Avantatges de domiciliar la teva nòmina o pensió a BBVA

Domicilia la teva nòmina o pensió i no paguis comissions

Per administració i manteniment del compte

Per emissió de xecs i transferències

Per emissió i manteniment de targeta de crèdit o dèbit

Així et pots estalviar les comissions

Aquests avantatges te'ls aplicarem automàticament en el teu Compte Va Contigo si compleixes almenys una de les condicions que detallem a continuació. 

Consulta aquí les condicions aplicables al teu compte perquè puguis gaudir d'aquests avantatges.

Ingressos Complir almenys un requisit
Ingressos
Nòmina
Complir almenys un requisit
Igual o superior a 800 €, almenys, en 2 dels 4 últims mesos.
Ingressos
Pensió
Complir almenys un requisit
Igual o superior a 300 €, almenys, en 2 dels 4 últims mesos.
Ingressos
Desocupació
Complir almenys un requisit
Igual o superior a 300 €, almenys, en 2 dels 4 últims mesos.
Ingressos
Ingressos periòdics
Complir almenys un requisit
Haver rebut ingressos per transferències o xecs que sumin almenys 2.500 € al trimestre.

També pots dir adéu a les comissions:

 • Si ets titular de més de 1.000 accions BBVA, en el compte associat al contracte de valors (les accions han d'estar dipositades en un únic contracte).
 • O mantens un saldo mensual mitjà de més de 60.000 € en comptes, dipòsits o productes d'estalvi o inversió en, almenys, 2 dels últims 4 mesos, sempre que algun dels titulars del compte també consti com a primer titular d'aquests productes.

IP Va Contigo: document amb la informació precontractual que detalla les condicions entre BBVA i el titular del compte.

Aquests avantatges, te'ls aplicarem automàticament al teu Compte Jove de BBVA si compleixes les condicions que es detallen a continuació.

Recorda que no cal domiciliar-hi la nòmina per gaudir del teu Compte Jove de BBVA sense comissions. 

Opció 1. Si tots els titulars del compte tenen menys de 21 anys.

No tens comissions ni condicions.

Opció 2. Si algun dels titulars del compte té entre 21 i 29 anys.

Si qualsevol titular del Compte Jove BBVA fa servir la targeta almenys quatre vegades durant els quatre mesos naturals anteriors al mes en curs, tampoc no pagareu les comissions anteriors. Per exemple, el mes de juny es revisa el total de moviments de targeta dels mesos de febrer, març, abril i maig.

Opció 3. Fer un ingrés de diners amb les condicions següents

Consulta aquí les condicions aplicables al teu compte perquè puguis gaudir d'aquests avantatges

Ingressos Complir almenys un requisit
Ingressos
Nòmina
Complir almenys un requisit
Igual o superior a 800 €, almenys, en 2 dels 4 últims mesos.
Ingressos
Pensió
Complir almenys un requisit
Igual o superior a 300 €, almenys, en 2 dels 4 últims mesos.
Ingressos
Desocupació
Complir almenys un requisit
Igual o superior a 300 €, almenys, en 2 dels 4 últims mesos.
Ingressos
Ingressos periòdics
Complir almenys un requisit
Haver rebut ingressos per transferències o xecs que sumin almenys 2.500 € al trimestre.
IP Jove: document amb la informació precontractual que detalla les condicions entre BBVA i el titular del compte.

Avantatges

En el compte

Sense comissions d'administració ni de manteniment en els comptes sense llibreta activa o amb comissió de manteniment reduïda de 10 €/any, en els comptes amb llibreta activa. 

Aquest programa és aplicable a les modalitats de compte detallades en l'ANNEX* 

 • Què es considera llibreta activa?
  • A l'efecte del Programa Adeu Comissions, una llibreta es considera activa sempre que s'hagi actualitzat en els darrers 12 mesos. 
 • Qui està exempt del pagament de la comissió de manteniment reduïda?
  • Els titulars que compleixin els requisits i, a més, estiguin en un d'aquests casos: 
   • Que tinguin menys de 30 anys o,
   • Que tinguin domiciliada una pensió per transferència d'almenys 300 € al mes o,
   • Que mantinguin un saldo mitjà mensual superior a 60.000 euros.

Tampoc no pagaràs aquesta comissió de manteniment si compleixes els requisits i tornes la teva llibreta en una oficina BBVA.

En les targetes

Sense comissió anual per emissió i manteniment d'una de les targetes de crèdit o dèbit detallades a l'ANNEX*, que estiguin domiciliades en el compte i emeses a nom d'algun dels titulars. 

