Moratòria sectorial d'hipoteca i crèdit al consum BBVA

Arran de la crisi sanitària de la covid-19, s'ha arribat a un acord sectorial de l'Associació Espanyola de Banca, al qual s'ha adherit BBVA, addicional a les mesures adoptades pel Govern i que suposa la possibilitat d'acollir-se a una moratòria sectorial complementària de la moratòria hipotecària legal o substitutiva d'aquesta.

En què consisteix aquesta moratòria sectorial?

És una facilitat que BBVA posa a disposició dels seus clients persones físiques (treballadors per compte d'altri i propi) amb préstec al consum o amb garantia hipotecària a BBVA formalitzat abans de març de 2020 i que preveuen que tindran dificultats temporals per pagar les seves quotes mensuals a causa d'una afectació en la seva situació econòmica com a conseqüència de la COVID-19.

Consisteix en l'ajornament de la part de la quota relativa al capital del préstec durant el termini de la moratòria. 

El termini de la moratòria sectorial per a préstecs no hipotecaris és de 6 mesos. En cas de préstecs hipotecaris, el termini és de 9 mesos. En tots dos casos, si prèviament ja s'ha gaudit de la moratòria legal, sectorial o de les dues, la suma de totes aquestes no podrà sobrepassar els 6 mesos en cas de préstecs no hipotecaris o els 9 mesos en cas de préstecs hipotecaris.

Què suposa l'aplicació de la moratòria sectorial?

  1. Durant el termini de suspensió, no s'abonarà la quota del préstec en la part de capital i s'abonaran només els interessos del préstec. 
  2. El termini de durada del teu préstec s'amplia en el termini equivalent a la moratòria (6 mesos en préstecs no hipotecaris i el que es triés entre i) sis mesos o ii) nou mesos en préstecs hipotecaris). 

Acabat el termini de la moratòria, s'ha de tornar al Banc el capital pendent d'amortitzar en quotes comprensives de capital i interessos, que es recalculen de conformitat amb el que s'hagi pactat en el préstec. El Banc facilita la nova taula d'amortització de les quotes restants del préstec.

Quina documentació es necessita?

La documentació necessària és:

Tots els titulars i fiadors del préstec hauran de signar els documents següents:

  • Sol·licitud de moratòria, que inclou declaració responsable d'estar afectat per COVID-19.
  • En el cas de préstecs amb garantia hipotecària sobre habitatge habitual, document informatiu Codi de bones pràctiques.
  • Contracte de novació, carència de capital i ampliació de termini.

A més, BBVA et lliurarà informació simplificada sobre les condicions del préstec juntament amb la proposta d'acord per establir la moratòria. Aquests documents també els hauràs de signar.

Com se sol·licita?

Els nostres clients BBVA poden contactar per telèfon amb la seva oficina o gestor (el número es pot trobar al cercador d'oficines), tant per resoldre els seus dubtes com per rebre ajuda amb l'enviament de la documentació necessària per fer la gestió. 

Fins quan pots sol·licitar la moratòria sectorial?

Podràs sol·licitar-la fins al 30 de març de 2021.