> 
 > 
Franquiciar negoci

Per què franquiciar un negoci

Claus per decidir si val la pena franquiciar un negoci

Com a sistema de comerç associat, la franquícia es veu actualment com la solució ideal per a la renovació del comerç actual, atès que planteja una evolució cap a l'especialització i la qualitat de gestió del petit comerç. Però no totes les empreses es poden franquiciar.

Per poder franquiciar un negoci, cal analitzar la viabilitat del model segons les condicions següents:

 • Que sigui una empresa rendible i sanejada.
 • Que desenvolupi una activitat suficientment contrastada, és a dir, que ja faci alguns anys que és en el mercat funcionant correctament.
 • Que tingui un bon posicionament en l'entorn en què intervé.
 • Que optimitzi, així, el seu procés d'expansió davant un creixement sucursalista.

Per què les empreses decideixen franquiciar?

Són molts els motius, que resumirem en els següents:

 • Per economies de creixement: El franquiciat emprèn directament les inversions i les despeses inherents a l'obertura de l'establiment i, per tant, l'empresa no ha d'assumir aquests costos.
 • Per evitar excessos d'estructuració: A diferència d'una expansió pròpia, en què s'exigirà un increment de plantilla i, en definitiva, un augment espectacular dels costos de personal, la franquícia permet que l'expansió es produeixi amb personal aliè.
 • Per rendibilització: Hi ha més motivació per l'èxit i la bona marxa del negoci quan es fa l'expansió en franquícia.
 • Per rapidesa i amplitud de creixement: L'expansió no està condicionada per la disponibilitat de recursos financers i humans, per la qual cosa és possible aconseguir una expansió ràpida i un efecte multiplicador, que enfortiran la presència de la marca en els diversos mercats.
 • Per facilitat de control: L'incentiu del franquiciat per a l'èxit i els resultats del seu propi negoci facilitarà al franquiciador el control de la gestió.
 • Per economies d'escala en la gestió: La major rapidesa d'expansió comportarà l'accés a majors economies d'escala, que permetran una millor planificació de les funcions d'aprovisionament.
 • Per facilitat de difusió de marca: Els esforços de màrqueting es rendibilitzen perquè els franquiciats fan aportacions a fons publicitaris, independentment de la promoció que hagin de fer en l'àmbit local.
 • Per influència en l'entorn empresarial:
  • Davant dels clients: Avantatges davant una xarxa tradicional de distribució - reducció d'intermediaris, majors opcions de control, agilitat de decisió, minoració de devolucions d'estocs, etc.
  • Davant dels proveïdors: Involucració en el desenvolupament del projecte de franquícia.
  • Davant dels competidors: Lideratge per iniciativa de cobertura del mercat.

Per què franquiciar un negoci