Moratòria legal hipoteques BBVA

Des de BBVA ajudem a reduir l'impacte del coronavirus

El 3 de febrer del 2021 es va publicar al BOE el Reial decret llei 3/2021, que establia l'ampliació del termini de sol·licitud (fins al 30 de març de 2021) i el de durada de les moratòries recollides en la normativa anterior (fins a 9 mesos).

La regulació establia mesures urgents i extraordinàries per afrontar l'impacte socioeconòmic de la COVID-19 i descrivia les condicions, la documentació i els terminis per sol·licitar una moratòria en les quotes dels préstecs hipotecaris per a habitatge habitual, immobles afectes a activitat comercial o habitatges llogats per particulars que hagin deixat de percebre la renda.

Els nostres clients amb un préstec hipotecari a BBVA que reunien les condicions de vulnerabilitat per COVID-19 es podien acollir a aquesta moratòria, que suposava la suspensió de les quotes del préstec hipotecari durant el termini de fins a nou mesos, durant els quals no abonaven la quota íntegra i tampoc no es generaven interessos de demora.

Calia tenir en compte que l'aplicació de la moratòria modificava el termini del préstec hipotecari, que s'allargava en el mateix nombre de mesos que s'apliquessin per a la moratòria. L'entitat signa davant de notari una novació moficativa per fixar aquest nou termini. Les despeses d'aquesta novació les assumirà BBVA.

En què va consistir aquesta moratòria legal hipotecària?

BBVA va posar la sol·licitud d'aplicació de la moratòria legal a disposició dels seus clients persones físiques (personal per compte d'altri i propi) amb préstec amb garantia hipotecària a BBVA formalitzat abans del 13 de març del 2020 i que podien tenir dificultats temporals en el pagament de les seves quotes a causa d'una minva de la seva situació econòmica a conseqüència de la COVID-19.

Consistia en l'ajornament de la quota íntegra del préstec hipotecari (no es pagaven ni capital ni interessos) durant els mesos que durés la moratòria, fins a un màxim de 9 mesos.

Si ja has gaudit prèviament de la moratòria legal, sectorial o d'ambdues en el teu préstec hipotecari, la suma de totes aquestes no podrà sobrepassar els 9 mesos.

Què va suposar l'aplicació de la moratòria legal hipotecària?

Durant el termini de suspensió, no s'abonava la quota íntegra.

El termini de durada del teu préstec hipotecari s'ampliava pel termini equivalent a la moratòria sol·licitada.

Acabat el termini de la moratòria, s'ha de tornar al Banc el capital pendent d'amortitzar en quotes comprensives de capital i interessos, que es recalculen de conformitat amb el que s'hagi pactat en el préstec hipotecari. El banc facilita la nova taula d'amortització de les quotes restants.

Com es feia la sol·licitud?

Per presentar la sol·licitud, podies contactar amb la teva oficina o gestor habitual. T'aclarien qualsevol dubte i t'indicaven la documentació necessària.

Documentació necessària

Documents de situació laboral:

 • En cas de situació legal d'atur: certificat emès per l'entitat gestora de les prestacions, en què figuri l'import mensual percebut en concepte de prestacions o subsidis per atur.
 • En cas de cessament d'activitat del personal per compte propi: certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

Documents que permeten acreditar el nombre de persones que viuen en l'habitatge:

 • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
 • Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
 • Si escau, declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per fer una activitat laboral.

Documents que acrediten la titularitat dels béns:

 • Nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Escriptures de compravenda de l'habitatge i de préstec amb garantia hipotecària.

Document que has de presentar si tens un habitatge en lloguer:

Contracte d'arrendament.

Declaració responsable del prestatari/fiador/hipotecant no deutor:

La declaració responsable que han de signar tots els deutors, relativa al compliment dels requisits legalment exigits per considerar que no tenen recursos econòmics suficients, està inclosa en el document de sol·licitud que tens disponible a la teva oficina.    

El termini per sol·licitar aquesta moratòria hipotecària va acabar el 30 de març del 2021.

Les normes que recullen aquesta actuació:

 • Reial decret llei 8/2020, publicat al BOE el 17 de març de 2020.
 • Reial decret llei 11/2020, publicat al BOE l'1 d'abril de 2020.
 • Reial decret llei 26/2020, publicat al BOE el 8 de juliol de 2020.
 • Reial decret llei 3/2021, publicat al BOE el 2 de febrer de 2021.