Catàleg de fons d'inversió

BBVA posa a la teva disposició una àmplia gamma de fons d'inversió, amb els quals el partícip pot trobar el producte més adequat per a les seves necessitats, sigui quin sigui el seu perfil com a inversor.

Hi ha fons per a inversors conservadors, per a aquells disposats a córrer més riscos i també un gran ventall de productes intermedis. Per exemple, pots contractar fons de renda fixa, amb un perfil de risc baix, ja que el tipus d'interès és el factor que més influeix en la seva evolució. També fons de renda variable, que inverteixen la major part del patrimoni en accions, amb una rendibilitat potencial més elevada, i un risc també més elevat. Hi ha, a més, fons de renda mixta, que diversifiquen la inversió entre actius de renda fixa i variable.

Hi ha un altre tipus de fons, que no encaixen en cap de les categories anteriors, que els fons globals, la política d'inversió dels quals no està definida d'una forma precisa, per la qual cosa poden variar el percentatge que inverteixen en renda fixa o variable, la moneda en què es denominen els actius o la seva distribució geogràfica.

Comparar els fons d'inversió que ofereix BBVA és la millor manera de disposar de la informació més completa per emprendre la inversió que millor s'adapti al nostre perfil. A més de dades com la inversió mínima, el valor liquidatiu, el perfil de risc o l'horitzó d'inversió recomanat, el comparador de fons d'inversió de BBVA també ofereix una sèrie de gràfics interactius en què podràs seguir l'evolució de cadascun dels productes, la seva composició d'actius, les comissions, les dades històriques o les dades estadístiques de risc.