> 
 > 
Hipoteques

LCI Minutes

Préstecs hipotecaris a particulars

Hipoteques Plus

- THP0201 - Hipoteca Fàcil PLUS Sense Carència (Llei 1 2013)

- THP0202 - Hipoteca Fàcil PLUS Amb Carència Bilateral (Llei 1 2013)

- THP0203 - Hipoteca Fàcil PLUS Sense Carència Quota Final (Llei 1 2013)

Hipoteca tipus fix

- THP0134 - Hipoteca Fàcil. Sense Carència. Interès Fix

Resta d'hipoteques

- THP0160 - Hipoteca Autopromotor

- THP0165 - Préstec Hipotecari Sense Carència Índex Euríbor Bilateral (Llei 1 2013)

- THP0166 - Préstec Hipotecari Amb Carència Índex Euríbor Bilateral (Llei 1 2013)

- THP0575 - Préstec Hipotecari Sense Carència Índex Euríbor Sareb Bilateral

Hipoteques MUFACE

- THP0455 - Hipoteca MUFACE Sense Carència Bilateral (Llei 1 2013)

- THP0456 - Hipoteca MUFACE Amb Carència Bilateral (Llei 1 2013)

- THP0457 - Hipoteca MUFACE Sense Carència Quota Final (Llei 1 2013)

- THP0458 - Hipoteca MUFACE Amb Carència Quota Final (Llei 12013)

- THP0460 - Hipoteca Autopromotor MUFACE

Hipoteques 2015

- THP0625 - Hipoteca Tipus Variable bonificada bilateral

- THP0637 - Hipoteca Tipus Fix Bonificada bilateral

Hipoteques 2018

- THP0684 - TIPUS VARIABLE BONIFICADA 2018

- THP0685 - TIPUS FIX BONIFICADA 2018

Novacions Hipotecaris a particulars

Novació a Hipoteca ICO, Solució, Rescat Mora

Novacions adaptades a LCI

- THP0391 - Novació a Hipoteca Solució Carència (Llei 1 2013)

- THP0404 - Novació a Hipoteca Solució Sense Carència (Llei 1 2013)

- THP0417 - Novació a Hipoteca Var Cap de bestiar Mor Var Ref Car

- THP0418 - Novació a Hipoteca Var Cap de bestiar Mo Var Ref sense Car

Novacions a unes altres

- THP0047 - Novació Llei 2-94 Interès variabl…marge Ampliació de termini (Llei 1 2013) DESPESES

- THP0048 - Novació Llei 2-94 d'interé fix a…able ampliació de Capital (Llei 1 2013) DESPESES

- THP0049 - Novació Llei 2-94 D'interès fix -…ariable a interès variable (Llei 1 2013) DESPESES

- THP0050 - Novació Llei 2-94

- THP0384 - Novació Llei 2-94

- THP0408 - Novació Llei 2-94 modificació inte…liacion de capital i termini (Llei 1 2013) DESPESES

- THP0626-novació Llei 2-94 Canvi a interès variable - THP0627F-0519 - Novació Llei 2-94

- THP0627F - Novació Llei 2-94. Ampliació de capital INTERÈS FIX (Llei 1 2013) DESPESES

- THP0627V - Novació Llei 2-94

- THP0628F - Novació Llei 2-94 Només ampliació termini Préstecs A TIPUS FIX

- THP0628V - Novació Llei 2-94 Només ampliació termini Préstecs VARIABLES

Novacions Hipoteques 2018

- THP0690-novació A HIPOTECA BONIFICADA 2018 v2

- THP0691-novació A HIPOTECA BONIFICADA TIPUS FIX 2018 v2

Novacions Hipoteques 2015

- THP0648 - NOVACIÓN A HIPOTECA BONIFICADA 2015

- THP0653 - NOVACIÓ A HIPOTECA BONIFICADA TIPUS FIX 2015

Novacions Crèdits abieros

- THP0618 - Novació Crèdit CBP

- THP0619 - Novació Crèdit

- THP0662 - Nov. crédito.De interès fix-variable a interès variable DESPESES

Subrogacions Hipotecaris a particulars

Subrogacions Diversos

- THP0104 - Subrogació Llei 2-94 de Fix-variable a Euríbor AMB certificació deute

- THP0243 - Subrogació Llei 2-94 a Hipoteca N… AMB Quota final AMB certificació (Llei 1 2013)

Subrogacions hipoteca bonificada

- THP0686 - SUBROGACIÓ AMB CERTIFICACIÓ DE DEUTE 2018

- THP0688 - SUBROGACIÓ AMB CERTIFICACIÓ DE DEUTE TIPUS FIX 2018

Convenis Territorials

- THP0454 - Finançament Conveni Habitatge Adq Sòl s - Edificada Viv en Dcho Superf

- THP0464 - Finançament Conveni Habitatge Adq…ión Vivienda.Sin Subsidiación.Sin Carencia.C.G

- THP0488 - Finançament Conveni Habitatge Adq…ón Vivienda.Sin Subsidiación.Con Carència.C.

