Assegura el benestar de la teva economia familiar

T'expliquem les formes que hi ha per assegurar el futur econòmic del teu fills i familiars davant qualsevol imprevist

Quan neix un fill, neix també una nova preocupació: assegurar el seu futur econòmic davant de qualsevol imprevist. Tots els pares desitgen que els seus fills tinguin una solvència econòmica que els permeti viure bé en cas que sorgeixi una situació que redueixi significativament els ingressos de la unitat familiar. Per garantir aquesta solvència, hi ha una sèrie de mecanismes com: assegurances de vida, assegurances d'accident, plans de pensions o testaments.

Assegurances de vida

Una assegurança de vida és un instrument financer d'estalvi destinat a garantir la protecció dels familiars o de les persones escollides pel titular de l'assegurança en cas de defunció. Per tant, contractar-ne una és una de les millors maneres d'assegurar la futura estabilitat econòmica de fills i familiars.

Si ja es té contractada una assegurança de vida, és important revisar-ne les condicions per assegurar-se que cobreix els fills en tots els supòsits. També és recomanable valorar si convé estendre l'assegurança de vida als dos progenitors, en cas que només cobreixi un dels dos, per tenir una cobertura més àmplia i garantir, per tant, el futur econòmic dels fills passi el que passi.

Cobertures de les assegurances de vida BBVA

BBVA ofereix la possibilitat de contractar una sèrie d'assegurances de vida que no només garanteixen una compensació econòmica als familiars en cas de defunció del titular de l'assegurança, sinó que, depenent de la modalitat escollida, poden oferir fins a sis cobertures en total:

 • Defunció: en cas de defunció del titular per qualsevol causa, els beneficiaris cobren la quantitat contractada en la pòlissa.
 • Segon diagnòstic: permet demanar una segona opinió en cas d'una malaltia amb una durada superior als tres mesos des del diagnòstic inicial.
 • Servei i capital de decessos: atenció telefònica, orientació, coordinació i gestió del servei funerari fins a un màxim de 5.000 €.
 • Incapacitat permanent absoluta: cobreix la situació física irreversible que provoca la impossibilitat total de l'assegurat de fer qualsevol tipus d'activitat professional.
 • Càncer o infart de miocardi: pagament del capital contractat en cas de diagnòstic de càncer o d'una lesió del miocardi.
 • Deu malalties greus: bypass, trasplantament d'òrgans, ceguesa, cremades, coma, esclerosi múltiple, Parkinson, Alzheimer, malaltia pulmonar crònica i accident cerebrovascular.

Assegurances d'accident

Una altra forma de garantir l'estabilitat econòmica dels fills és contractar una assegurança d'accident.

Aquestes assegurances cobreixen diferents circumstàncies que s'estableixen a la pòlissa, com per exemple, la incapacitat permanent absoluta o la defunció. A més, indemnitzen l'assegurat si ha d'estar hospitalitzat després de l'accident. D'aquesta manera, el període de recuperació no repercuteix en l'economia familiar i no cal atabalar-se per controlar les despeses durant la incapacitat laboral (en què el salari està cobert per la Seguretat Social però no en la seva totalitat).

Les assegurances d'accident són més barates que les assegurances de vida.

Cobertures de l'assegurança d'accidents BBVA

L'assegurança d'accidents BBVA ofereix dues grans categories de cobertura: per defunció i per hospitalització.

La cobertura de defunció es divideix en tres subcategories que, al seu torn, tenen diferents indemnitzacions:

 • Defunció de l'assegurat derivada d'accident: s'indemnitza els beneficiaris inclosos en la pòlissa (poden ser els fills) amb un capital de 25.000 € si la defunció es produeix durant els dos anys següents al moment de l'accident.
 • Defunció de l'assegurat derivada d'accident de circulació (doble capital): s'indemnitza amb un capital de 45.000 €.
 • Defunció del cònjuge derivada d'accident de circulació (triple capital): s'indemnitza amb un capital de 67.000 € si la defunció és conseqüència del mateix accident de circulació en què ha mort l'assegurat i es produeix durant el període d'un any des de la data del sinistre.

