Moratòria sectorial d'hipoteca i crèdit al consum BBVA

Arran de la crisi sanitària de la covid-19, s'ha arribat a un acord sectorial de l'Associació Espanyola de Banca, al qual s'ha adherit BBVA, addicional a les mesures adoptades pel Govern i que suposa la possibilitat d'acollir-se a una moratòria sectorial complementària de la moratòria hipotecària legal o substitutiva d'aquesta.

Què és una moratòria sectorial?

És una facilitat que BBVA posa a disposició dels seus clients persones físiques (treballadors per compte d'altri i propi) amb préstec al consum o amb garantia hipotecària a BBVA formalitzat abans de març de 2020 i que prevegin que tindran dificultats temporals per pagar les seves quotes mensuals a causa d'una afectació en la seva situació econòmica com a conseqüència de la covid-19.

Consisteix en l'ajornament de la part de la quota relativa al capital del préstec durant el termini de la moratòria. 

El termini de la moratòria sectorial per a préstecs no hipotecaris és de 6 mesos. En cas de préstecs hipotecaris, podràs triar entre 6 o 12 mesos. En tots dos casos, si prèviament has gaudit de la moratòria legal (actualment, 3 mesos), la suma de les dues no podrà superar els 6 mesos en préstecs no hipotecaris ni el termini escollit en préstecs hipotecaris (6 o 12).

Què suposa l'aplicació de la moratòria sectorial?

 1. Durant el termini de suspensió, no s'abona la quota del préstec en la part de capital i has d'abonar només els interessos del préstec. 
 2. El termini de durada del teu préstec s'amplia en el termini equivalent a la moratòria (6 mesos en préstecs no hipotecaris i el que triïs entre i) sis mesos o ii) dotze mesos en préstecs hipotecaris). 

Un cop acabi el termini de la moratòria, hauràs de tornar al banc el capital pendent d'amortitzar en quotes que inclouran capital i interessos, les quals es recalcularan de conformitat amb el que s'hagi pactat en el préstec. El banc et facilitarà la nova taula d'amortització de les quotes restants del préstec.

Un cop finalitzi l'estat d'alarma i es restableixi la mobilitat, s'haurà de formalitzar davant de notari una escriptura pública de novació de termini en aquells préstecs amb garantia hipotecària. S'haurà de signar el mes següent a aquell en què el banc t'ho requereixi. En aquest cas, les despeses es repartiran segons la llei.

Quina documentació necessito?

Si sol·licites només la moratòria sectorial, podràs aportar una declaració responsable indicant que no pots aportar en aquest moment la documentació acreditativa corresponent i expressant que compleixes els requisits exigits arran de la crisi generada per la COVID-19 i que, per tant, estàs afectat econòmicament per poder acollir-te a la moratòria sectorial BBVA. El banc es reserva el dret a reclamar al/als sol·licitant/s aquesta documentació quan ho consideri necessari.

Si sol·licites a més la moratòria legal i no poguessis aportar una altra documentació, podràs substituir-ho també per una declaració responsable amb justificació expressa dels motius que t'impedeixen aportar-lo (com a conseqüència de la crisi de la COVID-19). Un cop acabat l'estat d'alarma, i les seves pròrrogues, en aquest cas, disposaràs del termini d'un mes per a l'aportació del document que no hagis facilitat.

Si la tens, la documentació que has d'aportar és la següent:

Treballadors per compte d'altri:

 • Certificat de trobar-se en atur després del 13 de març.
 • o certificat d'haver estat afectat per un ERO/ERTO després del 13 de març. 
 • o nòmina actual i nòmines de gener i febrer, que justifiquin una caiguda >40% dels ingressos fixos. 

Treballadors per compte propi:

 • Certificat de cessament d'activitat amb posterioritat al 13 de març.
 • o aportant l'IRPF del primer trimestre del 2020 + IRPF dels dos últims trimestres del 2019, que justifiquin una caiguda de les vendes >40% en relació amb la mitjana del segon semestre del 2019,
 • o model 036 o 037 (model en què declara la seva activitat), per verificar que pertany a un sector diferent dels sectors que l'estat ha considerat com a activitat essencial i que, per tant, no té la seva activitat suspesa.

A més, tots els titulars i fiadors del préstec hauran de signar els documents següents:

 • Document informatiu de la moratòria legal i moratòria sectorial BBVA.
 • En el cas de préstecs amb garantia hipotecària sobre habitatge habitual, document informatiu Codi de bones pràctiques.
 • Contracte de novació, carència de capital i ampliació de termini.

Per part seva, BBVA et lliurarà, juntament amb la proposta d'acord per establir la moratòria convencional, informació simplificada sobre les condicions del préstec.

Fins quan puc sol·licitar la moratòria sectorial?

Podràs sol·licitar-la fins al 29 de setembre.