Moratòria legal de préstecs i crèdits no hipotecaris per COVID-19

Des de BBVA ajudem a reduir l'impacte del coronavirus

El 3 de febrer del 2021 es va publicar al BOE el Reial decret llei 3/2021, que establia l'ampliació del termini de sol·licitud (fins al 30 de març de 2021) i el de durada de les moratòries recollides en la normativa anterior (fins a 9 mesos).

La regulació establia mesures urgents i extraordinàries per afrontar l'impacte socioeconòmic de la COVID-19 i descrivia les condicions, la documentació i els terminis per sol·licitar una moratòria en les quotes de préstecs i crèdits no hipotecaris.

Els nostres clients amb un préstec o crèdit no hipotecari a BBVA que reunien les condicions de vulnerabilitat per COVID-19 es podien acollir a aquesta moratòria, que suposava la suspensió de les quotes del préstec o crèdit no hipotecari durant el termini de fins a nou mesos, durant els quals no abonaven la quota íntegra i tampoc no es generaven interessos de demora.

Havies de tenir en compte que l'aplicació de la moratòria modificava el termini del préstec o crèdit no hipotecari, que s'allargava el mateix nombre de mesos que els aplicats per a la moratòria.

En què va consistir aquesta moratòria legal de préstecs i crèdits no hipotecaris?

BBVA va posar a disposició dels seus clients persones físiques (personal per compte d'altri i propi) amb préstec o crèdit sense garantia hipotecària a BBVA formalitzat amb anterioritat al 13 de març de 2020, i que preveien que tindrien dificultats temporals en el pagament de les seves quotes mensuals, a causa d'una minva de la seva situació econòmica a conseqüència de la COVID-19, la sol·licitud d'aplicació d'aquesta moratòria legal.

Va consistir en l'ajornament de la quota íntegra del préstec o crèdit no hipotecari (no es pagaven ni capital ni interessos) durant els mesos que durés la moratòria, fins a un màxim de 9 mesos.

Si ja havies gaudit prèviament de la moratòria legal, sectorial o de les dues en el teu préstec o crèdit no hipotecari, la suma de totes aquestes no podia sobrepassar els 9 mesos.

Què va suposar l'aplicació de la moratòria legal de préstecs i crèdits no hipotecaris?

Durant el termini de suspensió, no s'abonava la quota íntegra del préstec i el termini de durada del préstec o crèdit no hipotecari s'ampliava pel termini equivalent a la moratòria. 

Acabat el termini de la moratòria, s'ha de tornar al banc el capital pendent d'amortitzar en quotes comprensives de capital i interessos, que es recalculen de conformitat amb el que s'hagi pactat en el préstec o crèdit no hipotecari. El banc facilita la nova taula d'amortització de les quotes restants.

Com se sol·licitava la moratòria

Per presentar la sol·licitud, podies contactar amb la teva oficina o gestor habitual. T'aclarien qualsevol dubte i t'indicaven la documentació necessària que calia aportar.

Documentació necessària per sol·licitar la moratòria de préstecs i crèdits no hipotecaris per covid-19

Documents de situació laboral

  • En cas de situació legal d'atur: certificat emès per l'entitat gestora de les prestacions, en què figuri l'import mensual percebut en concepte de prestacions o subsidis per atur.
  • En cas de cessament d'activitat del personal per compte propi: certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

Documents que permeten acreditar el nombre de persones que viuen a l'habitatge

  • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
  • Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
  • Si escau, declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per fer una activitat laboral.

Declaració responsable del prestatari

La declaració responsable que han de signar tots els deutors, relativa al compliment dels requisits legalment exigits per considerar que no tenen recursos econòmics suficients, està inclosa en el document de sol·licitud que tens disponible a la teva oficina.

Termini d'implementació de la moratòria

El termini per sol·licitar aquesta moratòria va acabar el 30 de març del 2021. 

 

Normativa que recull aquesta actuació

  • Reial decret llei 11/2020, publicat al BOE l'1 d'abril de 2020
  • Reial decret llei 26/2020, publicat al BOE el 8 de juliol de 2020
  • Reial decret llei 3/2021, publicat al BOE el 2 de febrer de 2021.