Sol·licitud de moratòria de préstecs i crèdits no hipotecaris per covid-19

Des de BBVA podem ajudar a reduir l'impacte del coronavirus

El Reial decret llei 11/2020, publicat el 31 de març, amb mesures urgents i extraordinàries per afrontar l'impacte socioeconòmic de la covid-19, recull les condicions, la documentació i els terminis per sol·licitar una moratòria en les quotes de préstecs i crèdits no hipotecaris.
Si ets client de BBVA, estàs pagant un préstec no hipotecari o un crèdit no hipotecari i reuneixes les condicions necessàries, podràs acollir-te a la moratòria que permet ajornar la quota tres mesos, un termini que podrà ser prorrogable. És a dir, que durant el temps que duri l'ajornament no se't cobrarà aquesta quota. 
L'aplicació de la moratòria modificarà el termini de l'operació, que s'allargarà durant els mateixos mesos en què s'apliqui la moratòria.
Simulador de moratòria de préstecs i crèdits no hipotecaris
Amb el nostre simulador podràs conèixer de manera senzilla si pots sol·licitar la moratòria legal de préstecs i crèdits no hipotecaris (RD 11/2020).

Documentació necessària per sol·licitar la moratòria de préstecs i crèdits no hipotecaris per covid-19

Documents de situació laboral

  • En cas de situació legal d'atur: certificat emès per l'entitat gestora de les prestacions, en què figuri l'import mensual percebut en concepte de prestacions o subsidis per atur.
  • En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi: certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

Documents de les persones que viuen a l'habitatge

  • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
  • Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
  • Si escau, declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per fer una activitat laboral.

Declaració responsable del prestatari
Declaració responsable, segons el model, de tots els deutors relativa al compliment dels requisits exigits pel Reial decret llei per considerar-se situats en el llindar d'exclusió.

Termini d'implementació de la moratòria

Podràs sol·licitar la moratòria del teu préstec o crèdit no hipotecari fins al 29 de setembre de 2020.

Un cop rebuda la teva sol·licitud i revisada la documentació necessària,  si s'acredita el compliment dels requisits, implementarem la moratòria

 

Normativa que recull aquesta actuació

Reial decret llei 11/2020, publicat al BOE l'1 d'abril de 2020.
Sol·licitud de moratòria sectorial
Sàpigues què és i com sol·licitar la moratòria sectorial de la teva hipoteca o crèdit al consum BBVA.