Sol·licitud de moratòria d'hipoteca

Des de BBVA podem ajudar a reduir l'impacte del coronavirus


El 17 de març es va publicar el Real Decret llei 8/2020, amb mesures urgents i extraordinàries per afrontar l'impacte socioeconòmic del covinya-19, i que descriu les condicions, la documentació i els terminis per sol·licitar una moratòria en les quotes de préstecs hipotecaris per a habitatge habitual, immobles afectes a activitat comercial, o habitatges llogats per particulars que hagin deixat de percebre la renda.

Si ets client, tens amb BBVA una hipoteca i reuneixes les condicions, podràs acollir-te a la moratòria que et permet ajornar tres mesos la quota de la hipoteca, encara que pot ser prorrogable. Durant aquest temps, no se't cobrarà la quota.

L'aplicació de la moratòria sí modifica el termini de l'operació, per la qual cosa després de l'estat d'alarma, Client i Entitat signaran davant notari una novació modificativa, dels quals despeses són a compte de l'Entitat.

 

Com fer la sol·licitud?

Donades les mesures de restricció de mobilitat que imposa l'estat d'alarma, per fer la sol·licitud de la moratòria pots contactar per telèfon amb la teva oficina o gestor habitual perquè t'indiqui com enviar la documentació necessària i t'ajudi a aclarir els dubtes (a la pestanya Documentació està indicada la documentació a aportar). En les oficines tancades temporalment et seguirem tenint en compte través dels telèfons habituals.

També pots contactar amb la teva oficina pel correu electrònic que pots trobar en el cercador d'oficines. Si t'adreces per correu electrònic a la teva oficina, indica en l'assumpte COVID19 MORATÒRIA + el teu número complet de DNI. Un gestor de BBVA es posarà en contacte amb tu com més aviat millor.

Documentació Requerida

Documents de situació laboral:

 • En cas de situació legal de desocupació: certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en què figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 • En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi: certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

Documents de les persones que habiten l'habitatge:

 • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com parella de fet.
 • Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades en l'habitatge hipotecada, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
 • Si aplica, declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per fer una activitat laboral.

Documents que acrediten la titularitat dels béns:

 • Nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Escriptures de compravenda de l'habitatge i de préstec amb garantia hipotecària.

Document a presentar en cas de tenir un habitatge en lloguer:

 • Contracte d'Arrendament.

Declaració responsable del prestatari/fiador/hipotecador no deutor:

 • Declaració responsable de tots els deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se situats en el llindar d'exclusió, segons el model, pel Real Decret llei.
 
Si com sol·licitant de la moratòria no poguessis aportar algun dels documents requerits, podràs substituir-ho per una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del covinya-19, que t'impedeixen tal aportació. Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues disposaràs del termini d'un mes per a l'aportació dels documents que no haguessis facilitat.
Una vegada rebuda la teva sol·licitud i revisada la documentació necessària en el teu cas, implementarem la moratòria en un termini màxim de 15 dies.

Les normes que recullen aquesta actuació:

 • Real Decret llei 8/2020, publicat al BOE el 17 de març de 2020.
 • Real Decret llei 11/2020, publicat al BOE l'1 d'abril de 2020.