BBVA Baby Planner

T'acompanyem abans, durant i després de tenir el teu nadó

Coneix BBVA Baby Planner

Inscriure el nadó en el Registre Civil i altres tràmits


Puja

12 de desembre de 2017

Marta Rubio. Periodista.

Inscriure el nadó en el Registre Civil i altres tràmits

Quan neix un fill, cal fer una sèrie de tràmits administratius; te'ls expliquem pas a pas

Quan neix un fill, els pares o tutors legals han de fer una sèrie de tràmits per convertir el nadó en un ciutadà amb tots els seus drets.

Per guanyar temps, durant les últimes setmanes d'embaràs convé esbrinar on caldrà anar per fer cada tràmit i preparar la documentació. Alguns formularis es poden baixar per internet.

Hi ha empreses que s'ocupen d'aquests tràmits per un preu que oscil·la entre els 30 i els 70 euros. Si es pot optar per aquesta via (de vegades és cal que els pares hi vagin en persona), caldrà fer una autorització i signar els impresos necessaris.

1. Inscriure el nadó en el Registre

La inscripció en el Registre Civil és el tràmit que dona fe del naixement del nadó (lloc, data i hora), sexe i nom atorgat. És obligatòria i s'ha de fer entre les 24 hores i els 8 dies següents al part. En casos excepcionals pot trigar fins a 30 dies.

La inscripció es pot fer en el Registre Civil del lloc de naixement o en el del domicili dels pares, si no és el mateix.

1.1. Inscripció des de l'hospital

Actualment és possible inscriure al nadó al Registre Civil des de la majoria dels hospitals públics i molts hospitals privats. Aquesta mesura es va començar a implantar el juny de 2015. Pots consultar el grau d'implantació del sistema a la pàgina del Ministeri de Justícia.

El tràmit és molt senzill:

Quan neix l'infant, el personal sanitari l'identifica, en certifica la filiació materna i pren les empremtes dactilars i les de la mare.

 • Els pares tenen un termini de 72 hores per tramitar la inscripció des de l'hospital. Si no ho fan en aquest termini, han d'anar al Registre Civil.
 • Per fer-ho, han de lliurar al personal encarregat de gestionar el tràmit el certificat mèdic de naixement de l'infant (que proporcionen en el mateix hospital) i el DNI, NIE o passaports amb fotografia d'ambdós pares.
 • Si els pares tenen llibre de família o certificat de matrimoni, només cal que signi la sol·licitud un dels pares. Si no en tenen, els dos hauran de signar la declaració de matrimoni en el formulari oficial si la filiació és matrimonial, o la declaració de paternitat del formulari oficial si no estan casats.
 • En el formulari d'inscripció ha de constar l'hora de naixement, el nom escollit per al nounat, l'ordre dels cognoms (ara es pot triar tenir abans el de la mare) i la seva filiació paterna.
 • Des del centre sanitari s'envien al Registre Civil els documents necessaris per fer la inscripció.
 • Després, el Registre Civil enviarà als pares un certificat literal de naixement per correu ordinari o electrònic (recomanable, ja que triga menys). És important desar (i fotocopiar) aquest document, ja que el demanaran per a diverses gestions.

Quan no és possible fer la inscripció des de l'hospital i cal anar físicament al Registre Civil:

 • Quan algun dels progenitors és menor d'edat o té la capacitat modificada judicialment.
 • En els naixements de fills no matrimonials amb absència, defunció o incapacitat del pare, la mare o ambdós.
 • Quan els dos progenitors són estrangers de diferent nacionalitat.
 • Quan la mare ha renunciat al fill.

El llibre de família està en via d'extinció i s'està substituint per un full o extracte amb les dades personals de la vida de l'individu.

1.2. Inscripció directament en el Registre Civil

Com en la inscripció des de l'hospital, els documents que cal lliurar varien en funció de si es tracta d'un fill matrimonial o no.

Si els pares estan casats

Ha d'anar-hi qui tingui coneixement cert del naixement, i estan obligats a emetre la declaració el pare, la mare, els avis, els oncles, cosins o cunyats de l'infant. Han de portar el certificat mèdic de naixement, DNI dels pares i llibre de família o certificat de matrimoni.

Si els pares no estan casats

 • Han d'anar els dos en persona al Registre Civil amb els seus DNI i el certificat mèdic de naixement de l'infant.
 • Si la mare s'ha divorciat del pare, haurà de lliurar el certificat de matrimoni i la sentència ferma de separació o divorci. Si es tracta d'una separació de fet, haurà d'acudir al registre amb dos testimonis.

Una cop inscrit el nadó, et donaran un certificat literal de naixement.

Si més endavant fa falta un nou certificat literal de naixement, es pot demanar per Internet als registres civils informatitzats.

