> 
 > 
Préstecs ICO

Com funcionen els préstecs ICO

Finançament per a autònoms i empreses amb un interès competitiu i un termini de fins a 20 anys

El funcionament dels préstecs ICO no és gaire diferent del dels préstecs "tradicionals" atorgats pels bancs. Tanmateix, a diferència d'aquests, aquesta forma de finançament implica tres parts: l'Institut de Crèdit Oficial, l'entitat de crèdit i el sol·licitant, que pot ser una pime, un autònom o fins i tot un organisme públic.

D'una banda, l'ICO presta els diners i posa les condicions per accedir-hi; mentrestant, l'entitat de crèdit analitza la viabilitat del préstec, gestiona els diners prestats i assumeix el risc en cas d'impagament del client. Així, com en qualsevol altre préstec, és el receptor dels diners que ha de retornar-los en el termini de temps estipulat, juntament amb l'interès associat.

És, en resum, un sistema de mediació perquè pimes i autònoms accedeixin a una sèrie de línies de finançament, cadascuna amb les seves pròpies característiques. Actualment hi ha cinc d'aquestes línies:

 • ICO Empreses i Emprenedors: destinat principalment a autònoms i empreses que necessiten liquiditat o volen fer inversions productives dins del territori espanyol. En aquesta línia també es té en compte el finançament per a organismes públics i per a comunitats de propietaris.
 • ICO Garanties SGR/SAECA: una línia dirigida a autònoms, empreses i entitats públiques o privades que tenen l'aval d'una societat de garantia recíproca o de la societat anònima estatal de caució agrària.
 • ICO Crèdit Comercial: pensat per a autònoms i empreses que necessiten accedir a liquiditat a través de la bestreta del pagament de factures que tenen pendents de cobrament.
 • ICO Exportadors: centrat en autònoms i empreses que necessiten accedir a liquiditat a través de la bestreta del pagament de factures procedents d'activitats exportadores o finançar els costos previs de producció dels seus béns o serveis destinats al mercat estranger.
 • ICO Internacional: té dos trams, un per a autònoms, empreses i entitats públiques o privades que necessiten inversió o liquiditat; i un altre per a empreses espanyoles o estrangeres que volen finançar la compravenda de béns o serveis.

Amb aquestes eines de finançament es pretén fomentar la creació d'empreses per al seu desenvolupament tant dins d'Espanya com a l'exterior. Així, alguns exemples de conceptes finançables establerts per l'ICO són:

 • L'adquisició de turismes el cost dels quals no superi els 30.000 €.
 • Facilitar fins al 100% de liquiditat per a despeses de circulant.
 • Anticipar el pagament de factures a venciment no superior a 180 dies.
 • Adquisició d'empreses.
 • Creació d'empreses a l'estranger.
 • Cobrir costos de producció i elaboració de béns o serveis per exportar.

Límits de finançament i condicions dels préstecs ICO

El finançament màxim a què es pot optar i les seves condicions de devolució varien en funció de la línia escollida. Com norma a general, el capital màxim que concedeix l'ICO puja a 12,5 milions € i té un període màxim d'amortització de 20 anys. Tanmateix, la majoria dels préstecs que es concedeixen no superen els 25.000 € i estan destinats a projectes de pimes i micropimes.

Pel que fa a l'interès associat al préstec, pot tenir un tipus fix, amb cotització quinzenal, o variable: que comprèn un EURIBOR a 6 mesos més un diferencial.

 • En préstecs a un any, s'hi sumarà fins a un 2,3%.
 • En préstecs de dos a tres anys, s'hi suma un 4%.
 • En préstecs de 4 anys o més , s'hi suma un 4,3%.

Els préstecs ICO no tenen comissions d'obertura o estudi, però sí una comissió de cancel·lació en cas d'amortització anticipada.

Aquesta amortització pot ser d'1 a 10 anys, 12, 15 o 20 amb fins a 2 anys de carència si es finança inversió o inversió i liquiditat. I d'1 a 4 anys amb fins a 1 de carència si es finança únicament liquiditat.

Com sol·licitar un préstec ICO

Per sol·licitar un préstec ICO, l'interessat ha d'anar a una de les oficines de les entitats de crèdit associades a aquest sistema de finançament, entre les quals hi ha BBVA, i presentar una proposta que s'ha de centrar, principalment, en aquestes dues claus:

 • Qui sol·licita el finançament i per a què el necessita.
 • Capacitat de pagament, solvència patrimonial i garanties addicionals, entre les quals hi ha l'avalador. En aquesta sol·licitud de diners, com en qualsevol altra, és una de les parts més importants de cara a aconseguir el finançament.

Per obtenir més informació sobre els préstecs ICO, pots visitar qualsevol oficina de BBVA.

Com funcionen els préstecs ICO