> 
 > 
 > 
Compte de Pagament Bàsic

Compte de Pagament Bàsic

És un compte denominada en euros d'ús personal i no professional, per a persones físiques majors d'edat.

 • Podran tenir accés a ella:
  • qui resideixin legalment en la Unió Europea,
  • siguin sol·licitants d'asil i, 
  • qui no tinguin permís de residència però de la qual expulsió no sigui possible, 

  Sempre que no tingui ja un compte que permeti fer els mateixos serveis i operacions bancàries a Espanya en les condicions descrites.

 • Nivell de risc

  / 6

  Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de major risc.

  • BBVA està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida és de 100.000 € per la totalitat de dipòsits constituïts al BBVA per persona.

Quines són les seves característiques principals?

 • Pot tenir un o més titulars, que hauran de complir les condicions descrites prèviament.
 • Per ser titular d'un compte de pagament bàsic no hauràs de contractar cap altre producte o servei addicional.
 • Aquest compte comporta els següent serveis:  
  • obertura, utilització i tancament de compte; 
  • dipòsit de fons en efectiu en euros; 
  • retirades de diners en efectiu en euros en les oficines o caixers de BBVA situats a Espanya o en uns altres Estats membres de la Unió Europea; 
  • operacions de pagament mitjançant una targeta de dèbit o prepagament, inclosos pagaments en línia en la Unió Europea; 
  • operacions de pagament en euros dins la Unió Europea consistents en pagaments realitzats en execució de càrrecs domiciliats i transferències, inclosos els pagaments realitzats en execució d'ordres de transferència permanents, en les oficines de l'entitat i mitjançant els serveis en línia de BBVA.

  Així mateix permet associar targeta de dèbit, o prepagament i fer pagaments en línia.

 • El compte no admet descobert.
 • Sense talonari de xecs i sense llibreta.

Pots contractar aquest compte en qualsevol oficina BBVA. Abans de signar el contracte, rebràs tota la informació precontractual que necessites.

BBVA posa a la teva disposició un Servei d'Atenció al Client a què pots adreçar-te per presentar qualsevol queixa o reclamació: per adreça electrònica servicioatencioncliente@grupobbva.com, per correu a l'Apartat de Correus 1598 - 28080 Madrid o en el telèfon gratuït 900 812 679. Així mateix, pots adreçar-te al Defensor del Client, de conformitat amb el procediment disponible en qualsevol de les Oficines de BBVA. en www.bbva.es, per adreça electrònica a defensordelcliente@bbva.com o per correu a l'Apartat de Correus 14460 - 28080 Madrid. Si no estiguessis d'acord amb la decisió final de la teva reclamació o queixa, i una vegada esgotades les instàncies que el Banc facilita en el termini legalment establert, podràs adreçar-te al Servei de Reclamacions de Banc d'Espanya (Carrer Alcalá 48 28014 Madrid).

Quines comissions té?

Pels serveis descrits en l'apartat anterior, BBVA cobrarà una comissió mensual màxima, única i conjunta de 3 euros.

TAE: -1,79% per a un supòsit de saldo diari de 2000 Euros constants durant un any.

Aquesta comissió inclou: 

 • Targeta de dèbit Ara o Targeta prepagament Abans sense comissió per emissió i manteniment per a cada titular del compte i, 
 • Fins a 120 operacions de pagament anuals en euros dins la Unió Europea consistents en pagaments realitzats en execució de càrrecs domiciliats i transferències, inclosos els pagaments realitzats en execució d'ordres de transferència permanents en les oficines de BBVA i mitjançant els serveis en línia de BBVA. Les transferències immediates no estan incloses. 