 • Si tens un certificat digital instal·lat a l'ordinador, t'enviaran la còpia literal al moment.
 • Si no tens certificat digital, t'enviaran la còpia literal per correu ordinari. També la pots recollir a la finestreta del Registre Civil corresponent quan et citin. 

Més informació al web del Ministeri de Justícia.

2. Alta a la Seguretat Social i assignació de pediatre

Convé donar d'alta com més aviat millor al nounat com a beneficiari de la cartilla de la mare o del pare perquè tingui dret a l'assistència sanitària pública.

El tràmit es pot fer per internet a través del web La teva Seguretat Social o en persona en un Centre d'Atenció i Informació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Més informació al telèfon: 901 16 65 65.

 • Cal portar el DNI del pare o de la mare que inclourà el nadó a la seva cartilla, el certificat literal d'inscripció del nadó i el llibre de família, si es té.
 • Una vegada feta l'alta, cal anar al centre de salut corresponent amb el document de l'alta a la Seguretat Social per sol·licitar la targeta sanitària del nadó i assignar-li un pediatre.

3. Sol·licitar la baixa maternal i paternal

La mare i el pare tenen dret a un permís laboral remunerat per naixement, adopció, tutela o acolliment d'un fill.

Baixa maternal

La mare té dret a 16 setmanes de baixa ininterrompudes, que s'amplien dues setmanes més per discapacitat del nen i dues més per cada fill en cas de part, adopció o acolliment múltiple. D'aquestes 16 setmanes, la mare pot cedir les 10 últimes al pare o compartir-les amb ell.

Si el nadó ha de ser hospitalitzat després del part, la baixa maternal es pot ampliar, de manera excepcional, 13 setmanes més.

Es pot baixar el formulari que cal presentar per demanar la baixa al web de la Seguretat Social :

 • El primer que cal fer és anar al metge de capçalera amb l'informe d'alta hospitalària per obtenir la baixa (aquest tràmit, el pot fer una altra persona si porta la targeta sanitària de la mare).
 • Després cal portar la baixa de maternitat a l'empresa on treballa la mare.
 • La prestació es pot sol·licitar per correu o es pot tramitar a les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Cal adjuntar el formulari emplenat, el comunicat de baixa del metge de capçalera i el llibre de família o la certificació literal de naixement de l'infant, per si aquestes dades no estiguessin automatitzades en el Registre Civil.
 • Si la mare cedeix part del descans al pare, ha d'emplenar una sol·licitud a part.
 • Si la mare exerceix una activitat professional que no està subjecta a l'alta en el sistema de la Seguretat Social, però pertany a una mutualitat o col·legi professional, ha de presentar un certificat en què consti que, per motiu de part, no ha rebut cap prestació o indemnització.

En cas d'adopció

Cal aportar la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o tutela, o bé la resolució administrativa o judicial per la qual es concedeix l'acolliment familiar, sempre que no sigui inferior a un any.

 • Si es tracta de menors de 6 anys amb alguna discapacitat, cal presentar el certificat que acredita que l'adoptat o acollit presenta una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Si els pares s'han de desplaçar al lloc de naixement del fill, hauran d'aportar la documentació emesa per l'òrgan competent de la comunitat autònoma que acrediti que s'han iniciat els tràmits d'adopció o acolliment.

Baixa paternal
El pare té dret a 4 setmanes de permís retribuïdes per naixement d'un fill.

Es pot baixar el formulari que cal presentar per demanar la baixa al web de la Seguretat Social .

Igual que la mare, ha d'acreditar a l'empresa el naixement de l'infant i anar a una oficina de l'INSS amb el llibre de família o la certificació de la inscripció del fill, per si aquestes dades no consten automatitzades en el Registre Civil.

En cas d'adopció, acolliment o tutela, les condicions són les mateixes que en la baixa maternal.

Internet ha agilitzat molts tràmits. Ara es pot incloure l'infant a la Seguretat Social a través d'un web, i en molts casos és possible inscriure'l en el Registre Civil des del mateix hospital.

4. Empadronar l'infant

Habitualment, l'empadronament del nounat es fa d'ofici en els ajuntaments amb la informació que envia el Registre Civil. Si els pares no viuen junts, es dona preferència al domicili de la mare.

Si corre pressa, els pares poden empadronar directament el nadó al seu ajuntament, o a la junta de districte si és una ciutat gran, amb el DNI i el certificat literal de naixement.

5. Demanar el títol de família nombrosa

Si neix un tercer fill o si, de dos fills, un té una minusvalidesa, la família es converteix en nombrosa.

El títol de família nombrosa es gestiona als serveis socials de les comunitats autònomes (algunes permeten fer-ho per Internet).

Cal presentar fotocòpia i DNI dels pares i fills de més de 14 anys, fotocòpia i original del llibre de família o dels certificats de matrimoni i naixement dels fills i un volant o certificat d'empadronament en vigor.

Pots veure els termes i condicions de BBVA Baby Planner. Si continues navegant, entendrem que et sembla bé.