 • A qui beneficia aquest estalvi?
  • A tots els titulars del compte, que deixaran de pagar la comissió referida d'una de les seves targetes. Només serà objecte d'exempció una targeta per cada titular del compte.
 • Si es té més d'una targeta, sobre quina s'aplica aquest estalvi?
  • En cas d'haver-hi diverses targetes a nom del mateix titular, estarà exempta la targeta que tingui una comissió anual per un import més alt, sempre que l'any en curs no s'hagi eximit ja del pagament d'una altra comissió de targeta.

En cas de no haver-n'hi més d'una del mateix import, es beneficiarà la targeta el contracte de la qual s'hagi subscrit a la data més recent.

En altres serveis

 • Relatiu a xecs: sense comissió per emissió de xecs en euros del compte i també sense comissió de compensació i negociació per ingrés de xecs nacionals en euros. 
 • Relatiu a despeses de correu: no es pagaran despeses de correu per l'enviament d'informació relativa a l'emissió i compensació de xecs.

Requisits

Menors de 21 anys 

Si tots els titulars del compte estan en aquesta franja d'edat, tenen dret a tots els avantatges anteriors.

Des de 21 fins a 25 anys 

Si tots els titulars del compte estan en aquesta franja d'edat i es compleix que el primer titular del compte:

 • Té contractada i activada una de les Targetes BBVA.
 • Té formalitzat el contracte multicanal (1).
 • Té el telèfon mòbil i l'adreça de correu electrònic a la base de dades de BBVA.

Informació d'interès sobre aquest punt:

 • Què s'entén per targeta activada en aquesta franja d'edat?

Que no tingui cap tipus de bloqueig (per exemple, una targeta està bloquejada perquè encara no s'ha activat amb el PIN).

Des de 26 fins a 29 anys

Si tots els titulars del compte estan en aquesta franja d'edat i es compleix que el primer titular del compte:

 • Tenen una Targeta BBVA, activa i domiciliada en el compte.
 • Té formalitzat el contracte multicanal (1).
 • Té el telèfon mòbil i l'adreça de correu electrònic a la base de dades de BBVA. 

Informació d'interès sobre aquest punt:

 • Què s'entén per targeta activa en aquesta franja d'edat?

Aquella que té una utilització mínima d'almenys 7 moviments, ja siguin compres en comerços o disposicions d'efectiu, durant els 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de febrer, març, abril i maig. Per al còmput de les operacions es considera la data de càrrec a la targeta de crèdit o al Compte en cas que la targeta sigui de dèbit.

 • Com m'asseguro que el meu número de telèfon mòbil i l'adreça electrònica consten a la base de dades de BBVA?

Només s'ha de trucar al 912 249 426 i proporcionar-los a l'operadora, o bé, introduir-los a la zona privada de bbva.es.

Clients amb nòmina, pensió, prestació de desocupació o ingressos periòdics per a qualsevol edat 

Quan qualsevol dels titulars tingui domiciliat al compte un dels següents imports mínims, sempre al mateix concepte i mitjançant un únic abonament cada mes: 

 • Nòmina per transferència mensual d'almenys 600 €.
 • Pensió per transferència mensual d'almenys 300 €.
 • Ingrés mensual per Prestació de Desocupació d'almenys 300 €.
 • Un altre tipus d'ingrés periòdic mensual d'almenys 600 €.
 • Prestacions per Plans de Pensions Individuals BBVA, Plans de Previsió Individuals BBVA o Plans de Treball BBVA mensual d'almenys 300 €. 

I es compleixi amb almenys una de les 2 condicions següents:

 • Tenir almenys 5 càrrecs per dèbits (rebuts) domiciliats de serveis.
 • Tenir una targeta BBVA, de les incloses a l'ANNEX*, activa i domiciliada al compte.

Informació d'interès sobre aquest punt: 

 • Què es considera nòmina, pensió o prestació per desocupació, a l'efecte d'Adeu Comissions?

Els 3 tipus d'ingressos fan referència a les transferències realitzades en concepte de nòmina, pensió o desocupació. En tots els casos, és necessari que l'ingrés es rebi correctament identificat mitjançant la codificació bancària corresponent.

Es consideren a l'efecte d'Adeu Comissions únicament les pensions contributives, no contributives i complementàries originades per la Seguretat Social. Per complir amb aquest requisit, els ingressos han de ser de la mateixa naturalesa i rebre's en almenys 2 dels 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de febrer, març, abril i maig. Si un compte rep un abonament en concepte de nòmina el febrer i un abonament en concepte de pensió l'abril, el compte no complirà aquest requisit. 

