“La sostenibilitat serà clau a l'hora d'apostar per inversions futures”

Belén García-Moya, directora d'assessorament i alts patrimonis de Banca Privada de BBVA, explica la importància de les megatendències en la proposta d'inversió de BBVA a mitjà i llarg termini.
Coneix les megatendències

Quins criteris ha de tenir una tendència per cridar la nostra atenció? Totes les tendències poden representar una bona oportunitat d'inversió o quins aspectes hem de tenir en compte per identificar-les com a tal?

A Banca Privada de BBVA, combinem les tècniques de gestió tradicionals amb noves tendències de gestió de carteres. L'objectiu és obtenir una perspectiva diferent, amb més diversificació i descorrelació en les carteres.

Per aconseguir-ho, fem servir eines de gestió tradicional de carteres, amb les quals cerquem, mitjançant la diversificació, combinacions d'actius amb baixa correlació que redueixin el risc total de les carteres. A més, combinem la gestió activa amb la passiva, i optem per la primera en aquells mercats i/o sectors en què és possible batre de forma consistent els índexs de referència. En mercats més eficients, ens decantem per la segona, que pretén replicar el comportament d'aquests índexs de referència. Al seu torn, hem incorporat nous factors o primes de risc com a fonts generadores de rendibilitat, per donar entrada a l'Smart Beta o Factor Investing com a complement a la gestió tradicional.

De la mateixa manera, a Banca Privada de BBVA hem incorporat les megatendències als nostres models de gestió, cosa que ens està proporcionant uns retorns ajustats a risc de molt alta qualitat. Això es deu al fet que vivim en un món en evolució constant, en què l'avenç tecnològic, la digitalització i el creixent accés al big data han convertit aquestes megatendències en els nous motors del creixement global. La inversió temàtica pretén capturar aquest creixement identificant els models de negoci i les companyies que es beneficien d'aquestes tendències. Invertir basant-nos-hi suposa participar en el seu èxit, cosa que fa que un dels reptes principals sigui, precisament, identificar aquestes tendències guanyadores i les companyies que se'n veuran beneficiades. Per aquest motiu, ens sembla adequada la diversificació en diverses temàtiques que tinguin el mínim de superposició possible i el màxim de complementarietat entre si.

En resum, creiem que el secret d'una bona gestió és generar valor per als clients, tant des d'un punt de vista d'Asset Allocation com a través de la selecció de valors dins de cada classe d'actiu. Pel que fa a l'Asset Allocation en si, hem d'anar més enllà de l'enfocament tradicional i incloure-hi diversificació entre diferents estils de gestió i tendències, per millorar així també la rendibilitat ajustada al risc. Ja dins d'aquest esquema, en la part de selecció d'actius, és fonamental cercar rendiments idiosincràtics, que trobem moltes vegades en empreses que són pioneres en les megatendències esmentades i que poden obtenir retorns molt superiors als del mercat en el seu conjunt.

Per què la sostenibilitat serà clau a l'hora d'apostar per les inversions futures? En quina mesura?

A BBVA, la sostenibilitat és una prioritat. Aspirem que tots els nostres serveis i productes ofereixin una solució sostenible. D'una banda, perquè tenim molt clar que els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, els ODS, suposen una transformació de la mateixa importància que la digitalització, en la qual, a més, ens hi juguem molt més. De fet, les companyies i els sectors que no estiguin alineats amb els ODS tindran més probabilitats de patir problemes financers, penalitzacions en litigis, imposició de sancions i risc reputacional, cosa que reduirà el seu atractiu per a l'inversor. D'altra banda, perquè hi ha estudis que mostren una correlació positiva entre les pràctiques en sostenibilitat i els resultats financers pel que fa a rendibilitat ajustada a risc.

En definitiva, la sostenibilitat podria ser el tercer eix sobre el qual basar l'anàlisi de qualsevol inversió i que vindria a substituir el tradicional binomi rendibilitat - risc, que passaria a incloure un factor d'impacte i es convertiria en un trinomi (rendibilitat - risc - sostenibilitat).

Com pot aprofitar l'inversor particular tots aquests canvis per fer una bona inversió? I en aquest sentit, quines seran les grans tendències o oportunitats d'inversió en aquest 2020 acabat d'estrenar? I a mitjà termini? 

Quan parlem de tendències, no podem tenir una visió a curt termini, sinó que, a causa de la naturalesa d'aquestes, ens hem de referir necessàriament al mitjà termini

Primer de tot, recordem que la inversió temàtica consisteix a invertir en actius que impliquin exposició a alguna tendència de llarg termini amb l'objectiu d'obtenir una rendibilitat superior a la que s'aconseguiria amb una inversió fent servir un índex de referència tradicional. També es poden considerar com a inversions temàtiques aquelles que persegueixen un objectiu addicional a la rendibilitat econòmica, com pot ser tenir un impacte en termes d'ESG (medi ambient, social i bon govern corporatiu).

Per quines temàtiques aposta Banca Privada de BBVA com a oportunitats d'inversió?

Inversió sostenible (d'impacte). La pressió social, política i financera per lluitar contra el canvi climàtic s'està intensificant. Algunes dades que cal tenir en compte serien:

  • Per limitar l'escalfament global a 1,5 graus addicionals, s'hauria d'aconseguir una societat amb zero emissions el 2050.
  • Segons un informe de la University of Cambridge, podria haver-hi pèrdues del 7% del PIB global el 2100 si no es prenen mesures addicionals sobre les emissions de carboni per fer front al canvi climàtic.
  • Segons l'article de l'OECD “Investing in climate investing in growth”, un paquet de polítiques públiques compatibles amb el clima pot fer augmentar el PIB a llarg termini fins a un 2,8% (de mitjana a tots els països del G20) per a l'any 2050, continuant amb les polítiques actuals. Però si també es tenen en compte les repercussions positives d'evitar el canvi climàtic, l'efecte net sobre el PIB el 2050 augmenta a gairebé el 5% a les economies desenvolupades i emergents del G20.  

