Sol·licitud de moratòria d'hipoteca

Des de BBVA podem ajudar a reduir l'impacte del coronavirus


El 17 de març es va publicar el Reial decret llei 8/2020 i l'1 d'abril el Reial decret llei 11/2020, amb mesures urgents i extraordinàries per afrontar l'impacte socioeconòmic de la covid-19, el qual descriu les condicions, la documentació i els terminis per sol·licitar una moratòria en les quotes de préstecs hipotecaris per a habitatge habitual, immobles afectes a activitat comercial o habitatges llogats per particulars que hagin deixat de percebre la renda.

Si ets client, tens una hipoteca amb BBVA i reuneixes les condicions, et podràs acollir a la moratòria que et permet ajornar tres mesos la quota de la hipoteca, encara que pot ser prorrogable. Durant aquest temps, no se't cobrarà la quota.

L'aplicació de la moratòria modificarà el termini del préstec hipotecari, per la qual cosa, quan acabin les restriccions a la mobilitat per l'estat d'alarma, el client i l'entitat signaran davant de notari una novació modificativa per fixar aquest nou termini. Les despeses d'aquesta novació les assumirà BBVA.

 

Simulador de moratòria hipotecària
Amb el nostre simulador, podràs saber de manera senzilla si pots sol·licitar les moratòries hipotecàries legals (RD 8/2020 i RD 11/2020).

Documentació necessària

Documents de situació laboral:

 • En cas de situació legal d'atur: certificat emès per l'entitat gestora de les prestacions, en què figuri l'import mensual percebut en concepte de prestacions o subsidis per atur.
 • En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi: certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

Documents de les persones que viuen a l'habitatge:

 • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
 • Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
 • Si escau, declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per fer una activitat laboral.

Documents que acrediten la titularitat dels béns:

 • Nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Escriptures de compravenda de l'habitatge i de préstec amb garantia hipotecària.

Document que has de presentar si tens un habitatge en lloguer:

 • Contracte d'arrendament.

Declaració responsable del prestatari/fiador/hipotecant no deutor:

 • Declaració responsable de tots els deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se situats en el llindar d'exclusió, segons el model, pel Reial decret llei.

Podràs sol·licitar la moratòria hipotecària fins al 29 de setembre de 2020.

Un cop rebuda la teva sol·licitud i revisada la documentació necessària, si escau, implementarem la moratòria dins un termini màxim de 15 dies.

Les normes que recullen aquesta actuació:

 • Reial decret llei 8/2020, publicat al BOE el 17 de març de 2020.
 • Reial decret llei 11/2020, publicat al BOE l'1 d'abril de 2020.
Sol·licitud de moratòria sectorial
Sàpigues què és i com sol·licitar la moratòria sectorial de la teva hipoteca o crèdit al consum BBVA.