Text legal

 • L'abonament de la bonificació té la consideració d'un rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció. S'integrarà en la base liquidable de l'estalvi que tributa als corresponents tipus de l'escala vigent en funció del territori de residència fiscal del perceptor.

  La devolució de la bonificació, en el supòsit previst en el número anterior, es considerarà rendiment de capital mobiliari negatiu, al qual resultaran aplicables les regles de compensació vigents establertes per normativa fiscal. 

  El partícip/soci està obligat a mantenir els drets consolidats generats amb les aportacions bonificades, durant 5 anys consecutius, a comptar de la data d'abonament de la bonificació. 

  Durant aquest termini el partícip/soci a més ha de complir: 

  1. Els drets consolidats del partícip/soci en el pla no s'han de traspassar totalment o parcialment a qualsevol altre pla de pensions, pla de previsió individual o pla de previsió assegurat promogut per entitats alienes al Grup BBVA.

  2. Els drets consolidats del partícip/soci en el pla no s'han de traspassar totalment o parcialment a qualsevol altre dels plans de pensions, pla de previsió individual o pla de previsió assegurat promogut per BBVA no inclosos en aquesta campanya.

  En cas d'incompliment, haurà de retornar la bonificació rebuda, d'acord amb les normes següents:

  1. Si, durant els cinc anys següents a l'abonament, el partícip/soci traspassa totalment o parcialment els drets consolidats del pla a qualsevol altre pla de pensions, pla de previsió individual o plans de previsió assegurats que pertanyin a entitats alienes al Grup BBVA, estarà obligat a retornar la bonificació, en la part proporcional al nombre de participacions traspassades, amb el valor liquidatiu de la data en què va fer l'aportació i en la part proporcional al temps de permanència en el pla.

  2. Si, durant els cinc anys següents a l'abonament, el partícip/soci fa algun traspàs total o parcial dels drets consolidats vinculats a la bonificació a qualsevol altre pla de pensions o de previsió promogut per BBVA, diferent dels plans acollits a aquesta campanya, estarà obligat a retornar la bonificació rebuda en la part proporcional al nombre de participacions traspassades, amb el valor liquidatiu de la data en què va fer l'aportació i en la part proporcional al temps de permanència en el pla. 

  3. Si, durant aquest termini, el partícip/soci fa efectius totalment o parcialment els drets consolidats vinculats a la bonificació d'aquesta campanya, per qualsevol de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat previstos en els reglaments dels plans, el partícip/soci estarà obligat a retornar la bonificació d'aquesta campanya en la part proporcional al nombre de participacions fetes efectives, amb el valor liquidatiu de la data en què va fer l'aportació i en la part proporcional al temps de permanència en el pla, llevat que la prestació es faci en forma de renda periòdica, cas en el qual no s'efectuarà recobrament. 

  El partícip/soci autoritza irrevocablement BBVA a procedir a l'aplicació dels dipòsits en efectiu i a la realització de tot tipus de drets de crèdit, efectes mercantils o títols valors que així mateix puguin estar dipositats a BBVA, amb l'objectiu d'atendre amb el seu import i fins on arribi la devolució de la bonificació.

  Addicionalment i en el cas de no ser possible la devolució de conformitat amb el que preveu el paràgraf anterior, el partícip/soci es compromet amb caràcter irrevocable a retornar la bonificació amb l'import que en el moment oportú rebi del pla. 

  Consulta a BBVA les alertes de liquiditat, l'indicador de risc i el document amb les dades fonamentals per al partícip de cada pla de pensions.