Sol·licitud de rescat de plans de pensions i EPSV per covid-19

Des de BBVA podem ajudar a reduir l'impacte del coronavirus

El Reial decret 463/2020 ha recollit uns supòsits de liquiditat excepcional com a conseqüència de la situació generada per la covid-19, tant per a plans de pensions com per a EPSV.
Si ets partícip a BBVA d'un d'aquests productes d'estalvi previsional i reuneixes les condicions, podràs anticipar-ne el cobrament.

Plans de pensions

En consideració al que disposa el Reial decret llei 11/2020, d'1 d'abril (completat per l'art. 23 del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril), els partícips de plans de pensions afectats per la situació econòmica generada per la crisi sanitària podran fer efectius els seus drets consolidats en els supòsits següents:

 • Treballadors per compte d'altri en situació legal de desocupació per un ERTO.
 • Empresaris que s'han vist obligats a tancar el seu establiment.
 • Autònoms que s'han vist obligats a interrompre la seva activitat.
Sempre que aquestes situacions (desocupació, tancament o cessament) es deguin a la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Quin període cobreix aquest nou supòsit excepcional?

Aquest supòsit intenta cobrir la reducció d'ingressos del partícip per la seva activitat laboral o econòmica que hagi tingut lloc durant l'estat d'alarma (iniciat el 14 de març de 2020) i fins a un mes després que s'acabi (data que en aquests moments es desconeix). El límit de l'import que es podrà rescatar s'explica en detall més endavant.

Quan es pot fer la sol·licitud?

 • Des de l'inici de l'estat d'alarma (14 de març de 2020).
 • Fins a sis mesos després (14 de setembre de 2020).

Dins de quin termini s'abonarien els drets consolidats?

Els pagaments es faran efectius dins el termini màxim de set dies feiners a partir que el partícip presenti tota la documentació acreditativa que seguidament es detalla.

Quina fiscalitat té aquest nou supòsit excepcional de liquiditat?

Igual que la resta de contingències i supòsits excepcionals de liquiditat, els imports cobrats en aquest nou supòsit estaran subjectes al mateix règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions.

Informació important per al client

El cobrament en forma de capital, de conformitat amb el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la covid-19 i amb la doctrina administrativa existent per a casos similars, només permetria beneficiar-se una única vegada de la reducció fiscal del 40% (en cas que s'hi tingui dret), i aquesta reducció no es podrà tornar a aplicar en rescats posteriors respecte del mateix supòsit excepcional de liquiditat.

EPSV

La Resolució de 25 de març de 2020 del director de Política Financera del Govern basc autoritza aquelles entitats de previsió social voluntària (EPSV) amb plans d'aportació definida que tinguin reconeguda la prestació per desocupació perquè en facin el pagament a favor d'aquells socis que s'hagin vist afectats per un ERTO o un ERO com a conseqüència de la situació provocada per la crisi sanitària de la covid-19, encara que no es compleixin els requisits establerts en la Llei d'EPSV i en el Reglament d'EPSV.

Quins socis poden sol·licitar aquest nou supòsit excepcional de liquiditat?

 • Treballadors per compte d'altri en situació legal de desocupació per un ERO o un ERTO.
 • Treballadors autònoms que hagin patit pèrdua o cancel·lació d'activitat.

Sempre que aquestes situacions (desocupació o pèrdua o cancel·lació d'activitat) es deguin a la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Quin és el període que comprèn aquest nou supòsit excepcional?

 • Des del mateix dia en què el soci es veu afectat per l'ERO o l'ERTO.
 • Fins a la data en què acaba l'ERO o l'ERTO.

Dins de quin termini s'abonarien els drets consolidats?

Els pagaments es faran efectius dins el termini màxim de cinc dies feiners a partir que el soci presenti tota la documentació acreditativa que seguidament es detalla.

Quina fiscalitat té aquest nou supòsit excepcional de liquiditat?

Igual que la resta de contingències i supòsits excepcionals de liquiditat, els imports cobrats en aquest nou supòsit estaran subjectes al mateix règim fiscal establert per a les prestacions de les EPSV.

Els drets consolidats en els productes afectats es poden rescatar quan es donen algunes de les contingències o dels supòsits excepcionals de liquiditat a sol·licitud del partícip.

Si estàs afectat per una de les situacions descrites i t'interessa sol·licitar el rescat, posa't en contacte amb el gestor de la teva oficina, el qual s'encarregarà de fer els tràmits.