Hem de tenir molt present la creixent demanda social, que està exigint una transformació definitiva del model econòmic. Per poder emprendre-la i reduir el deteriorament que el canvi climàtic està provocant en el nostre planeta, caldran enormes quantitats de finançament i d'inversió, tant en l'àmbit públic com privat. Les empreses guanyadores a llarg termini seran les que integrin en la seva cadena de valor les energies netes.

Tot això, unit a l'interès creixent per part dels inversors d'alinear els seus interessos financers amb les seves conviccions personals i els seus valors, fa de la sostenibilitat una clara oportunitat d'inversió.

Revolució tecnològica en les finances. La tecnologia digital ja ha transformat la relació i el mode d'actuar entre clients i entitats financeres, i ha modificat l'estructura, el funcionament, la gestió, el comportament i la proposta de valor del sector financer. La velocitat i la disrupció dels canvis tecnològics en el negoci de la banca tradicional està transformant la indústria financera i ens estan donant interessants oportunitats d'inversió. Només les entitats financeres amb capacitat per poder emprendre tots els ràpids canvis que s'estan produint seran les guanyadores. 

Cal que continuïn invertint en tecnologia durant els pròxims anys per fer front a l'entrada de nous competidors en el mercat, l'evolució dels mitjans de pagament cap al terreny digital, la contractació de tota mena de productes financers en línia, els protocols d'emmagatzematge i transmissió de dades innovadors i disruptius com el blockchain, l'assessorament financer digital (per exemple, amb els robo advisors), etc. Tot això sense oblidar els requisits de seguretat i els requeriments normatius i regulatoris que comporta l'adaptació a aquestes noves tecnologies. Per tot això, veiem la revolució tecnològica en les finances com una temàtica d'enorme interès.

Tecnologia aplicada a la seguretat. En un món cada cop més globalitzat i complex, la seguretat s'està tornant cada vegada més important. L'enfocament de la indústria de la seguretat és ajudar a protegir la salut, la privacitat i el benestar de les persones a tot el món. Tot amb motiu d'una creixent preocupació, tant en l'àmbit de governs com de companyies i particulars, per tot el que té relació amb aquesta seguretat.

D'una banda, les noves tecnologies obren noves necessitats de seguretat informàtica, de mitjans de pagament, de protecció de dades, de sistemes avançats de conducció autònoma de vehicles, etc.  De l'altra, el creixement demogràfic i la urbanització global obliguen a reforçar la seguretat física, la seguretat alimentària i els serveis de seguretat de persones (transport públic, infraestructures o actes populars).

Es tracta d'una tendència amb un potencial de creixement molt important, ja que sentir-se segur i fora de perill és una necessitat bàsica de l'ésser humà. A més, la regulació dona suport a la seguretat en resposta a les amenaces del món modern i globalitzat. 

Per tot això, la inversió en seguretat ens sembla molt interessant.

Consum sostenible. La definició favorita per al terme "consum sostenible" és la proposada al Simposi d'Oslo el 1994: "l'ús de béns i serveis que responen a necessitats bàsiques i proporcionen una millor qualitat de vida, alhora que minimitzen l'ús de recursos naturals, materials tòxics i emissions de deixalles i contaminants sobre el cicle de vida, de manera que no es posen en risc les necessitats de generacions futures".

S'estan produint molts canvis al voltant del consum, com per exemple el canvi en les pautes de consum de les noves generacions, una sensibilitat més gran a l'impacte i l'empremta mediambiental de les companyies productores o el canvi de gustos per part del consumidor.

Però no només els consumidors són cada cop més exigents amb les conductes responsables de les companyies, sinó que també exigeixen que se'ls faciliti la informació adequada a través de l'etiquetatge, les característiques i les normes d'ús dels productes. També la regulació és cada vegada més estricta i introdueix impostos i imposa sancions.

Les companyies capaces d'avançar-se a aquests canvis i liderar-los seran les guanyadores i líders de la seva indústria. L'objectiu del consum i la producció sostenibles és fer més i millors coses amb menys recursos. Les companyies que encertin en la seva aproximació a aquests temes es diferenciaran de la competència, tant davant dels consumidors com dels seus empleats. 

Per aquests motius, pensem que el consum sostenible té un gran potencial de creixement.

La longevitat. L'esperança de vida i l'edat màxima dels humans no ha parat de créixer durant el segle XX. La majoria dels nens nascuts avui en països rics poden esperar viure més de 100 anys. Tanmateix, aquesta tendència s'ha anat alentint durant aquestes últimes dècades i han disminuït considerablement les possibilitats de supervivència a partir dels 100 anys. Segons un estudi recent dut a terme per investigadors de l'Albert Einstein College of Medicine de Nova York, el límit de longevitat ja s'ha assolit i acaba als 115 anys.

Malgrat tot, la longevitat constitueix una de les grans transformacions d'aquest segle. Cada cop hi ha més conscienciació sobre el fet que la clau és un estil de vida més saludable: una dieta equilibrada, fer exercici amb regularitat, cuidar el medi ambient, etc. A més, és molt important ser optimista.

De fet, un estudi recent de la Universitat de Boston (publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences) ha conclòs que hi ha una correlació positiva entre ser optimista i viure més temps.

Les empreses ja estan començant a reaccionar davant d'aquests canvis imminents i aposten per tractaments, l'atenció a la tercera edat, el benestar o l'oci per a la gent gran.

Això vol dir que invertir en salut, i més concretament en longevitat, és una altra de les oportunitats d'inversió que ens sembla de gran interès.