PP CX Evolució octubre 2019

NIVELL DE RISC
4/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Completa la teva pensió amb un pla de jubilació

La política d'inversions d'aquest fons està destinada a maximitzar la rendibilitat a mitjà-llarg termini a través de la inversió de bona part de la cartera en valors de renda fixa de mitjà-llarg termini, en actius del mercat monetari i en tresoreria.

  • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • Dirigit a persones que tinguin el seu horitzó de jubilació pròxim al 2020.