Ajudes de conciliació per a pares i mares autònomes

T'expliquem quins drets tenen ara els pares i mares autònoms

Ajustar als horaris de l'empresa a les necessitats de la família no sempre és fàcil. Per això, alguns pares o mares decideixen treballar per compte propi quan tenen un fill per poder conciliar vida familiar i treball.

Les condicions de treball d'un autònom no són fàcils. Cal pagar una quota fixa cada mes, independentment dels ingressos, no hi ha vacances ni pagues extres i si es produeix una baixa laboral, solen baixar molt els ingressos.

Millores per als autònoms en la nova llei:

Des de fa temps, els autònoms demanen millores en les seves condicions. L'octubre de 2017 es va aprovar la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del treball autònom que recull algunes millores econòmiques i també mesures per facilitar la conciliació de pares i mares:

1. Tarifa plana de 50 € per a nous autònoms

El treballador autònom ha de pagar una quota mensual fixa a la Seguretat Social, independentment dels beneficis que obtingui cada mes. Des de l'1 de juliol de 2017, la base mínima de cotització és de 919,80 euros, per la qual cosa cal pagar 275 euros al mes.

La nova llei amplia a 12 mesos la tarifa plana de 50 euros per als nous autònoms que cotitzin per la base mínima i permet que puguin accedir-hi els autònoms que no hagin estat d'alta els dos anys previs.

Aquesta tarifa es va implantar el setembre de 2015, durant un període de 6 mesos, per als autònoms que es donaven d'alta per primera vegada o que no havien estat d'alta en els 5 anys previs i que cotitzaven per la base mínima.

En cas que el nou autònom prefereixi cotitzar per una base superior, tindrà una bonificació del 80% sobre la quota durant aquests 12 mesos.

A més, tant si es cotitza per la base mínima com per una superior, durant el segon any d'autònom també hi ha bonificacions: els primers 6 mesos es bonifiquen amb un 50% de descompte en la quota, i els 6 mesos següents, amb un 30%.

Algunes comunitats autònomes han fet millores sobre aquestes condicions, per exemple, la Comunitat de Madrid, ja que el govern regional concedeix ajudes per poder mantenir la tarifa plana de 50 € durant dos anys.

2. Tarifa plana de 50 € després de la maternitat

Les mares que hagin cessat la seva activitat i tornin a fer una activitat després d'una baixa de maternitat, adopció, guarda, acollida o tutela en el termini de dos anys també poden optar per la tarifa plana de 50 euros durant un any i pels descomptes del 50% i el 30% durant el segon si cotitzen per la base mínima.

Igualment, si prefereix cotitzar per una base superior, també poden demanar la bonificació del 80% en la quota mensual.

3. Bonificació per conciliar treball i família

La nova llei té en compte una bonificació del 100% en la quota a la Seguretat Social de l'autònom durant 12 mesos per atenció de fills de menys de 12 anys quan l'autònom contracta un treballador perquè faci la seva feina mentre cuida el seu fill.

Aquesta mesura de conciliació per a pares i mares ja existia, però el nen havia de tenir menys de set anys.

  • Per beneficiar-se de la bonificació cal mantenir-se en alta a la Seguretat Social almenys 6 mesos des que acabi la bonificació. Si no es fa així, caldria tornar-la.
  • Els autònoms que tinguin a càrrec seu persones dependents i discapacitats fins al segon grau també poden demanar aquesta bonificació.

4. Bonificació en les quotes durant la baixa maternal i el descans per paternitat

Durant el descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, l'autònom té una bonificació del 100 per 100 de les quotes a la Seguretat Social.

Aquesta bonificació en les quotes a la Seguretat Social ja existia quan l'autònom contractava algú per suplir-lo durant la baixa. Amb els canvis de la nova llei, ja no és necessari contractar ningú.

El descans ha de durar almenys un mes (que és el que durava la baixa de paternitat en la data en què es va aprovar la llei d'autònoms).

Algunes comunitats autònomes han millorat aquesta bonificació. Per exemple, a Galícia, els autònoms poden demanar una ajuda que cobreix les despeses de Seguretat Social que ocasiona contractar una altra persona 16 setmanes més una vegada que ha acabat la baixa maternal o el permís per paternitat.

Després de l'aprovació de la llei d'autònoms, algunes comunitats autònomes han aprovat ajudes per facilitar la feina per compte propi

5. Quotes proporcionals als dies d'alta

Des del gener de 2018, les quotes d'autònoms es paguen des del dia de l'alta en el Règim Especial fins al de baixa, no a mes complet.

A més, es pot canviar de base de cotització fins a quatre vegades i donar-se d'alta i baixa en el Règim Especial fins a tres vegades cada exercici fiscal (és a dir, cada any).

Drets de l'autònom

Igual que els treballadors per compte d'altri, els autònoms reben prestacions econòmiques en cas d'incapacitat temporal i durant els permisos per naixement de fill.

  • Malaltia comuna

Es cobra el 60% de la base de cotització des del dia 4 fins al 21 de la incapacitat temporal i, a partir de llavors, el 75%.

  • Accident laboral i malaltia professional

Si l'autònom està cotitzant per a això (es paga a part), cobra el 75% de la base de cotització des del primer dia.

  • Baixa per risc per a l'embaràs o la lactància

Quan el treball és incompatible amb l'embaràs o la lactància, perquè pot influir negativament en la salut del fetus o la mare, es cobra el 100% de la base de cotització.

  • Baixa maternal

Durant les 16 setmanes de baixa maternal es cobra el 100% de la base cotització. La mare ha de prendre obligatòriament les 6 primeres setmanes de baixa per recuperar-se del part. Les deu restants es poden cedir al pare o compartir-les amb aquest (sempre que treballi).

En cas d'adopció, com que no hi part natural, el pare i la mare es poden repartir les 16 setmanes.

Els requisits per cobrar la baixa són els mateixos que per als treballadors per compte propi:

- Entre 21 i 26 anys: acreditar un període mínim de cotització de 90 dies en els últims set anys o 180 durant la vida laboral.

- A partir de 26 anys: acreditar un període mínim de cotització de 180 dies en els últims set anys o 360 durant la vida laboral.

  • Permís per paternitat

Els autònoms tenen el mateix permís per naixement de fill, adopció o acolliment que els treballadors per compte propi. Actualment és de quatre setmanes, però s'està debatent incrementar-ne la durada gradualment fins a igualar-lo a la baixa maternal.

Tot el contingut de Baby Planner, a la teva app de BBVA