Les operacions de transferència estàndard a qualsevol país de la Unió Europea més Liechtenstein, Noruega i Islàndia, efectuades en euros que excedeixin la quantitat de 120 operacions de pagament anuals tenen els següents costos:

Realitzades a través de bbva.es, mòbil i caixers automàtics BBVA Sense comissió d'emissió.
Realitzades en oficina 0,40% sobre l'import (mínim 4€)

Altres serveis habituals:

 • Negociació i compensació de xecs: 0,30% sobre l'import (mínim 3€). 
 • Les transferències a la resta de destins i/o monedes i les transferències immediates que faci el Client estaran subjectes a l'establert per BBVA en l'Annex de tarifes, comissions i despeses. 
 • Per les retirades d'efectiu a dèbit amb targeta en caixers automàtics d'entitats que no pertanyin al Grup BBVA a Espanya i en euros, BBVA repercutirà el mateix import de la comissió que cobri l'entitat titular del caixer a BBVA. Aquest import serà informat per l'entitat titular del caixer abans de la retirada d'efectiu.

El Client podrà accedir de manera permanent a la informació relativa a les comissions o despeses derivades de qualssevol altres serveis així com a totes les explicacions adequades a través de la pàgina web i aplicació mòbil de BBVA així com en els altres canals de distribució disponibles.

BBVA posa a la teva disposició un Servei d'Atenció al Client a què pots adreçar-te per presentar qualsevol queixa o reclamació: per adreça electrònica servicioatencioncliente@grupobbva.com, per correu a l'Apartat de Correus 1598 - 28080 Madrid o en el telèfon gratuït 900 812 679. Així mateix, pots adreçar-te al Defensor del Client, de conformitat amb el procediment disponible en qualsevol de les Oficines de BBVA. en www.bbva.es, per adreça electrònica a defensordelcliente@bbva.com o per correu a l'Apartat de Correus 14460 - 28080 Madrid. Si no estiguessis d'acord amb la decisió final de la teva reclamació o queixa, i una vegada esgotades les instàncies que el Banc facilita en el termini legalment establert, podràs adreçar-te al Servei de Reclamacions de Banc d'Espanya (Carrer Alcalá 48 28014 Madrid).

La documentació que haurà d'aportar el potencial client serà, entre altres:

 • Residents en la Unió Europea:
  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat que incorpori el NIF 
  • Estrangers Comunitaris: Passaport o document d'identificació vàlid al país de procedència que incorpori fotografia, així com document acreditatiu de l'assignació d'un Número d'identificació d'Estrangers (NIE) i manifest de domicili a Espanya. 
  • Estrangers No Comunitaris: Targeta de Residència expedida per la Direcció de General de la Policia. 
 • Sol·licitants d'asil a Espanya:

Targeta Vermella en vigor.

 • Sense permís de residència però de la qual expulsió no sigui possible:

Document d'identificació vàlid al país d'origen o passaport (sempre que incorporin fotografia del seu titular). Així mateix, entre altres, serà necessari aportar document acreditatiu que l'expulsió d'Espanya no és possible.

BBVA posa a la teva disposició un Servei d'Atenció al Client a què pots adreçar-te per presentar qualsevol queixa o reclamació: per adreça electrònica servicioatencioncliente@grupobbva.com, per correu a l'Apartat de Correus 1598 - 28080 Madrid o en el telèfon gratuït 900 812 679. Així mateix, pots adreçar-te al Defensor del Client, de conformitat amb el procediment disponible en qualsevol de les Oficines de BBVA. en www.bbva.es, per adreça electrònica a defensordelcliente@bbva.com o per correu a l'Apartat de Correus 14460 - 28080 Madrid. Si no estiguessis d'acord amb la decisió final de la teva reclamació o queixa, i una vegada esgotades les instàncies que el Banc facilita en el termini legalment establert, podràs adreçar-te al Servei de Reclamacions de Banc d'Espanya (Carrer Alcalá 48 28014 Madrid).

Règim gratuït aplicable a un compte de pagament bàsica per a persones en situació de vulnerabilitat

Si tots els titulars i autoritzats d'un compte de pagament bàsica tenen reconeguda una situació d'especial vulnerabilitat o risc d'exclusió financera la comissió màxima, única i conjunta pels serveis descrits anteriorment serà de 0 euros. 

Qui es troben en risc d'especial vulnerabilitat o risc d'exclusió financera?

