Adopció: drets dels pares

L'adopció i l'acolliment permanent donen dret als pares a ajudes i mesures de conciliació

Els pares que adopten o acullen de manera permanent un infant poden sol·licitar les mateixes opcions de conciliació i ajudes que els pares biològics, encara que, de vegades, aquestes opcions preveuen algunes mesures diferents, precisament per facilitar l'adopció.

Drets laborals dels pares:

Baixa per maternitat

L'adopció i l'acolliment permanent durant més d'un any d'un menor de 6 anys, o un menor de 18 anys amb discapacitat o alguna dificultat per incorporar-se a la família, dona dret a un permís laboral de 16 setmanes durant el qual es cobra el 100 per 100 de la base reguladora (una quantitat diària que s'obté de dividir el sou abans de les retencions entre 30 dies).

  • Si el menor té algun tipus de discapacitat, el permís és de 18 setmanes.
  • En cas d'adopció múltiple, se sumen 2 setmanes per cada fill a partir del segon.
  • Com que la recuperació de la mare després del part no és necessària, aquesta pot cedir la totalitat de la baixa al pare o compartir-ne una part amb ell per gaudir del descans en paral·lel o de manera consecutiva.
  • Tota la baixa es pot agafar en jornada completa o parcial, sempre que hi hagi un acord amb l'empresa.
  • En l'adopció internacional, si els pares s'han de desplaçar fins al lloc de naixement del nadó, el permís pot començar fins a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció.

A més de la paperassa habitual, per sol·licitar la baixa cal aportar:

  • La resolució judicial que dona l'adopció o tutela, o la resolució administrativa o judicial per la qual es concedeix l'acolliment familiar superior a un any.
  • Si els pares s'han de desplaçar al lloc de naixement del fill, la documentació de l'òrgan competent de la comunitat autònoma que acredita que s'han iniciat els tràmits d'adopció o acolliment.
  • Si l'infant té discapacitat, el certificat que l'avali.

Permís de paternitat

El pare té dret a un permís retribuït de 4 setmanes per adopció o acolliment permanent d'un menor de 6 anys, ampliables en 2 dies més per cada fill a partir del segon, en els casos d'adopció o acolliment múltiples.

  • El permís es pot gaudir en jornada completa o parcial si hi ha acord amb l'empresa.
  • Per sol·licitar-lo cal aportar la mateixa documentació especial que per a la baixa maternal.

Permís de lactància

Si el nadó adoptat és menor de 9 mesos, un dels pares pot sol·licitar el permís de lactància, que dona dret a agafar-se una hora lliure dins la jornada laboral o reduir l'horari en mitja hora a l'entrada o la sortida. Si el conveni col·lectiu ho preveu o si hi ha acord amb l'empresa, el permís es pot acumular en dies lliures (suposa uns 15 dies) per allargar, així, la baixa maternal.

Reducció de jornada i excedència

Igualment, els pares adoptius poden sol·licitar una reducció de jornada amb reducció proporcional del sou fins que l'infant faci 12 anys i demanar una excedència d'un màxim de 3 anys per cura de fills.

En les adopcions i acolliments permanents, la mare pot compartir el total de la baixa maternal

Tot el contingut de Baby Planner, a la teva app de BBVA