> 
 > 
Pignorar un préstec

Què significa pignorar en un préstec

L'alternativa que repassem avui és la de pignorar algun dels nostres béns. Vegem en què consisteix

Encara que el terme és poc freqüent, pignorar és simplement empenyorar un o diversos dels nostres béns com una forma addicional de garantia de pagament, generalment davant un prestador. És una fórmula utilitzada en banca per assegurar operacions financeres, per exemple, en préstecs, quan el perfil del sol·licitant no ofereix totes les garanties necessàries que serà capaç de retornar els diners prestats.

Així, davant el cas que es donés un impagament per part del client, l'entitat podria executar el seu dret de quedar-se amb el bé pignorat i recuperar així els seus diners. És, per tant, un recurs més que el banc o l'entitat que presta els diners té d'assegurar-se que recuperarà el capital, encara que sigui en forma de bé. Encara que el funcionament d'aquest sistema pot semblar similar a la garantia en una hipoteca, en què el banc es quedarà amb la casa si no es paguen les quotes, hi ha diferències importants que convé conèixer.

La primera és que el bé pignorat passa a mans del prestador, fent bona l'expressió "empenyorar", ja que, durant el temps que duri el préstec, no podrem utilitzar el bé pignorat de cap manera. Si, per exemple, haguéssim pignorat el nostre cotxe per aconseguir un préstec, no podríem conduir-lo, vendre'l, llogar-lo, etc. Realment, el vehicle passaria a estar custodiat físicament per qui ens ha concedit el préstec.

A més, a diferència d'un préstec hipotecari, quan s'utilitza la pignoració podem oferir com a garantia de pagament un ampli ventall de béns físics o financers, sempre que assoleixin el valor del préstec que se'ns concedeix; pot ser tant un com diversos d'aquests béns. Anteriorment hem esmentat el cotxe, però també pot ser una casa, un local, un paquet d'accions, els diners dipositats en un fons d'inversió o, fins i tot, una quantitat determinada de capital. És, en definitiva, una finança.

Cal assenyalar que si es pignora un producte financer que genera interessos o rendes, el més habitual és que el client pugui disposar d'aquests diners, ja que no entrarien en la garantia de pagament.

Què passa si no es paga?

En el cas de retornar tot el préstec sense incidències, el client recupera el seu bé pignorat. Tanmateix, si arriba un moment en què és impossible afrontar el deute de manera normal, el prestador podrà posar a subhasta pública el bé per, així, recuperar els diners prestats. En cas que siguin béns financers, podrà executar els seus drets (com vendre accions) per recuperar el capital.

Quan interessa pignorar?

Pignorar pot facilitar l'accés al finançament tant a un client particular com a una empresa, i és una manera útil d'oferir garanties de pagament reals davant possibles prestadors. Per exemple, si el nostre volum d'ingressos o el nostre avalador no ofereix tots els requisits desitjables que ens demana l'entitat bancària, podem acudir a pignorar aquell local comercial que no utilitzem o aquell fons d'inversió que no necessitem fer líquid de manera immediata. D'aquesta manera estem oferint una garantia més de pagament que ens pot ajudar a aconseguir el préstec que volem o millorar-ne les condicions.

D'altra banda, els costos d'utilitzar la pignoració com a mètode de garantia de pagament són, en general, inferiors als dels d'una hipoteca. Quan s'hipoteca una casa hi ha una sèrie de costos burocràtics, com l'impost d'actes jurídics documentats (AJD) o la taxació de la mateixa casa.

Com a idea final, convé sospesar detingudament quin bé es pignorarà, ja que no podrem utilitzar-lo de cap manera durant el temps de vida del préstec, amb els contratemps evidents que això pot comportar.

Què significa pignorar en un préstec