 • Què es considera un altre tipus d'ingrés periòdic?

Traspassos d'efectiu a través de Càrrec SEPA, transferències o ingressos de xecs per un import mínim unitari de 600 € mensuals durant 3 dels 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de febrer, març, abril i maig.

Els abonaments rebuts en concepte de Bizum no es consideren a l'efecte d'Adeu Comissions.

 • Què es consideren prestacions per Plans de Pensions BBVA, Plans de Previsió Individuals BBVA o Plans d'Ocupació BBVA?

Abonaments unitaris en concepte de prestació per Plans de Pensions Individuals BBVA, Plans de Previsió Individuals BBVA o Plans de Treball BBVA per un import mínim de 300 € mensuals durant 3 dels 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de febrer, març, abril i maig. 

 • Quan tindrà efecte el requisit relatiu a càrrecs (rebuts)?

S'entendrà complerta aquesta condició quan s'hagin carregat en el compte almenys cinc càrrecs (rebuts) de qualsevol emissor en els 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de febrer, març, abril i maig. 

 • Què s'entén per targeta activa a l'efecte d'Adeu Comissions?

Una targeta activa és aquella que té una utilització mínima d'almenys 7 moviments, ja siguin compres en comerços o disposicions d'efectiu, durant els 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de febrer, març, abril i maig. Per al còmput de les operacions es considera la data de càrrec a la targeta de crèdit o al Compte en cas que la targeta sigui de dèbit.  

Clients amb saldo mitjà mensual superior a 60.000 € 

 • Només per això tenen dret a tots els avantatges descrits. 

Informació d'interès sobre aquest punt: 

 • Com funciona en el cas d'un saldo mitjà mensual superior a 60.000 €?

Algun dels titulars del compte (sense tenir en compte l'ordre de titularitat en el compte) ha de figurar com a primer titular de productes financers la suma de saldos mitjans mensuals del qual sigui superior a seixanta mil euros, durant dos dels quatre mesos naturals anteriors al que precedeix a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos de gener, febrer, març i abril.

 • Quins productes es tindran en compte per aplicar aquesta exempció?

Comptes a la vista, d'estalvi i a termini, fons d'inversió, comptes de valors, plans de pensions, unit link, i les assegurances d'estalvi següents: PIAS BBVA, Eurotermini BBVA, Rendes BBVA, Rendes assegurades BBVA, Rendes variables BBVA, Rendes diferides BBVA, Rendes PPA BBVA i PPA Acumulació BBVA. 

 • I com es calcula el saldo mitjà mensual?

Per a aquest càlcul utilitzarem el valor final del dia, sobre les referències per producte següents:

 • Comptes, el saldo creditor.
 • Fons d'inversió, plans de pensions i unit links, el valor liquidatiu.
 • Comptes de valors, el valor efectiu.
 • Assegurances d'estalvi, el saldo menys la retenció fiscal.

Informació d'interès sobre aquest punt:

 • Només per ser titular d'almenys 1.000 accions BBVA, es tindrà dret a tots els avantatges descrits. 

Informació d'interès sobre aquest punt: 

 • Quins són els requisits respecte al compte dipositari de les accions?

Les 1.000 accions han d'estar dipositades en un únic compte o referència de valors en, almenys, un dels 2 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció concreta. Per exemple, el mes de juny es revisen els mesos d'abril i maig. 

No computaran la suma dels valors dipositats en diverses referències.

El compte que s'estalviarà les comissions serà aquell que a més d'estar a l'ANNEX*, tingui associat el contracte de valors com a compte operatiu (per a càrrecs i abonaments). 

Titulars que facin activitats professionals o mercantils per compte propi 

Quan es facin els tipus d'ingressos següents al compte per un import total d'almenys 600 € mensuals:

 • Traspàs efectiu a través de Càrrec SEPA. 
 • Abonament de remeses de càrrecs (rebuts) domiciliats.
 • Ingressos d'efectiu.
 • Ingressos de xecs.
 • Transferències.
 • Ordres de pagament agrari.
 • Procedents de l'operativa de contractes de Factoring o Confirming.
 • Procedents de la negociació de documents i crèdits comercials.
 • Procedents de la facturació a través de TPV contractat amb BBVA.
 • Prestacions per Plans de Pensions Individuals BBVA, Plans de Previsió Individuals BBVA o Plans de Treball BBVA mensual per un import mínim unitari de 300 €. 