Es troben en situació d'especial vulnerabilitat o risc d'exclusió financera: 

 • Aquells clients dels quals ingressos econòmics bruts, computats anualment i per unitat familiar, no superin els següents llindars:  
  • Dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples de dotze pagues, vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracti de persones no integrades en cap unitat familiar. 
  • Dues vegades i mitjana aquest indicador quan es tracti de persones integrades en alguna de les modalitats d'unitat familiar amb menys de quatre membres. 
  • El triple d'aquest indicador quan es tracti d'unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguin reconeguda la seva condició de família nombrosa d'acord amb la normativa vigent. 
  • El triple d'aquest indicador quan es tracti d'unitats familiars que tinguin en el seu pit a una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent reconegut oficialment per resolució expedides per l'Institut de Gent gran I Serveis socials o per l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes. 
 • Aquells client en què no concorri titularitat, directa o indirecta, o dret real algun sobre béns immobles, exclosa l'habitatge habitual, ni titularitat real de societats mercantils, per part de tots els membres que integrin la unitat familiar.

Com puc sol·licitar la gratuïtat? 

El Client podrà sol·licitar la situació d'especial vulnerabilitat emplenant el formulari que se li lliurarà amb la resta de documentació del compte de pagament bàsica i aportant la documentació indicada en aquest document. 

Quina documentació he de presentar? 

L'acreditació de les circumstàncies que donaran lloc a la gratuïtat, hauran de concórrer en tots els titulars i autoritzats. S'haurà d'aportar la següent documentació en relació amb totes les persones que conformin la unitat familiar. 

 • Per a l'acreditació del número de persones que componen la unitat familiar, s'haurà d'aportar el llibre de família o document acreditatiu d'inscripció com a parella de fet. 
 • Per acreditar la percepció dels ingressos pels membres de la unitat familiar, s'haurà d'aportar un dels següents documents:  
  • Certificat de rendes, i si escau, certificat relatiu a la presentació de l'Impost de Patrimoni, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, si escau, amb relació l'últim exercici tributari. 
  • Últimes tres nòmines percebudes. 
  • Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions o subsidis per desocupació, en què figuri la quantia mensual percebuda per aquests conceptes. 
  • Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajudes anàlogues d'assistència social concedides per les Comunitats Autònomes i les entitats locals. 
  • En el cas de treballador per compte propi, certificat expedit per l'òrgan gestor en què figuri la quantia mensual percebuda si estigués percebent la prestació per cessament d'activitat.

En cas que el Client no disposi de la documentació referida en l'apartat anterior, vostè haurà d'aportar un informe en què s'indiqui la composició de la unitat familiar o en què es motivi la idoneïtat per a l'accés a la gratuïtat d'un compte de pagament bàsica. Vostè haurà de sol·licitar aquest informe als serveis socials de l'Ajuntament en què vostè estigui empadronat. 

Si el Client obté el reconeixement al dret a un compte de pagament bàsica gratuïta, els efectes d'aquest reconeixement es produiran a partir de la data de sol·licitud.

BBVA posa a la teva disposició un Servei d'Atenció al Client a què pots adreçar-te per presentar qualsevol queixa o reclamació: per adreça electrònica servicioatencioncliente@grupobbva.com, per correu a l'Apartat de Correus 1598 - 28080 Madrid o en el telèfon gratuït 900 812 679. Així mateix, pots adreçar-te al Defensor del Client, de conformitat amb el procediment disponible en qualsevol de les Oficines de BBVA. en www.bbva.es, per adreça electrònica a defensordelcliente@bbva.com o per correu a l'Apartat de Correus 14460 - 28080 Madrid. Si no estiguessis d'acord amb la decisió final de la teva reclamació o queixa, i una vegada esgotades les instàncies que el Banc facilita en el termini legalment establert, podràs adreçar-te al Servei de Reclamacions de Banc d'Espanya (Carrer Alcalá 48 28014 Madrid).

Documentació Compte de Pagament Bàsica

Volem que coneguis i entenguis els documents que s'inclouen en la contractació d'aquest compte. Pots consultar-los aquí:

IP Compte de Pagament Bàsica document amb la informació precontractual, que detalla les condicions entre BBVA i el titular del compte.

FID Compte de Pagament Bàsica document informatiu sobre les comissions aplicades per la utilització dels principals serveis associats al compte de pagament.


Pots consultar aquí la llista de serveis més representatius associats a un compte de pagament.