BBVA Dinero CP, FI

NIVELL DE RISC
1/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Instruments del mercat monetari admesos a cotització

El fons inverteix en instruments del mercat monetari admesos a cotització, així com en els no negociats en un mercat o sistema de negociació, tots ells radicats en mercats de l'OCDE i amb un venciment residual no superior a 397 dies.
  • Inversió mínima: 30 €.
  • La durada mitjana de la cartera serà igual o inferior a 60 dies i el seu venciment mitjà serà igual o inferior a 120 dies.