Prestació de plans de pensions

Per tal de poder dur a terme el pagament de la prestació derivada de l'estat d'alarma provocat per la covid-19, el partícip haurà d'acreditar que es troba en aquesta situació mitjançant la presentació de la documentació següent:

1. Treballadors per compte d'altri

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI del titular (les dues cares).
 • Sol·licitud, degudament emplenada i signada pel partícip, en què s'indiqui el compte d'abonament del partícip.
 • Comunicat de l'empresa que acrediti que el partícip està afectat per l'ERTO conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 (ha d'establir les condicions en què se li aplica l'ERTO, que pot ser la suspensió temporal d'ocupació o la reducció de la jornada laboral, i en aquest últim cas haurà d'especificar el percentatge de reducció).

Si el partícip no pot aportar aquest document, el podrà substituir per una declaració responsable, que haurà d'incloure la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la covid-19, que li impedeixen aportar-lo (model a l'annex I). Un cop acabi l'estat d'alarma, disposarà del termini d'un mes per aportar el comunicat; si no ho fa, l'entitat gestora es reserva el dret d'anul·lar els pagaments fets.

 • Última nòmina completa prèvia a la situació d'atur.

Periodicitat i forma de pagament:

 • Cada pagament que es faci serà per sol·licitud expressa del partícip.
 • El partícip no podrà fer més d'una sol·licitud al mes:
  • Per a la primera sol·licitud, el partícip tindrà disponibles per rescatar els salaris (amb els límits indicats en l'epígraf següent) que s'hagin deixat de percebre durant el mes o els mesos vençuts des de l'inici de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) i fins a la data d'aquesta primera sol·licitud.
  • En la segona sol·licitud i posteriors, seran els referits al mes o als mesos vençuts no compresos per sol·licituds abonades prèviament.
 • El partícip no podrà sol·licitar imports que corresponguin a salaris nets que s'haurien meritat després del dia en què es compleixi un mes des de l'acabament de l'estat d'alarma.

Imports que es percebrà:

 • S'abonarà l'import sol·licitat pel partícip, sempre que no sigui superior al límit que es descriu tot seguit. Si l'import sol·licitat és superior al límit, l'import que s'abonarà serà igual a aquest límit.
 • Límit = la més petita de les quantitats següents:
  • Salaris nets deixats de percebre durant el mes o els mesos vençuts entre l'inici de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) i la data de sol·licitud i no coberts per sol·licituds abonades prèviament; o 
  • Tres vegades l'IPREM corresponent a aquest mes o mesos (són 1.645,80 € al mes).

Còmput màxim de mesos igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.

 • Si el partícip decideix rescatar diversos plans de pensions, el límit s'aplicarà a la suma total que percebrà pel conjunt de tots els plans que pretén rescatar.
 • En cap cas l'import que s'abonarà podrà ser superior als drets consolidats del partícip en el pla de pensions.
 • L'import que s'abonarà estarà subjecte, en qualsevol cas, al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions.
 • En cap cas l'import que s'abonarà podrà ser superior als drets consolidats del partícip en el pla de pensions.
 • L'import que s'abonarà estarà subjecte, en qualsevol cas, al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions.
2. Autònoms

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI del titular (les dues cares).
 • Sol·licitud, degudament emplenada i signada pel partícip, en què s'indiqui el compte d'abonament del partícip.
 • Cessament d'activitat:
  • Certificat expedit per l'AEAT o l'òrgan competent de la comunitat autònoma sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
  • Comunicat o resolució de la Seguretat Social o mútua col·laboradora corresponent que aprovi el cobrament per part del partícip de la prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en l'art. 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
 • Reducció de facturació d'almenys un 75%:
  • Comunicat o resolució emesa per la Seguretat Social o mútua col·laboradora corresponent que aprovi el cobrament per part del partícip de la prestació extraordinària per reducció de facturació regulada en l'art. 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Si el partícip no pot aportar aquest document, el podrà substituir per una declaració responsable, que haurà d'incloure la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la covid-19, que li impedeixen aportar-lo (model a l'annex III). Un cop acabi l'estat d'alarma, disposarà del termini d'un mes per aportar el certificat; si no ho fa, l'entitat gestora es reserva el dret d'anul·lar els pagaments fets.

 • Última declaració anual disponible de l'IRPF (model 100) i, si escau, el pagament fraccionat de l'IRPF (models 130 o 131) o autoliquidació de l'IVA corresponent a l'últim trimestre (model 303).
 • Declaració responsable en què quantifiqui l'import mensual de reducció d'ingressos (model a l'annex IV).

