Moratòria sectorial d'hipoteca i crèdit al consum BBVA

Arran de la crisi sanitària de la COVID-19, es va arribar a un acord sectorial de l'Associació Espanyola de Banca, a la qual es va adherir BBVA, addicional a les mesures adoptades pel Govern i que va suposar la possibilitat d'acollir-se a una moratòria sectorial complementària de la moratòria hipotecària legal o substitutiva d'aquesta.

En què va consistir aquesta moratòria sectorial?

És una facilitat que BBVA va posar a disposició dels seus clients persones físiques (treballadors per compte d'altri i propi), amb préstec al consum o amb garantia hipotecària a BBVA, formalitzat amb anterioritat al mes de març de 2020, i que preveien que tindrien dificultats temporals en el pagament de les seves quotes mensuals, a causa d'una afectació de la seva situació econòmica a conseqüència de la COVID-19.

Va consistir en l'ajornament de la part de la quota relativa al capital del préstec durant el termini de la moratòria. 

El termini de la moratòria sectorial per a préstecs no hipotecaris era de 6 mesos. En cas de préstecs hipotecaris, es podia triar entre 6 o 12 mesos. En ambdós casos, si amb caràcter previ s'havia gaudit de la moratòria legal (avui dia 3 mesos), la suma d'ambdues no podia superar els 6 mesos en préstecs no hipotecaris, ni del termini escollit en préstecs hipotecaris (6 o 12).

Què va suposar l'aplicació de la moratòria sectorial?

 1. Durant el termini de suspensió, no s'abonava la quota del préstec en la part de capital i només s'abonaven els interessos del préstec. 
 2. El termini de durada del teu préstec s'ampliava pel termini equivalent a la moratòria (6 mesos en préstecs no hipotecaris, i el que es triés entre i) sis mesos o ii) dotze mesos en préstecs hipotecaris). 

Acabat el termini de la moratòria, s'ha de tornar al Banc el capital pendent d'amortitzar en quotes comprensives de capital i interessos, que es recalculen de conformitat amb el que s'hagi pactat en el préstec. El Banc facilita la nova taula d'amortització de les quotes restants del préstec.

Quina documentació era necessària?

Si se sol·licitava només la moratòria sectorial, es podia aportar una declaració responsable indicant que no es podia aportar en aquell moment la documentació acreditativa corresponent i expressant que es complien els requisits exigits arran de la crisi generada per la COVID-19 i que, per tant, s'estava afectat econòmicament per poder acollir-se a la moratòria sectorial BBVA. El Banc es va reservar el dret de reclamar al/s sol·licitant/s aquesta documentació quan ho considerés necessari.

Si se sol·licitava a més la moratòria legal i no es podia aportar una altra documentació, es podia substituir també per una declaració responsable amb justificació expressa dels motius que ho impedien (com conseqüències de la crisi de la COVID-19). Un cop finalitzat l'estat d'alarma, i les seves pròrrogues, en aquest cas es disposava del termini d'un mes per aportar el document que no s'hagués facilitat.

La documentació necessària era:

Treballadors per compte d'altri:

 • Certificat de trobar-se en atur després del 13 de març.
 • o certificat d'haver estat afectat per un ERO/ERTO després del 13 de març. 
 • o nòmina actual i nòmines de gener i febrer, que justifiquin una caiguda >40% dels ingressos fixos. 

Treballadors per compte propi:

 • Certificat de cessament d'activitat amb posterioritat al 13 de març.
 • o aportant l'IRPF del primer trimestre del 2020 + IRPF dels dos últims trimestres del 2019, que justifiquin una caiguda de les vendes >40% en relació amb la mitjana del segon semestre del 2019,
 • o model 036 o 037 (model en què declara la seva activitat), per verificar que pertany a un sector diferent dels sectors que l'estat ha considerat com a activitat essencial i que, per tant, no té la seva activitat suspesa.

A més, tots els titulars i fiadors del préstec havien de signar els documents següents:

 • Document informatiu de la moratòria legal i moratòria sectorial BBVA.
 • En el cas de préstecs amb garantia hipotecària sobre habitatge habitual, document informatiu Codi de bones pràctiques.
 • Contracte de novació, carència de capital i ampliació de termini.

Per part seva, BBVA havia de lliurar, juntament amb la proposta d'acord per establir la moratòria convencional, informació simplificada sobre les condicions del préstec.

Com se sol·licitava?

Els nostres clients BBVA podien contactar per telèfon amb la seva oficina o gestor (el número es pot trobar al cercador d'oficines), tant per resoldre els seus dubtes com per rebre ajuda amb l'enviament de la documentació necessària per fer la gestió. Podien sol·licitar la moratòria legal, la moratòria sectorial o ambdues.

Fins quan es podia sol·licitar la moratòria sectorial?

Podies sol·licitar-la fins al 29 de setembre de 2020.