Bestreta nòmina BBVA

Necessites un ingrés extra? Ara pots aconseguir-lo en línia amb BBVA gràcies a la teva nòmina. Anticipa diners amb aquest préstec:

 • Tipus d'interès 0 % TIN (5,73 % TAE).
 • Fins a un màxim de tres nòmines i per un import màxim de 3.000 €.
 • Termini del préstec bestreta de nòmina: fins a 6 mesos

Sol·licitar


Tipus d'interès:

 • Tipus d'interès del 0 % TIN, (5,73 % TAE) durant tota la vida del préstec per domiciliació de nòmina o pensió i manteniment de la mateixa durant la vida del préstec.
 • Concessió subjecta a aprovació per part de BBVA.

Comissió d'obertura

 • 1,5% sobre l'import contractat sense mínim. Aquesta préstec bestreta de nòmina no té comissió d'estudi.

Requisits bestreta nòmina

 • Tenir compte a BBVA amb la nòmina domiciliada.

Import

 • Import màxim: El menor d'aquests dos imports:
  • 3.000 €.
  • O la suma de tres nòmines.
 • Import mínim: 600 €.

Termini préstec bestreta de nòmina

 • Des de 3 fins a 6 mesos.

Comissió de cancel·lació parcial o total

 • Pots cancel·lar tot o una part del préstec bestreta de nòmina abans que acabi el termini. 
 • La bestreta nòmina es pot sol·licitar a través del nostre formulari en línia o en una oficina BBVA.
 • La comissió de cancel·lació parcial o total és del 0,50% sobre el capital pendent d'amortitzar.
 • Si la cancel·les anticipadament podràs triar entre:
  • Reduir el termini del préstec mantenint les quotes.
  • Reduir les quotes mantenint del préstec.

Fins quan es pot contractar?

Oferta vàlida fins a 30/09/2019.

Exemple de préstec de 3.000 € amb tres nòmines de 1.000 € en un termini de 6 mesos.


TIN 0 % (TAE 5,73 %)
Import del préstec 3.000 €
Termini 6 mesos
Comissió d'obertura 1,5 % sobre l'import prestat
45 €
Import total 3.048,3 €
Quota mensual 500 €

Per al càlcul de la TAE s'han tingut en compte les despeses de correu: 0,60 € mensuals.

 • Has d'utilitzar el finançament de manera responsable per poder fer front a les quotes i així evitar possibles recàrrecs en forma de comissions o interessos.
 • En cas d'endarreriments en el pagament mensual de la quota, s'aplicaran els corresponents interessos de demora. El fet de no efectuar els pagaments us podria portar greus conseqüències (per exemple la venda forçosa) i dificultar l'obtenció d'un crèdit.
 • Abans de signar el contracte, rebràs la informació normalitzada europea sobre el crèdit al consum.
 • Per criteris de prudència i de responsabilitat en la concessió de préstecs, el banc pot sol·licitar la intervenció de l'operació davant notari.
 • Tens dret a desistir del contracte de préstec durant el termini de 14 dies naturals següents a la celebració del contracte, sense cap cost addicional.


Glossari

 • Taxa anual equivalent (TAE): tipus d'interès que indica el cost o rendiment efectiu d'un producte financer. La TAE es calcula d'acord amb una fórmula matemàtica normalitzada que té en compte el tipus d'interès nominal de l'operació, la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, etc.), les comissions bancàries i algunes despeses de l'operació.
 • Tipus d'interès nominal (TIN): és un percentatge fix que s'aplica a la quantitat prestada i que determina la quota que cal pagar a l'entitat financera.