Préstecs Consum LCI

- THC0001 - PÒLISSA DE PRÉSTEC PERSONAL CONSUM LCI

Financiacón Hipotecària empreses - aútonomos

Préstecs/crèdits hipotecaris empreses

Préstecs amb garantia hipotecària

- THP0608.PJ- Préstec empresarial amb garantia hipotecària

- THP0609.PJ- Préstec empresarial amb garantia hipotecària

Préstecs hipotecari empreses autopromotor

- THP0154 - Carpeta 321 Préstec Hipotecari Empreses - Autopromotor

- THP0246.PJ- Préstec Hipotec Fàcil Empreses-autopromotor Inte Fix (Llei 1 2013)

Préstec hipotecari empreses tipus variable

- THP0171.PJ- Préstecs Hipotecaris Empreses sIndice Euríbor Sense Carència (Llei 1 2013)

- THP0178.PJ- Préstec Hipotecari Empreses Índex Euríbor AMB Carència (Llei 2013)

- THP0222.PJ- Préstec Hipotecari Fàcil Empreses

- THP0240.PJ- Préstec Hipotecari Fàcil Empreses

Préstec hipotecari empreses fix

- THP0245 PJ - Préstec Hipotecari Empreses Tipus Fix Amb Carència (Llei 1 2013)

- THP0260 PJ - Préstec Hipotecari Empreses Tipus FIX Amb Carència (Llei 1 2013)

Préstecs/crèdits hipotecaris autònoms

Autònoms empreses autorpmotor

- THP0154 - Carpeta 321 Préstec Hipotecari Empreses - Autopromotor

- THP0246 - Carpeta 321 Préstec Hipotecari Fá…preses - Autopromotor Interès Fix (Llei 1 2013)

Autònoms empreses variable

- THP0171 - Préstec Hipotecari Autònoms Índex Euríbor Sense Carència Bilateral

- THP0178 - Préstec Hipotecari Autònoms Índex Euríbor Amb Carència

- THP0222 - Préstec Hipotecari Fàcil Autònoms. Quota Final. Sense Carència

- THP0240 - Préstec Hipotecari Fàcil Autònoms. Quota Final. Amb Carència

Autònoms empreses fix

- THP0245 - Préstec Hipotecari Autònoms. Bilateral. Interès Fix

- THP0260 - Préstec Hipotecari Autònoms. Bilateral. Interès Fix

Préstecs amb garantia hipotecària - aútonomos

- THP0655 - Préstec Amb garantia Hipotecaria.PAES. Tipus FIX

- THP0610 - Préstec Amb garantia Hipotecària. PAES. Tipus variable

Subrogació d'hipotecaris

Subrogació de creditor prestem hipoteca empreses

- THP0360. PJ - Subrogació a Hip. Empreses Co…Certificat Deute Amb Carència amb Quota Final

- THP0361.PJ- Subrogació a Hip. Empreses Amb Certificat sense Carència amb Quota Final

- THP0672. PJ - Subrogació HIPOTECA Empreses Fix amb Ce. Deute Sense Carència sense Quota Final

- THP0356 PJ-subrogació Hipoteca Empreses Amb…do Deute Amb Carència Sense Quota Final VARIABLE

- THP0357 PJ-subrogació Hipoteca EMPRESES Amb…do Deute Sense Carència Sense Quota Final VARIABLE

Novacions hipotecàries a particulars

Novciones a préstecs hipotecaris negoci

- THP0351 - Novació Hipoteca Negocis

- THP0352 - Novació Hipoteca Negocis

- THP0366 - Novació Hipoteca Negocis. Tipus Fix

- THP0399 - Novació Hipoteca Solució Negocis (Llei 1 2013)

- THP0402 - Novación_Hipoteca_Convenio_Estructuras_Agrarias_ (Ley_1_2013)

Prestacions uns altres convenis

- THP0605 - Préstec Hipotecari Empreses - Autopromotor

- THP0669 - Préstec Hipotecari Autònoms Autopromotor

- THP0664 - Préstec Hipotecari Empreses - Autopromotor


4 RD Llei Deutors hipotecaris

- THP0491-RDL_6_2012_Novacion_a_Hipoteca_Solución_Carencia_docm

- THP0603-RDL_6_2012_Novacion_Hipoteca_Variable_CBP_docm

B contractes específics garantia personal LCI

Empreses empresaris contractes empreses garantia personal

- TPC0001 - PÒLISSA DE PRÉSTEC EMPRESARIAL AMB GARANTIA PERSONAL TIPUS FIX

- TPC0002 - PÒLISSA DE PRÉSTEC EMPRESARIAL AMB GARANTIA PERSONAL TIPUS VARIABLE


Préstec Promotor

- Clàusules de subrogació en préstec promotor per adquirents d'immobles d'ús residencial