Definició

Creditor és la persona física o jurídica que té el dret a demanar el compliment d'alguna obligació contreta amb ell.

En un préstec, el creditor (prestador) és la persona o l'entitat que entrega una quantitat econòmica a un tercer (prestatari) a canvi del pagament d'un interès, i el prestatari es compromet a retornar en un termini determinat el capital lliurat més els interessos pactats.