Moratòria sectorial d'hipoteca i crèdit al consum BBVA

Arran de la crisi sanitària de la COVID-19, es va arribar a un acord sectorial de l'Associació Espanyola de Banca, al qual es va adherir BBVA, addicional a les mesures adoptades pel Govern i que va suposar la possibilitat d'acollir-se a una Moratòria Sectorial complementària de la Moratòria Hipotecària Legal o substitutiva d'aquesta.

En què va consistir aquesta moratòria sectorial?

És una facilitat que BBVA va posar a disposició dels seus clients persones físiques (personal per compte d'altri i propi), amb préstec al consum o amb garantia hipotecària a BBVA, formalitzat amb anterioritat al mes de març de 2020, i que preveien que tindrien dificultats temporals en el pagament de les seves quotes mensuals, a causa d'una afectació de la seva situació econòmica a conseqüència de la COVID-19.

Va consistir en l'ajornament de la part de la quota relativa al capital del préstec durant el termini de la moratòria. 

El termini de la moratòria sectorial per a préstecs no hipotecaris era de 6 mesos. En el cas dels préstecs hipotecaris, el termini era de 9 mesos. En tots dos casos, si prèviament ja s'ha gaudit de la moratòria legal, sectorial o de les dues, la suma de totes aquestes no podrà sobrepassar els 6 mesos en cas de préstecs no hipotecaris o els 9 mesos en cas de préstecs hipotecaris.

Què va suposar l'aplicació de la moratòria sectorial?

  1. Durant el termini de suspensió, no s'abonava la quota del préstec en la part de capital i només s'abonaven els interessos del préstec. 
  2. El termini de durada del teu préstec s'ampliava pel termini equivalent a la moratòria (sis mesos en préstecs no hipotecaris i nou mesos en préstecs hipotecaris). 

Acabat el termini de la moratòria, s'ha de tornar al Banc el capital pendent d'amortitzar en quotes comprensives de capital i interessos, que es recalculen de conformitat amb el que s'hagi pactat en el préstec. El Banc facilita la nova taula d'amortització de les quotes restants del préstec.

Quina documentació era necessària?

La documentació necessària era:

Tots els titulars i fiadors del préstec havien de signar els documents següents:

  • Sol·licitud de moratòria, que inclou declaració responsable d'estar afectat per COVID-19.
  • En el cas de préstecs amb garantia hipotecària sobre habitatge habitual, document informatiu Codi de bones pràctiques.
  • Contracte de novació, carència de capital i ampliació de termini.

A més, per part seva, BBVA havia de lliurar informació simplificada sobre les condicions del préstec juntament amb la proposta d'acord per establir la moratòria. Aquests documents també s'havien de signar.

Com se sol·licitava?

Els nostres clients BBVA podien contactar per telèfon amb la seva oficina o gestor (el número es pot trobar al cercador d'oficines), tant per resoldre dubtes com per rebre ajuda amb l'enviament de la documentació necessària per fer la gestió. 

Fins quan es podia sol·licitar la moratòria sectorial?

Podies sol·licitar-la fins al 30 de març del 2021.