> 
 > 
Què és un aval bancari

Què és un aval bancari i com puc aconseguir-lo

Un aval bancari és una garantia per la qual un banc es compromet a respondre en el compliment d'una obligació davant un tercer

Un aval bancari és una operació de garantia per la qual l'avalador (banc) es compromet a respondre del compliment d'una obligació de l'avalat (normalment client) davant un tercer (beneficiari), en cas que l'avalat no ho faci. Sovint les obligacions garantides consisteixen en el pagament d'una determinada quantitat de diners, per bé que es poden emetre avals en garantia d'altres obligacions (bona fi d'una obra, subministrament d'un material, participació en concursos i licitacions).

Per al banc, un aval suposa un risc, com un préstec. La diferència amb el préstec és que l'aval no representa un desemborsament immediat de diners per part del banc a favor del beneficiari de l'aval, però sí que pot suposar-ho en el futur, si el beneficiari l'executa, és a dir, en reclama el compliment. Arribat el moment, el banc, que ha complert davant el beneficiari de l'aval, requerirà al client que li reintegri aquesta quantitat.

Per tant, el banc en aquestes operacions es compromet a complir, si el client (avalat) no ho fa, l'obligació que hagi contret davant el beneficiari. El pagament de l'obligació que es garanteix pot ser de caràcter financer o no.

Per al client (avalat), disposar d'un document d'aval li permet complir les exigències del beneficiari, derivades d'una relació comercial (contracte de compravenda de béns, execució o licitació d'obres, etc.).

Per al lliurament d'un aval per part del banc cal que el client (avalat) formalitzi davant notari una pòlissa de cobertura de garantia bancària o bé una pòlissa de cobertura per a límit de garanties bancàries si es formalitzen diversos avals, en què es regulen les relacions entre el banc i l'avalat derivades de la garantia bancària prestada (pagament de les comissions, interessos i despeses estipulats, reemborsament de les quantitats que el banc hagi pagat com a conseqüència de la garantia, etc.).

Tipus d'avals

  • Financers: Tots aquells avals en què el banc es compromet al pagament d'una determinada quantitat en cas que l'avalat no ho faci.
  • Tècnics: Aquells avals en què el banc respon en cas d'incompliment de compromisos diferents d'una obligació de pagament que té el seu avalat. Generalment aquestes obligacions són davant organismes públics o davant administracions, però també pot ser davant altres tercers, i el banc respon de l'incompliment dels compromisos que l'avalat tingui davant aquests tercers, contrets per motius com ara participacions en concursos o licitacions, execucions d'obres o subministraments, bon funcionament de maquinària venuda, en supòsits de recursos administratius, etc.

Com a contrapartida al risc assumit, el banc rep unes determinades comissions, en funció del termini, el tipus i el risc de l'aval. Els avals poden ser definits o indefinits. La durada és un dels aspectes més importants de l'aval ja que delimita la validesa temporal de la garantia atorgada pel banc.

Els avals més freqüents són els avals bancaris exigits en el cas de lloguers d'habitatge. En aquests casos, l'arrendador sol·licita a l'arrendatari un aval corresponent a un nombre determinat de mensualitats, per assegurar-se'n el pagament en cas que l'arrendatari no ho faci.

També hi ha la figura dels preavals, pels quals el banc contreu el compromís d'atorgar l'aval definitiu a la persona o entitat que ho sol·liciti i a favor del beneficiari de la garantia, sempre que es compleixin les condicions establertes en aquest compromís, que no dependran, en cap cas, de la voluntat del banc.

Avalbox: gestiona en línia els teus avals

A priori, sol·licitar un aval pot semblar una gestió àrdua que comporta nombrosos tràmits i temps i, per això, qualsevol ajuda és benvinguda. Per exemple, amb BBVA AvalBox és possible sol·licitar, presentar i consultar avals de manera còmoda i en línia. Aquesta nova funcionalitat es troba disponible a BBVA Net cash, la banca en línia per a empreses. D'aquesta manera, amb BBVA AvalBox es pot sol·licitar qualsevol tipus d'aval (financers i tècnics), tant si el beneficiari és del sector públic o del sector privat.

Per sol·licitar els avals a través de BBVA AvalBox només has d'estar donat d'alta a BBVA Net cash amb el mòdul d'avals i disposar d'una línia d'aval en vigor amb límit disponible. Pots ampliar informació sobre Avalbox en aquest enllaç.

Què és un aval bancari i com puc aconseguir-lo

Productes

Descobreix el catàleg de préstecs de BBVA

Cobra Quan Vulguis: la teva bestreta de la nòmina

Rep la teva nòmina abans que te la ingressin.

Préstec Cotxe Ecològic

T'ajudem a finançar el teu cotxe elèctric o híbrid.

Préstec Ràpid En línia

Préstec de cotxe online BBVA

T'ajudem a aconseguir el cotxe que desitges amb un finançament de fins a 75.000€ i un tipus d'interès des del 5,70% TIN (des de 6,41% fins a 8,74% TAE).

Préstec Preconcedit En Línia

Bestreta nòmina BBVA

No esperis a finals de mes per fer front als teus pagaments

Préstec Preconcedit En Línia

Posem a la teva disposició un préstec perquè aconsegueixis tot el que et proposis.

Bestreta nòmina BBVA

No esperis a finals de mes per fer front als teus pagaments

Finançament de grans rebuts i pagaments BBVA

Si ara no et va bé fer front a algun dels teus rebuts, a BBVA t'ajudem a finançar-los.