> 
 > 
Classificació d'empreses per mida

Classificació d'empreses segons la seva mida

Hi ha diferents criteris per enquadrar una empresa en funció de la seva mida com a petita, mitjana o gran

Tradicionalment, les empreses es classifiquen segons la seva mida en petites, mitjanes i grans. Com ja sabem, al conjunt de les dues primeres se'l denomina de manera abreujada pimes (petites i mitjanes empreses). A més, últimament s'ha sumat a aquests tres grups un quart: les microempreses, que també s'inclouen en les pimes.

El fet que una empresa s'enquadri en un d'aquests quatre grups és força important ja que, per exemple, hi ha moltes subvencions públiques per a les pimes de les quals no poden gaudir les empreses més grans, i perquè una empresa s'hi pugui acollir ha de demostrar la seva condició de pime.

Hi ha diversos criteris per fer aquesta classificació d'empreses. Per exemple, els següents:

  • Criteri econòmic: classifica les empreses en funció del volum de facturació, és a dir, dels ingressos obtinguts per les vendes.
  • Criteri tècnic: és el nivell tecnològic, això és la innovació en capital.
  • Criteri patrimonial: es basa en el patrimoni que les empreses tenen: béns, drets i obligacions.
  • Criteri organitzatiu: es refereix al nombre de treballadors de l'empresa i a la seva organització.

Normalment, el criteri més utilitzat és l'organitzatiu, referent al nombre de treballadors.

En aquest sentit, la llei 5/2015, de foment del finançament empresarial, assenyala que una microempresa és aquella que té menys de deu treballadors i un volum de facturació anual inferior a dos milions d'euros o un actiu total inferior a dos milions d'euros; una petita empresa és la que té un màxim de 49 treballadors i un volum de facturació o total d'actiu inferior a deu milions d'euros; i les mitjanes empreses són les que tenen menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a cinquanta milions d'euros o un actiu menor a 43 milions d'euros. Mentrestant, les grans empreses són aquelles que sobrepassen aquests paràmetres.

Classificació d'empreses segons la seva mida