> 
 > 
Objecte social d'una empresa

Com definir l'objecte social d'una empresa

Definir l'objecte social de l'empresa significa concretar quines activitats farà

A l'hora de fixar els estatuts d'una societat mercantil és important definir adequadament l'objecte social. Es tracta de concretar quines activitats farà l'empresa, bé immediatament o en el futur, i és un punt que si no es detalla correctament pot impedir la seva inscripció al Registre Mercantil.

Generalment s'estableix un objecte social força ampli. Cal tenir en compte que qualsevol modificació estatutària requereix l'acord de la Junta, l'elevació a escriptura pública d'aquest acord i la inscripció al Registre Mercantil, per la qual cosa habitualment l'objecte social no només inclou les activitats principals que es duran a terme, sinó que també en conté altres d'accessòries que podrien interessar en el futur.

La manera de definir les activitats

Un dels requisits que el Registre Mercantil imposa per acceptar la inscripció de les escriptures és que l'objecte social aparegui perfectament clar, i es concretin les activitats que es faran de manera que no puguin sorgir equívocs.

Per complir aquest precepte, un sistema molt senzill és definir les activitats segons la qualificació que aquestes tenen als codis de l'IAE o del CNAE. Si identifiquem les activitats a fer amb els epígrafs corresponents i utilitzem el títol d'aquests epígrafs, podrem ajustar la definició de l'activitat de manera adequada.

El problema pot sorgir amb aquestes activitats que, bé per ser noves o per aparèixer d'una manera molt genèrica en aquests codis, no queden perfectament definides. En aquests casos es tracta d'intentar resumir l'activitat a fer perquè aquesta quedi perfectament identificada.

Aquest és un detall important, ja que el rebuig en la inscripció suposa l'obligació de reparar l'escriptura i això implica retards en els següents tràmits i, previsiblement, un augment del cost de constitució.

Com definir l'objecte social d'una empresa