Claus per triar la millor hipoteca

Et mostrem un vídeo en què t'expliquem les claus per triar el millor préstec hipotecari

Per contractar la millor hipoteca és important parar atenció a diversos factors, com ara el tipus d'interès a què estarà subjecta o les comissions associades, entre d'altres.

Tipus d'interès

En el mercat bancari actual hi ha, principalment, dos tipus d'hipoteques, tenint en compte l'interès a què estiguin referenciades.

Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Tipus d'hipoteca

Hipoteca de tipus variable

En aquest tipus de préstecs hipotecaris l'interès es calcula partint d'un índex de referència que, a Espanya, és majoritàriament L'EURIBOR. La quota mensual que haurà de pagar el client variarà en funció de l'evolució de l'EURIBOR, cosa que fa que pugui pujar o baixar després de cada revisió.

Aquests préstecs hipotecaris solen tenir un tipus d'interès més baix que els préstecs a tipus fix; tanmateix, com que es depèn de l'EURIBOR per calcular-ne el cost, la seva contractació s'adapta millor a economies familiars amb més capacitat d'afrontar les possibles variacions en la quota mensual. 

Hipoteca a tipus fix

En els préstecs hipotecaris de tipus fix la quota mensual no varia durant tota la vida de la hipoteca. Cada mes es paga la mateixa quota, encara que els tipus d'interès del mercat pugin o baixin.

En general, els préstecs hipotecaris de tipus fix tenen uns interessos més elevats que els préstecs hipotecaris a tipus variable. L'avantatge d'aquest tipus d'hipoteques és que tenen un cost fix que mai no variarà, cosa per la qual s'adapten millor a economies familiars amb poca capacitat d'afrontar pujades en la quota mensual. 

El TIN i la TAE

A l'hora d'explicar el cost dels seus productes hipotecaris, les entitats bancàries recorren a dos acrònims: TIN i TAE.

El TIN és el tipus d'interès nominal: el percentatge que apliquen les entitats de crèdit per prestar diners. Aquest interès es calcula aplicant un percentatge o tipus sobre el capital ofert al client. Aquest percentatge s'aplica sobre el capital pendent de devolució en cada moment. El TIN no inclou despeses ni comissions.

D'altra banda, la TAE és l'acrònim de taxa anual equivalent: el tipus d'interès que indica el cost efectiu d'un préstec durant un període determinat. Es calcula d'acord amb una fórmula matemàtica que té en compte el tipus d'interès nominal de l'operació, la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, etc.), les comissions bancàries i algunes despeses generades per l'operació. La TAE sí que permet comparar entre bancs el cost efectiu d'un mateix producte, cosa per la qual és una de les dades que s'haurien de tenir més en compte a l'hora de decidir contractar un préstec hipotecari determinat.

Les comissions d'un préstec hipotecari

Tots els préstecs hipotecaris del mercat comporten el pagament d'una sèrie de comissions, que varien en funció de l'entitat bancària. És important que el client revisi l'existència d'aquestes comissions, que poden elevar el preu final del préstec hipotecari. Cal ressaltar que no tots els bancs cobren les mateixes comissions i que el cost per al client no és el mateix.

Comissió d'obertura

Aquestes comissions s'abonen a l'inici de la vida del préstec hipotecari pels tràmits sobre la formalització i posada a disposició dels fons del préstec. El cost de les comissions pot ser una quantitat fixa o un percentatge variable del total del préstec.

Comissió de compte associat a hipoteca

Algunes entitats bancàries sol·liciten que s'hi obri un compte en què es carregaran les quotes mensuals durant el temps que duri el període d'amortització.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Comissió de novació modificativa

La novació d'un préstec hipotecari és tota modificació que s'hi produeix un cop signat i que comporta un canvi a les seves condicions.

Comissió per subrogació creditora

La subrogació d'un préstec hipotecari consisteix a traslladar el nostre préstec d'una entitat bancària a una altra, cosa que comporta unes despeses associades i, a més, pot comportar el cobrament d'una comissió.

Comissió per amortització parcial o total

Es paga com a compensació a l'entitat bancària pel rendiment que deixa de percebre en cancel·lar parcialment o totalment el préstec de manera anticipada.

Finalment, per escollir la millor hipoteca, és imprescindible comparar totes les ofertes del mercat tenint en compte els conceptes que hem assenyalat. 

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També podria interessar-te Hipoteques - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.