aquest límit anual no es perden, sinó que es poden deduir d'exercicis successius, respectant el mateix límit anual.
 • L'impost suportat en les quotes es compensa amb el fet que el client repercuteix a tercers per l'exercici de la teva activitat.

Avantatges econòmics:

 • El període inicial del calendari de pagaments no forma part del preu del contracte; per tant, sobre aquesta quantitat no es repercuteix AJD.
 • S'evita la determinació a priori del calendari de pagaments previst durant el període inicial, així com la reliquidació en funció de les desviacions esdevingudes sobre el calendari previst.

Lísing quota final

És una fórmula de finançament sota arrendament financer en què es fixa un import elevat en l'última quota d'arrendament, minorant l'import que cal pagar de la resta de les quotes.

Aquesta modalitat possibilita finançar una àmplia gamma de béns d'equip d'import elevat: impremtes d'arts gràfiques, carretons elevadors, dumpers, pales de cadena, tuneladores, grues, camions pesants, remolcs i semiremolcs, trens i vagons, embarcacions i aeronaus.

El termini mínim per beneficiar-te dels avantatges fiscals d'aquesta operació són 2 anys i el màxim està en funció del tipus de bé.

Avantatges:

 • Es finança el 100% de la inversió, amb desemborsaments inicials o sense.
 • Modalitat de pagament còmoda durant el període de finançament, atès que l'import de les quotes és més baix.
 • Fiscalment deduïble.
 • Flexibilitat al venciment del lísing:
  • Possibilitat de fer el pagament de l'última quota i el valor residual, i així adquirir el bé. 
  • Possibilitat de refinançar el capital pendent i el valor residual en una nova operació.
  • Tindreu la possibilitat de renovar l'equip mitjançant el finançament d'un nou lísing, lliurant a compte al distribuïdor l'anterior.

Lísing amb ajornament.

És una fórmula de finançament sota arrendament amb opció a compra, que possibilita finançar qualsevol bé moble disposant d'un termini inicial de no-pagament de quotes en funció de l'arrendament.

Avantatges:

 • Període de carència total de pagament.
  • 6 mesos de carència total de pagament per a operacions a 3 anys.
  • 9 mesos de carència total de pagament per a operacions a 4 anys.
  • 12 mesos de carència total de pagament per a operacions a 5 anys. 
 • Finançament del 100%.
 • Sense desemborsament inicial.
 • L'IVA de la compra el paga el banc.
 • La càrrega financera és una despesa deduïble.
 • Inversió productiva autofinançada amb els rendiments obtinguts per l'ús del bé sense desemborsament durant el període de carència.

Agroleasing

Es tracta d'una fórmula de finançament sota arrendament amb opció a compra, destinada a tot tipus d'empreses dedicades a activitats agrícoles, forestals i ramaderes, i que permet l'arrendament de maquinària agrícola i no agrícola, instal·lacions fotovoltaiques o cabanyes ramaderes de truges mares o boví lleter.

El termini mínim de finançament per obtenir avantatges fiscals és de 24 mesos i el màxim de 6 anys per a maquinària, 5 anys per a bestiar i 14 per a plaques fotovoltaiques.

Avantatges:

 • Es tracta d'inversions productives que es poden autofinançar amb els rendiments obtinguts per l'ús del bé sense desemborsament inicial.
 • Les quotes són despeses fiscalment deduïbles.
 • Compatible amb programes de subvencions o ajudes de les administracions. 
 • Permet rendibilitzar un element d'actiu fins ara improductiu (cobertes o sostres) amb ingressos garantits per la llei.
 • L'IVA de la compra el paga el banc.
 • Inversió garantida davant el robatori de la ramadera, mort per accident i responsabilitat civil com a propietari amb l'Assegurança Bestiar Obligatòria.