Butlletí Fiscal Campanya Renda 2021

Baixar butlletí complet

Índex

Campanya Renda i Impost Patrimoni 2021

El passat 6 d'abril va començar la Campanya de Renda i Patrimoni, que quedarà definitivament tancada el 30 de juny, data en què expira el termini per presentar les declaracions.

Amb motiu de la Campanya, hem preparat aquesta “Edició Especial” del nostre Butlletí Fiscal, on es resumeixen els aspectes més rellevants que cal tenir en compte per fer la declaració de l'IRPF i l'impost sobre el patrimoni (IP).

Enguany, com no podria ser d’altra manera, ens trobem amb algunes novetats, la majoria incorporades per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 i per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

Entre aquestes novetats, cal destacar, en l'IRPF, l'increment de tipus impositius per a les rendes més altes, tant en la tarifa aplicable a la base general, com en la corresponent a la base de l'estalvi; i la minoració del límit quantitatiu de la reducció en la base imposable per aportacions a plans de pensions i altres sistemes de previsió social; i en l'impost sobre el patrimoni l'increment del tipus marginal màxim aplicable a contribuents amb residència fiscal en comunitats autònomes que no tinguin aprovada la seva pròpia tarifa; i la incorporació d'una regla especial de valoració de les assegurances de vida en què el prenedor no tingui la facultat d'exercir el dret de rescat total de la pòlissa.

Així mateix, també cal destacar que l'Administració Tributària, en el “Manual pràctic de renda 2021”, posat a disposició de tots els contribuents al seu web, dedica un apartat específic a explicar les implicacions fiscals més rellevants en l'IRPF, derivades de la inversió en monedes virtuals o criptomonedes.

Finalment, no volem deixar escapar l'ocasió per recordar que els productes d'acumulació, com són els fons d'inversió, continuen sent molt eficients per a la gestió de les inversions financeres, en la mesura en què permeten diferir el pagament de l'IRPF i contribueixen a reduir la tributació per l'IP per aplicació del límit de tributació conjunta IRPF-IP.

Jesús Muñoz García

Director de Planificació Patrimonial

Banca Privada de BBVA

A continuació, resumim aquelles qüestions que considerem de més interès per a la realització de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2021.

Si s'està obligat a presentar la declaració de l'impost sobre el patrimoni, hi ha una sèrie de qüestions que no es poden passar per alt. Entre aquestes, cal destacar la determinació de l'obligació de presentar la declaració, els béns i drets exempts de tributació, les normes de valoració, així com la regla de limitació de la quota per aplicació del límit de tributació conjunta d'aquest impost amb l'IRPF.

La càrrega tributària en l'IRPF i en l'impost sobre el patrimoni pot variar en funció de la comunitat autònoma de residència. Per tant, resulta de gran interès conèixer les regles que ens portaran a aplicar la normativa d'una comunitat o una altra.

Quadre resum tributació productes financers en l'IRPF

En aquest PDF podràs veure el quadre resum:

Accedeix al butlletí complet del País Basc

Cal tenir en compte:

El contingut d'aquesta secció és merament informatiu i no pressuposa assessorament fiscal o jurídic.