> 
 > 
Fiscalitat fons d'inversió

Així és la fiscalitat dels fons d'inversió

Els fons d'inversió tenen grans avantatges fiscals que a continuació repassem

En primer lloc, els fons d'inversió tenen una sèrie de particularitats fiscals que convé recordar a l'hora d'invertir-hi.

El partícip d'un fons d'inversió només tributa quan fa el reemborsament de les participacions. En aquell moment, es genera un rendiment positiu o negatiu, que a efectes fiscals té la consideració de guany o pèrdua patrimonial, i com a tal s'ha d'integrar en la base imposable de l'estalvi en l'IRPF, tributant segons els trams següents:

 • Fins a 6.000 € – 19%
 • Entre 6.000 i 50.000 € – 21%
 • Més de 50.000 € – 23%

En el cas del País Basc aquests percentatges són els següents:

 • Fins a 2.500 € – 20%
 • Entre 2.500 i 10.000 € – 21%
 • Entre 10.000 i 15.000 € – 22%
 • Entre 15.000 i 30.000 € – 23%
 • Més de 30.000 € – 25%

I per a Navarra:

 • Fins a 6.000 € – 20%
 • Entre 6.000 € i 24.000 € – 24%
 • Més de 24.000 € – 27%

Fiscalitat en el traspàs de capital entre fons d'inversió

Un dels grans avantatges fiscals dels fons d'inversió és que el traspàs entre fons està exempt de tributació. És a dir, si mous la teva inversió des d'un fons a un altre, no has de pagar impostos pels guanys obtinguts fins a la data (plusvàlua latent).

Compensació de pèrdues

Com hem comentat anteriorment, els diners obtinguts després del reemborsament de participacions d'un fons d'inversió tenen la consideració de guany o pèrdua patrimonial. La integració i compensació dels diferents components de la base imposable de l'estalvi va ser modificada en l'última reforma de l'IRPF i queda de la manera següent (art. 49 de la Llei d'IRPF):

1. Els rendiments de capital mobiliari (per exemple, interessos de comptes corrents, dipòsits, dividends, etc.): s'integren entre si en la base imposable de l'estalvi i si els rendiments obtinguts són negatius, el seu import es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials que es declarin en l'altre component de la base imposable de l'estalvi amb el límit del 25 per cent d'aquest saldo positiu.

2. Guanys i pèrdues patrimonials que s'integren en la base imposable de l'estalvi (per exemple, venda de fons d'inversió, accions, immobles, etc.): si el saldo de la integració i compensació d'aquests fos negatiu, el seu import es podrà compensar amb el saldo positiu de l'altre component de la base imposable de l'estalvi, rendiments de capital mobiliari, amb el límit del 25 per cent d'aquest saldo positiu.

3. En ambdós casos si després d'aquestes compensacions quedés saldo negatiu, el seu import es compensarà en els quatre anys següents.

No obstant això, durant els anys 2015, 2016 i 2017 el percentatge de compensació no serà del 25%, sinó del 10, 15 i 20% respectivament.

Deduccions aplicables

A l'hora de tributar en fons d'inversió, hi ha dues despeses que es poden deduir: les despeses associades a l'adquisició i a la venda. És a dir, els diners addicionals que hagis pagat en comprar les participacions del fons o els diners de menys que hagis rebut en cas de venda de participacions, són deduïbles.


Amb la col·laboració de BBVA Asset Management:

Així és la fiscalitat dels fons d'inversió