BRUNARA SA SICAV

NIVELL DE RISC
7/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

SICAV amb inversió en valors mobiliaris

La societat pot invertir en valors mobiliaris de renda fixa i variable amb una política d'inversions flexible, en valors negociats en mercats nacional i estrangers, inclosos mercats emergents i denominats en divises no euro.
  • Inversió mínima: 1 €.