Moratòria de préstecs i crèdits no hipotecaris per COVID-19

Des de BBVA ajudem a reduir l'impacte del coronavirus

El Reial decret llei 11/2020, publicat el 31 de març, amb mesures urgents i extraordinàries per afrontar l'impacte socioeconòmic de la COVID-19, recollia les condicions, la documentació i els terminis per sol·licitar una moratòria en les quotes de préstecs i crèdits no hipotecaris.

Els nostres clients amb un préstec o crèdit no hipotecari a BBVA, que reunien les condicions de vulnerabilitat per COVID-19, van poder acollir-se a aquesta moratòria i, durant aquest temps, no se'ls va cobrar la quota.

L'aplicació de la moratòria modificava el termini de l'operació, allargant-lo durant els mateixos mesos en què s'apliqués la moratòria.

Com se sol·licitava la moratòria

Ateses les mesures de restricció de mobilitat que va imposar l'estat d'alarma, per fer la sol·licitud de la moratòria, els nostres clients podien contactar per telèfon amb la seva oficina o gestor habitual perquè els indiquessin com enviar la documentació necessària i ajudar-los a aclarir els dubtes. 

Documentació necessària per sol·licitar la moratòria de préstecs i crèdits no hipotecaris per covid-19

Documents de situació laboral

  • En cas de situació legal d'atur: certificat emès per l'entitat gestora de les prestacions, en què figuri l'import mensual percebut en concepte de prestacions o subsidis per atur.
  • En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi: certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

Documents de les persones que viuen a l'habitatge

  • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
  • Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
  • Si escau, declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per fer una activitat laboral.

Declaració responsable del prestatari
Declaració responsable, segons el model, de tots els deutors relativa al compliment dels requisits exigits pel Reial decret llei per considerar-se situats en el llindar d'exclusió.

Termini d'implementació de la moratòria

El termini per sol·licitar aquesta moratòria va finalitzar el 29 de setembre de 2020. 

 

Normativa que recull aquesta actuació

Reial decret llei 11/2020, publicat al BOE l'1 d'abril de 2020.