Els teus drets per a conciliar vida laboral i familiar

T'expliquem els drets que estableix la llei per conciliar la vida familiar i laboral

Quan neix un fill, les prioritats canvien. Un dels principals objectius és trobar l'equilibri entre la feina i la nova faceta familiar. Per aconseguir aquesta conciliació, la llei preveu diferents permisos i mesures de conciliació per als pares/mares.

1. La baixa maternal

El naixement d'un fill i l'adopció o acolliment durant més d'un any d'un menor de 6 anys, o un menor de 18 anys amb alguna dificultat per incorporar-se a la família, dona dret a un permís laboral de 16 setmanes.

 • Si l'infant té algun tipus de discapacitat, el permís és de 18 setmanes.
 • En cas de part múltiple, se sumen 2 setmanes per cada fill a partir del segon.
 • En casos de part prematur o de necessitat d'hospitalització del nadó, la mare pot interrompre el descans una vegada complertes les 6 setmanes obligatòries. No obstant això, si el nadó es queda ingressat a l'hospital més de set dies, la baixa maternal es pot ampliar de manera excepcional tants dies com el nadó estigui ingressat fins a 13 setmanes més. 

En la maternitat biològica:

 • Les 6 primeres setmanes les ha de fer obligatòriament la mare en jornada completa.
 • Les 10 restants es poden cedir al pare o compartir-les amb ell i gaudir-les simultàniament.
 • Aquestes 10 setmanes es poden gaudir en jornada completa o parcial, sempre que hi hagi un acord amb l'empresa. 

En els casos d'adopció i acolliment:

 • Si treballen els dos progenitors, es poden repartir el temps per gaudir del descans en paral·lel o de manera consecutiva. Això sí, han de ser períodes sense interrupció i que no sumin més de 16 setmanes.
 • Tota la baixa es pot agafar en jornada completa o parcial, sempre que hi hagi un acord amb l'empresa.
 • En l'adopció internacional, quan és necessari el desplaçament dels pares al lloc de naixement del nadó, el permís pot començar fins a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció. 

Prestació per maternitat 

Durant el temps que està de baixa, la treballadora rep una prestació econòmica de la Seguretat Social, equivalent al 100 per 100 de la seva base reguladora (és a dir una quantitat diària que s'obté de dividir el sou abans de les retencions entre 30 dies).
Requisits

 • Treballar per compte d'altri, o ser autònoma o dona de fer feines i estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Acreditar els períodes de cotització següents:
  • Menys de 21 anys en el moment del part: no cal.
  • Entre 21 i 26 anys en el moment del part: 90 dies durant els 7 anys previs o 180 dies durant tota la vida laboral.
  • Més de 26 anys: 180 dies durant els 7 últims anys o 360 dies durant la vida laboral.

2. Baixa paternal

Els pares treballadors tenen dret a un permís de paternitat de quatre setmanes interrompudes. En cas de paternitat múltiple, s'amplia en dos dies més per cada fill a partir del segon fill.

 • És independent de l'opció de compartir el permís per maternitat. És a dir, el pare pot gaudir dels dos si la parella ho acorda.
 • El permís es pot agafar a jornada completa o parcial, sempre que hi hagi acord amb l'empresa. 

Quan se'n pot gaudir?

 • Durant el període comprès entre la finalització del permís per naixement de fill (2 dies per norma general), o des que es produeix la resolució judicial d'adopció, fins que acaba el permís per maternitat.
 • Immediatament després del permís per maternitat. 

La prestació per paternitat

Durant la baixa, el treballador rep de la Seguretat Social el 100% de la base reguladora.

Requisits:

 • Treballar per compte d'altri, ser autònom o home de fer feines i estar al corrent del pagament de la cotització a la Seguretat Social.
 • Haver cotitzat 180 dies durant els últims 7 anys o 360 dies durant la seva vida laboral.

 

3. Permís per lactància

L'article 37.4 de l'Estatut dels treballadors estableix que el pare o la mare (només un dels dos) poden demanar un permís per lactància per alimentar el nadó fins als 9 mesos (o més, si el conveni col·lectiu millora aquest dret). Aquest permís no afecta el salari.

 • El permís consisteix en una hora d'absència de la feina que es podrà dividir en dues fraccions (dues mitges hores).
 • Hi ha l'opció de substituir el permís per una reducció de jornada de mitja hora, a l'entrada o la sortida.
 • Molts convenis col·lectius ofereixen la possibilitat d'acumular el permís en jornades completes i allargar així la baixa maternal. Aquesta opció també es pot acordar amb l'empresari.

4. Reducció de jornada per atenció de menors

Ambdós progenitors tenen dret a sol·licitar una reducció de la seva jornada amb una disminució proporcional del seu salari, sense que es vegin afectats els seus llocs de treball ni els seus drets.

 • Poden sol·licitar la reducció els treballadors, home o dona, que tinguin la guarda legal i l'atenció directa d'un menor de 12 anys.
 • La jornada laboral es pot reduir com a mínim un vuitè de la jornada diària i com a màxim la meitat.
 • El treballador té dret a decidir l'horari i la durada de la reducció. No obstant això, els convenis col·lectius poden establir uns criteris tenint en compte la conciliació laboral i les necessitats productives o organitzatives de l'empresa.
 • El salari es redueix en proporció a la part de la jornada que es deixa de treballar.
 • Durant els dos primers anys de la reducció, les cotitzacions es computen a jornada completa de cara a prestacions de jubilació, maternitat, paternitat, incapacitat temporal, etc.

5. Reducció de jornada per atenció de menors afectats per una malaltia greu

Quan els dos pares treballen i tenen a càrrec seu un menor afectat per càncer o qualsevol altra malaltia greu, que requereix un ingrés hospitalari de llarga durada o atencions directes i permanents, un dels pares té dret a una reducció de jornada amb les característiques següents:

 • La reducció és com a mínim de la meitat de la seva jornada laboral.
 • La durada del permís coincidirà amb el període que duri l'hospitalització o el tractament continuat.
 • Com que el salari disminueix proporcionalment a la jornada reduïda, la Seguretat Social compensa la pèrdua d'ingressos amb un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat laboral en proporció a la reducció de la jornada.
 • El conveni col·lectiu pot establir els supòsits pels quals aquesta reducció es podrà acumular en jornades completes.

6. Excedència laboral

Tant el pare com la mare poden demanar una excedència (permís sense sou) fins que el nen faci tres anys sense perdre l'antiguitat a l'empresa.

 • Es pot demanar des del naixement del fill o la data de la decisió administrativa d'acolliment o guarda.
 • Durant el primer any d'excedència per cura de fills, es reserva el lloc de treball. Una vegada transcorregut aquest temps, es reserva un lloc dins el mateix grup professional o categoria equivalent.
 • En cas de família nombrosa, el lloc de treball es reserva durant 15 mesos en les famílies de categoria general, o 18 mesos en les de categoria especial.
 • Els tres anys d'excedència comptabilitzen com a període cotitzat a la Seguretat Social.
 • El temps d'excedència no afecta l'antiguitat del treballador en l'empresa.
 • El treballador té dret a assistir a cursos de formació professional durant l'excedència.
 • L'excedència es pot gaudir de manera fraccionada.

Tot el contingut de Baby Planner, a la teva app de BBVA