Sol·licitud de rescat d'EPSV per COVID-19

El Reial decret 463/2020 ha recollit uns supòsits de liquiditat excepcional com a conseqüència de la situació generada per la covid-19, tant per a plans de pensions com per a EPSV.
Actualment segueixen vigents les mesures per a EPSV. Si ets soci a BBVA d'un d'aquests productes d'estalvi previsional i reuneixes les condicions, podràs anticipar-ne el cobrament.

EPSV

La Resolució de 25 de març de 2020 del director de Política Financera del Govern basc autoritza aquelles entitats de previsió social voluntària (EPSV) amb plans d'aportació definida que tinguin reconeguda la prestació per desocupació perquè en facin el pagament a favor d'aquells socis que s'hagin vist afectats per un ERTO o un ERO com a conseqüència de la situació provocada per la crisi sanitària de la covid-19, encara que no es compleixin els requisits establerts en la Llei d'EPSV i en el Reglament d'EPSV.

Quins socis poden sol·licitar aquest nou supòsit excepcional de liquiditat?

 • Personal per compte d'altri en situació legal de desocupació per un ERO o un ERTO.
 • Personal autònom que hagi patit pèrdua o cancel·lació d'activitat.

Sempre que aquestes situacions (desocupació o pèrdua o cancel·lació d'activitat) es deguin a la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Quin és el període que comprèn aquest nou supòsit excepcional?

 • Des del mateix dia en què el soci es veu afectat per l'ERO o l'ERTO.
 • Fins a la data en què acaba l'ERO o l'ERTO.

Dins de quin termini s'abonarien els drets consolidats?

Els pagaments es faran efectius dins el termini màxim de cinc dies feiners a partir que el soci presenti tota la documentació acreditativa que seguidament es detalla.

Quina fiscalitat té aquest nou supòsit excepcional de liquiditat?

Igual que la resta de contingències i supòsits excepcionals de liquiditat, els imports cobrats en aquest nou supòsit estaran subjectes al mateix règim fiscal establert per a les prestacions de les EPSV.

Els drets consolidats en els productes afectats es poden rescatar quan es donen algunes de les contingències o dels supòsits excepcionals de liquiditat a sol·licitud del soci.

Si estàs afectat per una de les situacions descrites i t'interessa sol·licitar el rescat, posa't en contacte amb el gestor de la teva oficina, el qual s'encarregarà de fer els tràmits.

Prestació d'EPSV per ERTO o ERO

1. Personal per compte d'altri:

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI del titular (les dues cares).
 • Sol·licitud, degudament emplenada i signada pel soci, en què s'indiqui el compte d'abonament del soci.
 • Document acreditatiu d'estar afectat per un ERO o un ERTO derivat de la situació excepcional provocada per la crisi sanitària de la covid-19.
 • Justificant del cobrament de la prestació de desocupació per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
 • Última nòmina completa prèvia a la situació d'atur.

Periodicitat i imports que es percebran:

 • El soci haurà d'acreditar, mensualment i fins que duri la situació de desocupació, que es troba en aquesta situació mitjançant l'acreditació de la documentació indicada.
 • Supòsits d'ERTO:
  • Consistirà en una renda mensual.
  • La renda serà igual a la diferència entre el 100% de la base reguladora sobre la qual es calcula la prestació per desocupació i el percentatge de la base reguladora que percebi el treballador com a conseqüència de l'ERTO.

(És a dir, la normativa pretén que el soci percebi en total, per la suma de la prestació per desocupació abonada pel SEPE i la prestació per desocupació que obtingui de l'EPSV, el 100% de la base reguladora).

 • Supòsits d'ERO:
  • Consistirà en una renda mensual.
  • Subjectes a les mateixes condicions que la prestació per desocupació regulada en la Llei i el Reglament d'EPSV.

2. Personal autònom:

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI del titular (les dues cares).
 • Sol·licitud, degudament emplenada i signada pel soci, en què s'indiqui el compte d'abonament del soci.
 • Document acreditatiu de la cancel·lació de l'activitat per estar afectat per la situació excepcional provocada per la crisi sanitària de la covid-19.
 • Document acreditatiu en què s'indiqui que té dret a percebre la prestació de desocupació.
 • Última declaració anual disponible de l'IRPF (model 100) i, si escau, el pagament fraccionat de l'IRPF (models 130 o 131) o autoliquidació de l'IVA corresponent a l'últim trimestre (model 303).
Periodicitat i imports que es percebran:
 • El soci haurà d'acreditar, mensualment i fins que duri la situació de desocupació, que es troba en aquesta situació mitjançant l'acreditació de la documentació indicada.
 • Igual que en el supòsit d'ERTO del personal per compte d'altri.