> 
 > 
Rescat pla de pensions

En què consisteix el rescat d'un pla de pensions?

T'expliquem com és i què comporta el rescat d'un pla de pensions

Per començar, vegem què significa: el rescat d'un pla de pensions consisteix, bàsicament, a recuperar la inversió realitzada. Naturalment, aquesta operació està subjecta a unes condicions i supòsits –jubilació, però també desocupació, incapacitat, dependència, malaltia greu o defunció–, i regulats per la legislació vigent.

Segons el Reglament de fons i plans de pensions, les prestacions dels plans de pensions tindran el caràcter de dineràries i podran ser:

  • Prestació en forma de capital, consistent en una percepció de pagament únic. El pagament d'aquesta prestació podrà ser immediat a la data de la contingència o diferit a un moment posterior.
  • Prestació en forma de renda, consistent en la percepció de dos o més pagaments successius amb periodicitat regular, incloent-hi almenys un pagament en cada anualitat. La renda podrà ser actuarial o financera, de quantia constant o variable en funció d'algun índex o paràmetre de referència predeterminat. Les rendes podran ser vitalícies o temporals, immediates a la data de la contingència o diferides a un moment posterior. En cas de defunció del beneficiari, les especificacions podran preveure la reversió de la renda a altres beneficiaris previstos o designats.
  • Prestacions mixtes, que combinin rendes de qualsevol tipus amb un pagament en forma de capital. S'han d'ajustar al que preveuen les lletres anteriors.
  • Prestacions diferents de les anteriors en forma de pagaments sense periodicitat regular. A més, en recuperar els diners podem obtenir avantatges fiscals.

De totes maneres, en ser un producte a llarg termini , definir la tributació d'un pla de pensions és complex, atès que en aquest temps la legislació sol canviar. Concretament a Espanya, la Reforma Fiscal de 2015 va modificar les condicions a l'hora de recuperar la inversió.

En qualsevol cas et recomanem que consultis amb nosaltres; a BBVA sempre obtindràs l'assessorament professional que necessites, i els productes i serveis més adaptats a les teves preferències.

En què consisteix el rescat d'un pla de pensions?