Periodicitat i forma de pagament:

 • Cada pagament que es faci serà per sol·licitud expressa del partícip.
 • El partícip no podrà fer més d'una sol·licitud al mes:
  • Per a la primera sol·licitud, el partícip tindrà disponibles per rescatar els ingressos nets estimats (amb els límits indicats en l'epígraf següent) que s'hagin deixat de percebre durant el mes o els mesos vençuts des de l'inici de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) i fins a la data d'aquesta primera sol·licitud.
  • En la segona sol·licitud i posteriors, seran els referits al mes o als mesos vençuts no compresos per sol·licituds abonades prèviament.
 • El partícip no podrà sol·licitar imports que corresponguin a ingressos nets que estimi que hauria obtingut després del dia en què es compleixi un mes des de l'acabament de l'estat d'alarma.

Imports que es percebran

 • S'abonarà l'import sol·licitat pel partícip, sempre que no sigui superior al límit que es descriu tot seguit. Si l'import sol·licitat és superior al límit, l'import que s'abonarà serà igual a aquest límit.
 • Límit = la més petita de les quantitats següents:
  • Ingressos nets estimats deixats de percebre el mes o mesos vençuts des de l'inici de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) fins a la data de sol·licitud i no coberts per sol·licituds abonades prèviament; o
  • Tres vegades l'IPREM corresponent a aquest mes o mesos (són 1.645,80 € al mes).

Còmput màxim de mesos igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.

Com es calculen els ingressos nets estimats per mes:

- Model 100 declaració IRPF (anual): s'agafarà com a referència l'import que figura com a base liquidable sotmesa a gravamen (casella 500/505) i es dividirà entre 12 mesos.

- Model 130 pagament fraccionat IRPF (trimestral): s'agafarà com a referència l'import que figura del rendiment net (casella 03) i es dividirà entre 3 mesos.

- Model 131 pagament fraccionat IRPF (trimestral): s'agafarà com a referència l'import que figura del rendiment net (casella 01) i es dividirà entre 3 mesos.

- Model 303 autoliquidació IVA (trimestral): s'agafarà com a referència la suma de les caselles 01-04-07-10-13 i 16 i es dividirà entre 3 mesos.

- Declaració responsable: l'import dels ingressos nets estimats mensuals declarat pel partícip.

En cas de discrepància entre la declaració fiscal i la responsable, prevaldrà la fiscal; dins les declaracions fiscals, prevaldran les de l'últim trimestre sobre les de l'últim exercici anual.

Nota: en la pràctica, la declaració responsable se sol·licita perquè la normativa així ho exigeix

 • Si el partícip decideix rescatar diversos plans de pensions, el límit s'aplicarà a la suma total que percebrà pel conjunt de tots els plans que pretén rescatar.
 • En cap cas l'import que s'abonarà podrà ser superior als drets consolidats.

3. Empresari titular d'un establiment

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI del titular (les dues cares).
 • Sol·licitud, degudament emplenada i signada pel partícip, en què s'indiqui el compte d'abonament del partícip.
 • Declaració de l'empresari en què manifesti, sota la seva responsabilitat, la suspensió de l'obertura al públic del seu establiment com a conseqüència del que estableix l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, així com l'import mensual de reducció d'ingressos (model a l'annex II).
 • Última declaració anual disponible de l'IRPF (model 100) i, si escau, el pagament fraccionat de l'IRPF (models 130 o 131) o autoliquidació de l'IVA corresponent a l'últim trimestre (model 303).

Periodicitat i forma de pagament:

 • Cada pagament que es faci serà per sol·licitud expressa del partícip.
 • El partícip no podrà fer més d'una sol·licitud al mes:
  • Per a la primera sol·licitud, el partícip tindrà disponibles per rescatar els ingressos nets estimats (amb els límits indicats en l'epígraf següent) que s'hagin deixat de percebre durant el mes o els mesos vençuts des de l'inici de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) i fins a la data d'aquesta primera sol·licitud.
  • En la segona sol·licitud i posteriors, seran els referits al mes o als mesos vençuts no compresos per sol·licituds abonades prèviament.
 • El partícip no podrà sol·licitar imports que corresponguin a ingressos nets que estimi que hauria obtingut després del dia en què es compleixi un mes des de l'acabament de l'estat d'alarma.

