Riscos a considerar el 2023

Com és natural, les previsions econòmiques per als pròxims mesos estan subjectes a un ampli ventall de riscos. El principal és que la inflació sigui més persistent del que es preveia, ja sigui per l'aparició d'efectes de segona ronda o per nous xocs. Si es produeix aquest escenari, els bancs centrals es veurien obligats a augmentar encara més els seus tipus d'interès. Aquest escenari d'inflació més elevada provocaria caigudes significatives en l'activitat, que podrien generar tensions socials i donar lloc a mesures populistes i contraproduents de política econòmica. En la mesura que durant els últims mesos s'han moderat les taxes d'inflació, la probabilitat d'aquest escenari ha disminuït. 

Altres factors de risc deriven de la incertesa sobre l'economia xinesa, per la combinació dels efectes de la política de COVID zero i l'ajust del sector immobiliari. Tot i així, aquest risc també sembla moderar-se ateses les mesures de suport adoptades pel govern per evitar l'ensorrament del sector promotor i la relaxació de les restriccions davant els nous brots de coronavirus. 

La concatenació d'intensos i també inèdits xocs globals als quals s'ha vist sotmesa l'economia global des de 2020, com la pandèmia, les disrupcions en les cadenes globals de producció, la guerra a Ucraïna o les elevades taxes d'inflació, està donant lloc a importants canvis en l'ordre mundial, tant en l'àmbit de la geopolítica com de l'economia.  El risc geopolític segueix latent, igual que la possibilitat d'accidents financers.

Davant tot el procés de globalització dels fluxos comercials i financers de les dècades precedents, estem assistint a canvis en aquest procés i a noves fórmules de globalització. Guanyen importància la diversificació i la relocalització productiva en països més propers geogràficament i políticament. Al mateix temps, veiem com s'adopten mesures proteccionistes, com ja estan fent els EUA amb el seu programa per reduir la inflació (IRA). En el nou ordre estan guanyant pes l'autonomia i seguretat respecte als costos. I, possiblement, l'època de la gran moderació pugui donar lloc a una altra de més volatilitat.

Al mateix temps que hem d'afrontar tots aquests riscos, és urgent abordar el repte de la digitalització i del canvi climàtic, cosa que també representa una enorme oportunitat, i el dels canvis demogràfics, envelliment i immigració. Sorgeixen així molts interrogants sobre quina serà la nova configuració de l'economia mundial, com hi arribarem, quin impacte tindrà en el creixement global i qui seran els guanyadors de tots aquests processos en marxa.

Escriuen:
Sonsoles Castillo, responsable d'anàlisi econòmica i financera BBVA Research, i Rafael Doménech, responsable d'Anàlisi Econòmica BBVA Research i catedràtic d'Anàlisi d'Economia a la Universitat de València.