Definició

Segons el Pla General Comptable, fons de comerç és l'excés, en la data d'adquisició, del cost de la combinació de negocis sobre el valor corresponent dels actius identificables adquirits menys el dels passius assumits. El fons de comerç només es reconeix quan s'ha adquirit a títol onerós, i correspon als beneficis econòmics futurs procedents d'actius que no s'han pogut identificar individualment i reconeguts per separat.

En conseqüència, el fons de comerç és el pagament anticipat que fa l'entitat adquirent pels beneficis econòmics futurs derivats d'actius d'una entitat adquirida que no siguin possibles d'identificar o quantificar.