Ajuda ICO per al lloguer per COVID-19

Des de BBVA podem ajudar a reduir l'impacte del coronavirus

Si ets client de BBVA des d'abans de l'1 d'abril de 2020, necessites ajuda per poder satisfer el pagament del lloguer del teu habitatge habitual i compleixes els criteris de vulnerabilitat, podràs sol·licitar un finançament sense despeses ni interessos i amb l'aval de l'Institut de Crèdit Oficial.

 

En què consisteix l'Ajuda ICO Lloguer COVID-19?

Si ets clients de BBVA des d'abans de l'1 d'abril de 2020, estàs pagant un lloguer pel teu habitatge habitual i et trobes en els supòsits de vulnerabilitat per COVID-19, podràs sol·licitar l'Ajuda ICO Lloguer per finançar, sense despeses ni interessos, el pagament de fins a 6 mensualitats, amb un màxim de 5.400 € (900 € al mes) i un termini de devolució de fins a 6 anys, prorrogable excepcionalment amb un termini complementari de 4 anys. A més, també podràs sol·licitar un període de carència de 6 mesos (és a dir, començar a pagar el préstec a partir del sisè mes).

L'Ordre ministerial TMA/378/2020, de 30 d'abril, del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana desenvolupa el que preveu el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Aquesta Ordre ministerial estableix la definició dels criteris i els requisits perquè els arrendataris que es trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l'expansió de la COVID-19 puguin accedir a les ajudes transitòries de finançament en la modalitat de préstecs avalats i subvencionats per l'estat per fer front al lloguer d'habitatge habitual de les llars.

Quins són els supòsits de vulnerabilitat que permeten sol·licitar aquesta ajuda?

L'Ajuda ICO Lloguer per COVID-19 està destinada a les persones que siguin arrendatàries d'habitatges habituals, residents a Espanya i que, a més, reuneixin els requisits següents: 

 

 • Que l'arrendatari, o almenys una persona de la unitat familiar,¹ pateixi reducció en els seus ingressos com a conseqüència de la pèrdua de feina, ERTO, reducció de jornada per a atenció, cessament d'activitat en autònoms o altres circumstàncies provocades per la COVID-19.
 • Que el conjunt d'ingressos dels membres de la unitat familiar el mes anterior a la sol·licitud del préstec hagi estat d'un màxim de 2.689,20 € (inferior a 5 vegades l'IPREM)
 • Que la renda arrendatícia més les despeses i els subministraments bàsics² hagin estat, el mes anterior al de sol·licitud del préstec, iguals o superiors al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

 

 1. Per unitat familiar, a l'efecte de l'ICO Lloguers, s'entén la composta per la persona que paga l'arrendament, el seu cònjuge no separat legalment o la parella de fet inscrita i els fills, independentment de la seva edat, que resideixin a l'habitatge, inclosos els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita que resideixin a l'habitatge.
 2. Les despeses i els subministraments bàsics consten de la suma del cost dels subministraments d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció i aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i de les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots de l'habitatge habitual, que hagi de satisfer l'arrendatari, referits al període d'un mes.

 

Com pots sol·licitar l'Ajuda ICO Lloguer?

Per poder fer la sol·licitud, has d'anar a la teva oficina BBVA, on t'ajudaran a tramitar-la. Et recomanem que consultis a la pestanya “Documentació” d'aquesta mateixa pàgina els documents que hauràs de presentar. A més, hauràs de tenir la teva adreça electrònica validada a BBVA.

A més, pots contactar per telèfon amb la teva oficina o el teu gestor habitual per resoldre qualsevol dubte.

Quina documentació requereix l'Ajuda ICO Lloguer?

Per poder sol·licitar aquest finançament, hauràs de presentar els documents següents:

 • Formulari de sol·licitud de préstec, emplenat i signat per totes les persones que el sol·liciten. 
 • DNI en vigor de totes les persones que sol·liciten l'ajuda.
 • Contracte en vigor d'arrendament d'habitatge habitual, en què figuri la identificació de l'arrendador.
 • En cas que no s'incorpori el número de compte de l'arrendador en el contracte d'arrendament, el certificat de titularitat de compte de l'arrendador.
 • Certificat de desocupació, ERTO (expedit per l'entitat gestora de les prestacions) o certificat de cessament d'activitat en el cas d'autònoms (expedit per l'AEAT o l'òrgan competent de la CA) de qualsevol membre de la unitat familiar que es trobi en aquesta situació com a conseqüència de la COVID-19. 
 • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet de la persona que fa la sol·licitud. Només en cas que no existeixin els documents (la persona que sol·licita no constitueix unitat familiar), es podrà aportar la declaració de no presentació (document que facilitarà un gestor de BBVA).
 • Certificat col·lectiu d'empadronament de les persones empadronades a l'habitatge, a data actual. 
 • Certificat cadastral, o nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat, de tots els membres de la unitat familiar.
 • Declaració responsable de tinença d'habitatge, només en el cas que algun membre de la unitat familiar tingui un habitatge en propietat o usdefruit, però no en pugui gaudir perquè és una part alíquota rebuda en herència; no està disponible per separació, divorci o una altra causa justificada, o és inaccessible per a un membre de la unitat familiar discapacitat.

Si abans del dia 21 de juliol de 2020 la persona que sol·licita l'ajuda ha presentat una declaració responsable per impossibilitat de lliurar el certificat de reducció d'ingressos (desocupació, ERTO o cessament d'activitat) i/o el certificat d'empadronament, disposarà d'un termini de 3 mesos a partir de la finalització de l'última pròrroga de l'estat d'alarma per lliurar a BBVA aquests certificats originals. 

El termini per poder sol·licitar l'Ajuda ICO Lloguer acabarà el 30 de setembre de 2020. 

Normativa aplicada:

 • Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. 
 • Ordre TMA/378-/2020, de 30 d'abril, del MITMA (Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana).
 • Resolució d'1 de maig de 2020 de la Secretaria d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per la qual es publica el conveni amb l'Institut de Crèdit Oficial, EPE, per a la gestió dels avals i de la subvenció de despeses i interessos per part de l'estat a arrendataris en la "Línia d'avals d'arrendament COVID-19".