> 
 > 
 > 
Finançament internacional

Finançament internacional

Fa les teves operacions internacionals de manera segura , ràpida i eficaç. Per fer-ho, t'oferim diferents alternatives per finançar la teva activitat internacional, a través de:

 • Equip altament especialitzat tant en mercats nacionals com internacionals.
 • Productes de finançament per a importadors, exportadors, forfaiting, infraestructures o d'inversió.

Sol·licitar


Si la teva empresa importa, tens la possibilitat de finançar el pagament al teu proveïdor estranger pel total o un import parcial. La durada va des de la data de pagament per part de l'entitat financera fins al venciment de l'operació acordat. 

Aquest tipus de crèdits es fan en euros o en qualsevol divisa amb cotització oficial i poden fer-los persones físiques o jurídiques residents o no residents.

Avantatges per a la teva empresa com importadora:

 • Minimitzar costos financers i riscos de canvi. 
 • Major marge de negociació al poder dur a terme ajornaments de pagament més amplis als teus proveïdors. 
 • Poder negociador, amb la qual cosa s'obtenen millors preus o descomptes en les operacions, ja que es té la possibilitat de pagar al comptat.

Avantatges per a l'exportador:

 • Eliminació de riscos comercials, polítics i de tipus de canvi en cobrar al comptat.
 • Normalment, el tipus de referència és l'EURÍBOR, encara que també es pot aplicar el LIBOR per a les operacions en la resta de divises.

Si la teva empresa és exportadora, pots sol·licitar finançament total o parcial del pagament de les teves vendes a l'exterior: 

 • Finançant el període de fabricació entre el moment de recepció de la comanda i l'entrega de la mercaderia o prestació del servei (prefinançament).
 • Amb post-finançament, si la teva empresa ven a crèdit, finançant aquest cobrament diferit.

Avantatges per a la teva empresa com exportador:

 • Més competitivitat ja que disposa de finançament i, a més, minimitza els costos financers i els riscos de canvi derivats de l'operació.
 • Possibilitat de dur a terme operacions més sofisticades i de risc més elevat que exigeixin l'assegurament del crèdit concedit.
 • Liquiditat immediata per poder desenvolupar els teus plans de venda i fabricar les comandes o executar els serveis amb la bestreta de cobrament d'exportacions.
 • Coneix des del primer moment els teus costos financers.
 • Simplifica el treball administratiu de gestió de cobrament de l'operació.

Avantatges per al teu client importador:

 • Al comptar la teva empresa amb major flexibilitat financera podràs acceptar uns termes més interessants per al teu client estranger. Normalment el tipus de referència serà l'EURIBOR, encara que també pot aplicar-se el LIBOR per a les operacions a la resta de divises.

Forfaiting

 • Posem a la teva disposició el més avantatjós servei financer relacionat amb el Comerç Exterior: Forfaiting d'exportació a mitjà i llarg termini.
 • Nosaltres ens encarreguem de comprar al comptat, sense recurs contra la teva empresa, els documents de gir internacionalment acceptats (cartes de crèdit, pagarés, lletres, garanties i, en alguns casos, factures emeses) emesos com a forma de pagament de la teva exportació. 
 • Com exportador, finances als teus clients importadors sense endeutar-te i eliminat el teu risc comercial i polític, i cobres al comptat el producte de l'exportació en el moment de la cessió. 

Financem les inversions d'empreses espanyoles per creació, adquisició parcial o total, participació en ampliacions de capital o en dotacions patrimonials d'empreses, sucursals o establiments permanents en països emergents. 

Característiques:

 • L'empresa inversora ha de ser capital majoritari espanyol.
 • Són subjectes d'aquest finançament els contractes, acords, compromisos o concessions administratives, en què el titular únic o majoritari sigui una empresa espanyola.
 • Només es poden finançar inversions noves o ampliacions d'inversions existents.
 • L'acreditat és la companyia estrangera, objecte de la inversió. Els crèdits es concedeixen en qualsevol divisa admesa a cotització en el mercat de divises de Madrid.
 • El finançament disposa de la cobertura de CESCE pels riscos polítics.