> 
 > 
Subrogació hipoteca

Què és la subrogació d'una hipoteca?

La subrogació d'una hipoteca consisteix en la modificació del deutor o del creditor del préstec

La subrogació de deutor constitueix una novació subjectiva en la persona del deutor hipotecari, motivada per la transmissió de l'immoble hipotecat a persones alienes a la relació obligacional inicial.

En aquest cas, subrogació de deutor o entre particulars, sol·licitem de l'entitat creditora que canviï el titular de la hipoteca, és l'habitual quan comprem una casa que ja està hipotecada. El banc pot o no admetre el nou deutor i per a això farà un estudi de riscos igual que fa en qualsevol concessió de préstec. D'aquesta manera podem assumir el deute ja existent sense haver de fer nou pagament d'impostos per aquest esdeveniment. Si la subrogació se sol·licita sense canvis en l'operació (és a dir, sense incrementar termini o capital) haurem d'abonar unes despeses que la subrogació porta implícits, els propis de la compravenda amb subrogació: notaria, gestoria, registre i una comissió de subrogació que es va pactar en l'escriptura inicial de préstec hipotecari. Si la subrogació se sol·licita amb canvis en l'obligació de préstec, en cas que el banc accedeixi als mateixos, s'haurà de formalitzar una escriptura de novació, sent de compte dels nous prestataris una comissió de novació modificativa.

Subrogació de creditor o entre entitats

El segon cas, subrogació de creditor o entre entitats, consisteix bàsicament en canviar la nostra hipoteca d'un banc a un altre. Es van començar a afavorir des del govern a fi que els prestataris poguessin mobilitzar les seves hipoteques a l'entitat que els oferís les condicions que, al seu judici, fossin més convenients, sense incórrer en grans despeses. Amb aquest canvi, el client sol obtenir una modificació en les condicions del seu préstec en les condicions que els prestataris considerin més convenients per a la seva situació, sense necessitat de cancel·lar-ho i formalitzar un nou. Així, es pot beneficiar d'una modificació en les condicions de l'operació i en el termini d'amortització, sense incórrer en pagament d'impostos. En qualsevol cas, sí que haurà d'abonar unes despeses que la subrogació porta implícits.

A l'hora de comprar una casa nova, un cas molt freqüent de subrogació d'hipoteca és la del promotor. Ell haurà construït l'habitatge finançant l'obra a través d'un banc, i el comprador podrà optar a subrogar-se en aquest préstec si el banc ens admet com a deutor. És similar a la subrogació de deutor comentada anteriorment. Si el nou comprador no se subroga en el préstec existent, el promotor haurà d'assumir els costos de cancel·lació d'aquest préstec. 

Si has contractat una hipoteca i estàs pensant a subrogar-la a una altra entitat, informa't bé sobre les noves condicions i les despeses que el canvi generarà, per valorar si el canvi és òptim.

Què és la subrogació d'una hipoteca?

Productes

Descobreix el catàleg d'hipoteques de BBVA

Eines

Posem al teu abast les millors eines perquè prenguis la millor decisió