Definició

Un fons d'inversió és un patrimoni constituït amb les aportacions de molts inversors (partícips), representat i administrat per una societat gestora, que l'inverteix en diferents actius i instruments financers i n'obté resultats positius o negatius segons l'evolució dels mercats. La unitat d'inversió és la participació.

Què és un fons d'inversió?

Et pot interessar...