I addicionalment, que en aquest mateix compte, es compleixin almenys 2 dels 5 supòsits següents

 • Pagament mensual d'assegurances socials o col·legis professionals, per import igual o superior a 175 €.
 • Tenir almenys 5 càrrecs per dèbits (rebuts) domiciliats de serveis.
 • Pagament de nòmines, per import igual o superior a 600 € al mes.
 • Pagament de tributs estatals, autonòmics o municipals, per un import igual o superior a 100 € al mes.
 • Que algun dels titulars tingui una Targeta BBVA, activa i domiciliada en el compte.

No obstant això, clients titulars de comptes recollits a l'Annex d'aquestes bases*, l'activitat empresarial dels quals estigui englobada en els CNO 0029 (Agricultor) o 0061 (Treballador per compte propi d'explotacions agrícoles o de pesca), es podran acollir als avantatges del Programa complint únicament 2 dels 5 supòsits anteriorment descrits, sense que sigui necessari acreditar cap ingrés en el compte.

Informació d'interès sobre aquest punt: 

 • Criteris de compliment de les diferents condicions.
  • Ingressos d'almenys 600 €, es revisarà que els ingressos, independentment de la forma que es facin, s'han produït en almenys 3 dels 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o de realització de l'operació, segons l'exempció que es tracti.
  • Assegurances socials o col·legis professionals, pagament a través del compte en 2 dels 4 mesos naturals anteriors a la liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció que es tracti.
  • Nòmines, pagament a través del compte amb avantatges en 2 dels 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció que es tracti. 
  • Càrrecs (rebuts) domiciliats, s'entendrà complerta aquesta condició quan s'hagin carregat en el compte amb avantatges almenys 5 càrrecs (rebuts) de qualsevol emissor en els 4 mesos naturals anteriors a la data de liquidació, meritació o de realització de l'operació, segons l'exempció que es tracti. 
  • Tributs, pagament a través del compte amb avantatges en 2 dels últims 6 mesos naturals anteriors a la liquidació, meritació o realització de l'operació, segons l'exempció que es tracti.  

Un mes natural és el període comprès entre el primer i l'últim dia de cada mes tots dos inclosos.

Més informació

Quan s'aplica el programa Adeu Comissions? 

S'aplica automàticament i podràs beneficiar-te dels seus avantatges per mantenir un compte i complir els requisits. Tanmateix, el banc deixarà sense efecte l'aplicació de les exempcions en els casos següents:

 • Si es cancel·la el compte, per qualsevol motiu. 
 • Si deixen de complir-se els requisits i les condicions que donen dret a les exempcions. 
 • Quan segons el parer del Banc, algun dels titulars del compte hagi fet una actuació fraudulenta per obtenir l'exempció. 

Quina durada té? 

L'aplicació dels avantatges esmentats tindrà caràcter indefinit, per bé que BBVA es reserva la possibilitat de modificar les condicions del Programa així com cancel·lar-lo en qualsevol moment.

En cas que el Banc decidís modificar o cancel·lar el Programa Adeu Comissions, ho notificarà als beneficiaris d'aquest. Aquesta notificació es farà, amb dos mesos d'antelació, mitjançant comunicació individual als clients beneficiaris del Programa. 

Què fer si hi ha incidències? 

Per a qualsevol dubte relatiu a l'aplicació o interpretació d'aquest Programa, els clients/titulars podran adreçar-se a qualsevol oficina de BBVA, o bé per escrit a: 

BBVA Servei d'Atenció al Client

Apartat de correus 1598
28080 Madrid

* Aquí pots consultar les bases del programa Adeu Comissions: veure document

(1) El contracte multicanal estableix les condicions que regulen els canals que posa BBVA a la teva disposició per contractar productes i serveis (web, aplicació, banca telefònica, caixers, etc.) i que pots signar en qualsevol moment a la teva oficina, a través de bbva.es i l'aplicació de BBVA.

Transferències en línia

A bbva.es, l'app BBVA i caixers no pagues comissions en les teves transferències en euros, corones sueques o leus (RON) romanesos dins l'àmbit de l'Espai Econòmic Europeu (membres de la Unió Europea + Islàndia, Liechtenstein i Noruega). No incloses les fetes en suport magnètic, OMF (Ordre de Moviment de Fons), transferències valor dia i transferències immediates. Per a les transferències no incloses, s'aplicaran els conceptes complementaris i les despeses de transferències establerts a aquest efecte.