> 

Confirming

Ens encarreguem dels teus pagaments a proveïdors perquè puguis simplificar i millorar la gestió de la liquiditat de la teva pime.

 • Simplifiquem la gestió de pagament als teus proveïdors.

 • Arribat el venciment podràs optar per ajornar el pagament.

 • Addicionalment, els teus proveïdors podran sol·licitar la bestreta del cobrament de les seves factures.


Per a tu

 • Aferma la teva postura en la negociació amb proveïdors: possibilitat de descomptes, negociar terminis etc.
 • Redueix treball administratiu, ens encarreguem de processar la informació, elaborar les ordres de pagament i fer-les en la data de venciment.
 • Millora en la gestió de la tresoreria, possibilitant la simplificació dels fluxos de caixa. 
 • Controla les teves factures, remeses, import finançable, compte de finançament i condicions de contracte de forma totalment en línia a través de BBVA Net cash.
 • Paga les teves factures en la seva data de venciment o ajorna el seu pagament.
 • Possibilitat per als teus proveïdors de cobrament anticipat de factures, sense documentació extra ni estudis previs.

Per als teus proveïdors

 • Poden anticipar fins al 100% de cada factura de manera àgil i senzilla: sense documentació extra ni estudis previs.
 • No consumeixen capacitat d'endeutament propi.
 • Cobertura del risc d'impagament, sempre que anticipin. 
 • Si són clients de BBVA, també poden gestionar, sense cost addicional, les bestretes quan el desitgin i efectuar consultes i simulacions a través de BBVA Net cash. I si no són clients, podran fer-ho a través de www.bbvanetadvance.com.

Per a tu

 • Firmes amb BBVA davant notari el contracte que regula les condicions del pagament anticipat als teus proveïdors i els límits de finançament amb la teva empresa.
 • Informes a BBVA, mitjançant fitxer electrònic, dels pagaments autoritzats als teus proveïdors.
 • En la data de venciment de les factures tens dues opcions: pagar a BBVA o ajornar el pagament mitjançant finançament o recomprar els pagaments emesos, sempre que el tinguis controlat.

Per als teus proveïdors

 • BBVA informa al teu proveïdor que té una ordre de pagament teva i li dona a triar entre: cobrament en la data de venciment o cobrament anticipat, bé puntualment o de manera automàtica (tots els cobraments).
 • Si els teus proveïdors desitgen una bestreta de cobrament, hauran de signar un Contracte de Cessió de Crèdits Sense Recurs , és a dir, BBVA no reclamarà la bestreta al proveïdor si tu no ens pagues al venciment de la factura.
 • Aquesta opció té un cost per als teus proveïdors: la bestreta realitzat pel proveïdor inclou la cobertura del risc d'impagats ja que, que es produeixi, l'assumiria BBVA o en cas de cobrar a data de venciment, el proveïdor assumeix el risc d'impagament de la teva part.

Per a tu

 • Si arribada la data de venciment de les factures, no tens necessitat d'ajornar-les, llavors no hi ha cap cost
 • Si, al contrari, decideixes ajornar-les, t'aplicarem un interès fix o variable i una comissió sobre l'impost ajornat.

Per als teus proveïdors

 • Per bestreta de cobrament: interès pel finançament (Euríbor més diferencial) en funció del termini anticipat, i comissió de cobertura del risc d'impagament (sobre l'import).

Tant el tipus d'interès com les comissions depenen de molts factors. Demana al teu gestor que et faci una simulació en funció de la teva situació personal.

 • Ser una pime.
 • Tenir un compte a BBVA.
 • Els teus proveïdors no tenen obligació de tenir un compte a BBVA per cobrar les factures mitjançant Confirming.
 • La concessió del Confirming està subjecta a prèvia autorització per part de BBVA, qui podrà demanar-te garanties addicionals. El teu gestor t'informarà sobre la documentació que has de lliurar per a l'estudi d'aquesta operació.