La cobertura per hospitalització en cas d'accident és d'11,25 € diaris des del primer dia per hospitalitzacions superiors a 96 hores, fins a un període de 365 dies a comptar del dia de l'ingrés.

Plans de pensions

Encara que un pla de pensions és un producte financer d'estalvi destinat a complementar la pensió de jubilació, també pot servir per garantir l'estabilitat econòmica dels fills. Això és així perquè un pla de pensions es pot rescatar en els supòsits següents:

 • Jubilació del titular.
 • Desocupació de llarga durada.
 • Incapacitat permanent o gran invalidesa del titular.
 • Malaltia greu del titular o d'una persona que depengui directament d'ell/ella.
 • Defunció del titular.

És sobretot aquest últim supòsit, el de defunció del titular, el que serveix per assegurar el futur econòmic dels fills. En cas de defunció, els beneficiaris del pla de pensions són els designats pel titular, i en cas de no haver designat ningú, els beneficiaris serien els hereus legals, és a dir, el cònjuge i els fills. No obstant això, en contractar un pla de pensions és recomanable incloure els fills com a beneficiaris en cas de defunció com a forma d'assegurar-se que siguin ells qui rebin els diners.

A més, les aportacions al pla redueixen la base imposable de l'IRPF, és a dir, compensen fiscalment.

Testament: característiques, avantatges i tipus

Redactar un testament és una de les formes més comunes i antigues de garantir el futur econòmic dels fills. El testament és un document legal en què s'expressa com repartir els diners, els béns immobles i les accions del testador.

A més, en el testament, el progenitor pot indicar qui administrarà els béns dels fills fins que siguin majors d'edat i qui en serà el tutor legal en cas que morin ambdós progenitors. Si no especifica aquesta qüestió, ho decidiran els tribunals, així que és important ressenyar-ho. Abans de redactar un testament, és interessant conèixer-ne els diferents tipus per triar el que més convé en cada cas:

Testament obert

Es fa davant de notari, seguint aquests passos:

 • Acudir a la notaria i identificar-se amb el DNI.
 • Expressar l'última voluntat al notari. És a dir, explicar-li com es desitja repartir els béns. Aquest pas es pot fer per escrit o verbalment.
 • De conformitat amb el que s'expressi, el notari redactarà el testament adequant-lo a les formalitats legals.
 • Una vegada escrit, el notari llegirà el testament i el testador el signarà expressant la seva conformitat. 

Testament hològraf

Aquest tipus de testament no es redacta davant de notari ni és necessari lliurar-l'hi perquè el custodiï. Per aquests dos motius, el Codi civil estableix uns requisits perquè sigui vàlid:

 • Ha d'estar escrit en la seva totalitat pel testador.
 • S'ha de redactar a mà, mai mitjançant mecanismes mecànics com un ordinador.
 • El testador ha d'utilitzar un bolígraf; el testament no es considerarà vàlid si està escrit amb llapis o qualsevol altre mètode que es pugui esborrar. El paper utilitzat pot ser un foli normal i corrent.
 • Ha d'incloure la data (dia, mes i any) de redacció.
 • Les ratllades o escrits entre renglons no es consideraran vàlids. Qualsevol directriu que poguessin contenir és com si mai no s'hagués escrit.
 • Ha d'acabar amb la signatura habitual del testador.

Testament tancat 

L'últim tipus de testament és un híbrid de l'obert i de l'hològraf. Perquè sigui vàlid, cal seguir els passos següents:

 • El testador redacta el testament a màquina o a mà, els dos mecanismes són vàlids.
 • El testador va al notari amb el seu DNI per identificar-se.
 • Entrega el testament dins un sobre al notari, indicant-li si està escrit a mà o a màquina.
 • El notari aixeca acta d'entrega i la llegeix.
 • El testador i el notari signen l'acta d'entrega i el notari custodia el testament sense conèixer-ne el contingut.

Tot el contingut de Baby Planner, a la teva app de BBVA