Imports que es percebrà:

 • S'abonarà l'import sol·licitat pel partícip, sempre que no sigui superior al límit que es descriu tot seguit. Si l'import sol·licitat és superior al límit, l'import que s'abonarà serà igual a aquest límit.
 • Límit = la més petita de les quantitats següents:
  • Ingressos nets estimats deixats de percebre el mes o mesos vençuts des de l'inici de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) fins a la data de sol·licitud i no coberts per sol·licituds abonades prèviament; o
  • Tres vegades l'IPREM corresponent a aquest mes o mesos (són 1.645,80 € al mes).

Còmput màxim de mesos igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.

Com es calculen els ingressos nets estimats per mes:

- Model 100 declaració IRPF (anual): s'agafarà com a referència l'import que figura com a base liquidable sotmesa a gravamen (casella 500/505) i es dividirà entre 12 mesos.

- Model 130 pagament fraccionat IRPF (trimestral): s'agafarà com a referència l'import que figura del rendiment net (casella 03) i es dividirà entre 3 mesos.

- Model 131 pagament fraccionat IRPF (trimestral): s'agafarà com a referència l'import que figura del rendiment net (casella 01) i es dividirà entre 3 mesos.

- Model 303 autoliquidació IVA (trimestral): s'agafarà com a referència la suma de les caselles 01-04-07-10-13 i 16 i es dividirà entre 3 mesos.

- Declaració responsable: l'import dels ingressos nets estimats mensuals declarat pel partícip.

En cas de discrepància entre la declaració fiscal i la responsable, prevaldrà la fiscal; dins les declaracions fiscals, prevaldran les de l'últim trimestre sobre les de l'últim exercici anual.

Nota: en la pràctica, la declaració responsable se sol·licita perquè la normativa així ho exigeix.

 • Si el partícip decideix rescatar diversos plans de pensions, el límit s'aplicarà a la suma total que percebrà pel conjunt de tots els plans que pretén rescatar.
 • En cap cas l'import que s'abonarà podrà ser superior als drets consolidats del partícip en el pla de pensions.
 • L'import que s'abonarà estarà subjecte, en qualsevol cas, al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions.

Prestació d'EPSV per ERTO o ERO

1. Treballadors per compte d'altri:

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI del titular (les dues cares).
 • Sol·licitud, degudament emplenada i signada pel soci, en què s'indiqui el compte d'abonament del soci.
 • Document acreditatiu d'estar afectat per un ERO o un ERTO derivat de la situació excepcional provocada per la crisi sanitària de la covid-19.
 • Justificant del cobrament de la prestació de desocupació per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
 • Última nòmina completa prèvia a la situació d'atur.

Periodicitat i imports que es percebran:

 • El soci haurà d'acreditar, mensualment i fins que duri la situació de desocupació, que es troba en aquesta situació mitjançant l'acreditació de la documentació indicada.
 • Supòsits d'ERTO:
  • Consistirà en una renda mensual.
  • La renda serà igual a la diferència entre el 100% de la base reguladora sobre la qual es calcula la prestació per desocupació i el percentatge de la base reguladora que percebi el treballador com a conseqüència de l'ERTO.

(És a dir, la normativa pretén que el soci percebi en total, per la suma de la prestació per desocupació abonada pel SEPE i la prestació per desocupació que obtingui de l'EPSV, el 100% de la base reguladora).

 • Supòsits d'ERO:
  • Consistirà en una renda mensual.
  • Subjectes a les mateixes condicions que la prestació per desocupació regulada en la Llei i el Reglament d'EPSV.

2. Treballadors autònoms:

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI del titular (les dues cares).
 • Sol·licitud, degudament emplenada i signada pel soci, en què s'indiqui el compte d'abonament del soci.
 • Document acreditatiu de la cancel·lació de l'activitat per estar afectat per la situació excepcional provocada per la crisi sanitària de la covid-19.
 • Document acreditatiu en què s'indiqui que té dret a percebre la prestació de desocupació.
 • Última declaració anual disponible de l'IRPF (model 100) i, si escau, el pagament fraccionat de l'IRPF (models 130 o 131) o autoliquidació de l'IVA corresponent a l'últim trimestre (model 303).
Periodicitat i imports que es percebran:
 • El soci haurà d'acreditar, mensualment i fins que duri la situació de desocupació, que es troba en aquesta situació mitjançant l'acreditació de la documentació indicada.
 • Igual que en el supòsit d'ERTO dels treballadors per compte d'altri.