El permís de lactància

Una vegada finalitza la baixa maternal, la mare o el pare tenen dret a un permís de lactància per alimentar el nadó.

L'Associació Espanyola de Pediatria, seguint les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, aconsella alimentar el nadó exclusivament amb lactància materna durant els sis primers mesos de vida i, després, mantenir la lactància en combinació amb altres aliments fins als dos anys.

Encara que la societat està cada vegada més conscienciada dels beneficis que té la lactància materna per al nadó i molts jardins d'infants permeten que les mares portin biberons amb llet materna, de vegades resulta una mica difícil portar a la pràctica aquest consell amb una baixa maternal que amb prou feines dura 16 setmanes, cosa que no suposa ni quatre mesos en la vida del nadó.

Per facilitar la lactància, tant l'Estatut dels treballadors com la Llei d'igualtat de 2007 tenen en compte un permís de lactància que es poden agafar el pare o la mare (només un dels dos) fins que el nen compleixi 9 mesos. Alguns convenis col·lectius l'amplien fins que el nen compleix un any, per la qual cosa convé consultar les condicions de l'empresa.

Una hora de permís de lactància

El pare o la mare es poden agafar una hora de permís de lactància dins la jornada laboral, o dues mitges hores dins la jornada o reduir la seva jornada en mitja hora a l'entrada o la sortida fins que el nen compleixi 9 mesos.

La majoria dels pares solen optar per la reducció de jornada de mitja hora a l'entrada o la sortida. L'hora de permís (o les dues mitges hores) interessa, sobretot, si el nadó es troba en un lloc pròxim a la feina i a la mare li dona temps d'alimentar-lo o si el pare o una altra persona pot acostar el nadó a la feina perquè la mare li doni el pit durant aquest descans.

El permís es gaudeix tant si es dona lactància natural com artificial, ja que s'entén que és per atendre el nen.

També amb reducció de jornada

El permís de lactància és independent i compatible amb la reducció de jornada a la qual es poden acollir els pares fins que el nen compleixi 12 anys.

Per exemple, una persona que treballa vuit hores i redueix el seu horari a sis hores, es podrà agafar l'hora de lactància en la meitat d'aquest horari o entrar o sortir mitja hora abans de la feina fins que el nadó compleixi 9 mesos.

Doble d'hores per part múltiple

L'article 37.4 de l'Estatut dels treballadors diu que la durada del permís de lactància s'incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple. És a dir, si es tenen bessons, es poden demanar dues hores de lactància enmig de la jornada, en entrar o en sortir.

Com sol·licitar el permís de lactància

El treballador té dret a decidir l'horari del permís de lactància. Per sol·licitar-lo, únicament ha d'avisar l'empresa 15 dies abans de la data de l'inici i fi del permís.

Encara que és un dret reconegut, convé demanar-lo per escrit perquè en quedi constància, i conservar una còpia segellada per l'empresa.

Encara que es digui permís de lactància, és un permís per alimentar i, per això, el pot demanar el pare o la mare

De vegades es pot acumular en dies

La llei té en compte la possibilitat d'acumular les hores de lactància en jornades completes, sempre que el conveni col·lectiu o els acords d'empresa ho permetin. D'aquesta manera, es pot allargar una mica la baixa maternal.

Encara que és el conveni de cada sector el que ho regula amb exactitud, l'habitual és que les hores acumulades donin 15 dies lliures seguits.

Risc per lactància

Si el lloc de treball suposa algun risc per a la mare lactant o per al nadó que pren llet materna, per exemple, per l'exposició a agents químics durant la jornada laboral, l'empresari ha de recol·locar la treballadora en un altre lloc en què no hi hagi riscos de cap tipus fins que finalitzi el permís de lactància.

Si no és possible, el contracte se suspèn fins que el nadó compleixi 9 mesos, i la mare cobraria una prestació per risc durant la lactància, equivalent al 100% de la base reguladora (igual que en la baixa maternal).

Aquest dret està recollit en l'Estatut dels treballadors i la Llei d'igualtat. A més, recentment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que l'Administració i les empreses han de protegir de la mateixa manera les treballadores embarassades i les que estiguin donant el pit als seus fills.

Protecció davant l'acomiadament

L'acomiadament durant el permís de lactància o la baixa per risc durant la lactància natural es considera nul. Un acomiadament nul suposa que el treballador acomiadat pot triar entre la indemnització econòmica de 45 dies per any treballat o la reincorporació al lloc que ocupava.

Tot el contingut de Baby Planner, a la teva app de BBVA