> 
 > 
Préstecs amb ASNEF

Què és l'ASNEF i com influeix en la concessió d'un préstec

A Espanya hi ha diverses llistes de morosos, que tenen repercussions en la concessió d'un préstec

Darrera l'acrònim ASNEF hi ha l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit. Dit d'una altra manera, és un dels registres de morosos més importants d'Espanya. Per tant, aparèixer inclòs en aquest fitxer ens dificultarà molt aconseguir que un banc confiï en nosaltres per atorgar-nos un préstec, crèdit, hipoteca… en realitat, pràcticament ens impossibilitarà accedir a finançament. Repassem ara com funciona aquest arxiu i quines alternatives hi ha per sortir-ne.

L'ASNEF és una base de dades que les entitats bancàries consulten de manera habitual, com a part de l'estudi del perfil del client a l'hora de prestar diners o oferir la contractació de, per exemple, targetes de crèdit. Encara que no és l'únic fitxer d'aquestes característiques (el RAI o Registre d'Acceptacions Impagades n'és un altre), sí que és un dels més rellevants i serveix d'eina per prendre decisions per a la majoria de bancs del país.

Una factura impagada, com la de la línia telefònica o la factura del gas, són suficients perquè l'empresa que ens presta el servei decideixi incloure'ns en aquest fitxer. No obstant això, s'ha de notificar el consumidor, com a màxim, 30 dies després de ser inclòs a la llista.

A partir d'aquí, s'obre un període de gràcia de deu dies en què podem abonar els deutes que ens imputen. Si no és així, passarem oficialment a formar part de la llista de morosos per un període de sis anys. I si s'arriba a donar el cas, la nostra capacitat per contractar serveis, tant bancaris com de qualsevol altra naturalesa, es veurà reduïda dràsticament.

Què fer si ens inclouen a l'ASNEF?

El normal és que davant la inclusió de les nostres dades a la llista d'ASNEF ens arribi una notificació per carta. Llavors s'obren diverses possibilitats per revertir aquesta situació: o bé pagar el deute o bé sol·licitar la cancel·lació de les nostres dades, sempre que:

  • No se'ns hagi comunicat, via postal, la inclusió de les nostres dades en aquest fitxer.
  • El deute no ens pertany o no es pot demostrar que ens correspon a nosaltres.
  • Ja hem saldat el deute amb anterioritat a la inclusió de les nostres dades en aquest fitxer.

Per començar el procés d'"esborrament" de les nostres dades, el més habitual és acudir al nostre banc (encara que no sigui l'empresa que ens hagi inclòs en el fitxer) o, si no, visitar el web de l'Associació, en què s'explica amb detall el procediment i es faciliten els formularis corresponents.

A més, com a clients inclosos a l'ASNEF, tenim dret a sol·licitar informació sobre l'empresa que ha reclamat la nostra inclusió a la llista, la quantitat que ens reclamen i la data en què les nostres dades han anat a parar a aquest fitxer.

Què és l'ASNEF i com influeix en la concessió d'un préstec