> 
 > 
Invertir en fons de renda fixa

Què és invertir en renda fixa?

T'expliquem què és la inversió en renda fixa i les seves característiques principals

Invertir en renda fixa

El mercat de renda fixa és el mercat financer més gran del món, on acudeixen governs, empreses i administracions locals a buscar finançament. Per fer-ho emeten títols de deute en diferents formes (lletres, pagarés, bons, obligacions, bons convertibles, etc.), coneguts tots ells com actius de renda fixa.

Vocabulari que cal tenir en compte

 • Emissor del bo: l'entitat que acudeix al mercat per finançar-se.
 • Comprador del bo: l'inversor que presta els diners. 
 • Cupons: els interessos periòdics que rep l'inversor del bo. Poden tenir una periodicitat diferent: mensual, trimestral, semestral, anual o a venciment.
 • Data venciment: el final del termini del préstec.
 • Termini: nombre d'anys fins al venciment de l'emissió.
 • Principal: import inicial invertit pel comprador del bo, i que es recupera al final de la vida d'aquest.
 • Durada: Es tracta d'una mesura de risc que indica la sensibilitat d'un bo als moviments dels tipus d'interès. Així, per exemple, si un bo té 7 anys de durada, implica que davant una pujada de l'1% en els tipus d'interès el preu del bo caurà un 7%, i viceversa. Per tant, com més durada, més risc de tipus d'interès.
 • Ràting: qualitat creditícia atorgada per les agències de ràting, que reflecteix la solvència de l'emissor analitzat. Els millors ràtings es denominen grau d'inversió (investment grade), mentre que els pitjors es coneixen com a alta rendibilitat (high yield).
   

Què és un bo i qui l'emet?

Un bo és un préstec que fa el comprador o tenidor del bo per un període de temps. Aquests títols estableixen des de l'inici un pagament d'interessos conegut, que l'emissor es compromet a pagar a l'inversor de forma periòdica, i en una data establerta com a finalització del préstec, en què l'entitat torna l'import inicial a l'inversor.

Encara que els inversors en renda fixa fan un préstec als emissors de deute, cal tenir en compte que “renda fixa” no implica necessàriament “rendibilitat fixa” ni absència de risc.

En el cas de mantenir el bo fins al venciment del préstec, com la rendibilitat és coneguda per endavant, el risc per a l'inversor se centra en el possible incompliment dels pagaments per part de l'emissor conegut com risc de crèdit o risc d'insolvència.

Durant la vida del bo, el valor de mercat d'aquest pot experimentar fluctuacions en funció dels moviments dels tipus d'interès, així com de les expectatives sobre la capacitat de pagament dels emissors.

Per què és interessant invertir en renda fixa?

 • Cobrament d'interessos periòdics.
 • Protecció del capital, en recuperar l'import inicial de la inversió al final de la vida del bo.
 • La diversificació, ja que permet reduir el risc de les carteres en combinar-lo amb altres actius com la renda variable.

Com es classifiquen els fons de renda fixa

La renda fixa era percebuda pels inversors com un actiu sense risc amb el qual rebre cupons periòdics. En els últims anys, el mercat ha anat evolucionant, de manera que podem trobar una gamma molt àmplia de formes d'inversió dins de renda fixa, amb diferent complexitat. L'elecció de l'estratègia a seguir s'haurà de fer en funció del risc que es vulgui assumir i els objectius d'inversió que es pretenen assolir.

El deute públic i la renda fixa privada continuen sent els dos sectors més importants del mercat de bons, per bé que la forma en què es combinen, juntament amb altres tipus de bons com titulitzacions hipotecàries, divises o bons convertibles, fan necessària una diferenciació dels fons per categories.

L'agrupació de fons o categories la determina el factor de risc o variables que poden determinar la rendibilitat del fons. En aquest sentit, alguns exemples són:

 • Deute públic o governs de països desenvolupats, que es veuran afectats per l'evolució dels tipus d'interès dels diferents països.
 • Crèdit. Centrats en emissions corporatives, estan influenciats principalment per l'evolució de la salut financera de les empreses, és a dir, la capacitat de pagament de la companyia (qualitat creditícia). Sol diferenciar-se en dos grups: grau d'inversió (emissors amb una elevada capacitat de pagament) i high yield (emissors amb capacitat de pagament més reduït).
 • Inflació. Addicionalment al risc de tipus d'interès, aquestes emissions estan vinculades a les expectatives d'inflació.
 • Convertibles. Són bons que compten en el seu disseny amb un instrument derivat sobre accions, per la qual cosa el seu comportament es pot veure influenciat pels moviments de la renda variable.
 • Emergents. Són bons emesos per governs o companyies de països emergents. El mercat diferencia entre els títols emesos en les principals divises desenvolupades (dòlar americà, euro, lliura o ien) i les emissions en la divisa local del país on s'emet (pes mexicà, real brasiler, etc). Aquests bons quedaran afectats per les perspectives de creixement de cada país, així com per la fluctuació de les seves monedes.
 • Agregats o “Aggregate”. Són fons que combinen diversos factors comentats anteriorment o tots ells.

Què cal tenir en compte en la inversió d'actius de renda fixa

 • La capacitat de pagament de l'entitat a la qual prestem és clau. Si no és capaç de pagar els interessos i tornar l'import en el termini establert, l'inversor podria arribar a perdre part o tots els seu diners. En invertir a través d'un fons d'inversió s'està invertint en diferents bons de diferents emissors, per la qual cosa aquest risc es reparteix.
 • El termini del préstec també és important. És més fàcil saber si l'entitat serà capaç de retornar els diners d'aquí a 5 anys que d'aquí a 30, ja que, en períodes tan llargs, poden passar moltes coses. Depenent de l'objectiu del fons invertirà en terminis més llargs o curts.
 • Hi ha agències encarregades d'analitzar els diferents emissors i establir una qualificació o rating en funció de la seva qualitat creditícia. Les més conegudes són Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch. Això permet comparar diferents emissors amb un mateix criteri. A les fitxes que per norma general fan periòdicament dels fons, les gestores de fons publiquen el ràting mitjà del conjunt de bons en què inverteix el fons, juntament amb altres dades d'interès. Aquesta fitxa, si la gestora l'ha publicat, la podràs consultar en l'apartat “Veure documentació” dins la informació del fons a www.bbva.es.

Què és invertir en renda fixa?

Eines

Descobreix les millors eines per treure el millor partit als teus estalvis